Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.07.2000 Perşembe Sayı : 24115 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 0607/2000
Karar No     : KHK/604
 
            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 6/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2- Bu Kanun; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar."

           Madde 2- 2955 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

            "d) Komutan İdari Yardımcısı: Gülhane Askeri Tıp Akademisinin idari faaliyetlerinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına yardımcı olan, harp akademisi mezunu general ve amiraldir.

            e) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi dekanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir."

           Madde 3- 2955 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

            "d) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak,"

            "k) Diğer askeri hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,

            l) Diğer askeri hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usulü ile öğretim üyesi görevlendirmek,

            m) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması ile ilgili karargah çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek."

           Madde 4- 2955 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 8- Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri;

            a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,

            b) Akademi Kurulu,

            c) Yönetim Kurulu,

            d) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),

            e) Komutan İdari Yardımcısı,

            f) Yüksek Bilim Konseyi,

            tarafından yürütülür."

           Madde 5- 2955 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 9- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askeri Tıp Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, akademinin bütün idari faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine getirir."

           Madde 6- 2955 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının Yüksek Bilim Konseyi üyeleri arasından bir yıl süreyle görevlendireceği en fazla 10 öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde, Dekan Kurula başkanlık eder."

            "d) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen "Profesörler Sağlık Kurulu"nun üyelerini seçmek,"

           Madde 7- 2955 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, Dekan, Komutan İdari Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur."

           Madde 8- 2955 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan):
            Madde 12- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral veya tümamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askeri Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği 4 öğretim üyesi arasından en çok 2 dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de yürütür.

            Dekanın görevleri şunlardır:

            a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

            b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek.

            c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

            d) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi başkanlığı görevini yürütmek.

            e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.

            f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak."

           Madde 9- 2955 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

            a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve öğretim takvimini hazırlamak.

            b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte kuruluna getireceği konularda kararlar almak.

            c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

            d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin veya Askeri Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

            e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

            f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak."

           Madde 10- 2955 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü müdürünün görev süresi 4 yıldır. General ve amiraller hariç, bu süre Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesindeki Enstitü müdürleri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının Teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler."

            "Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

           Madde 11- 2955 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek 4 öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca 4 yıl için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askeri Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla 4 defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi 8 yılı geçemez. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır."

           Madde 12- 2955 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve eğitim hastahanesinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir."

            "Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden sorumludur."

           Madde 13- 2955 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 19- Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları, isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. Müracaat eden adayların durumları; Genelkurmay Başkanlığınca şahsi kayıtları, görevin icapları, istihbari bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme planlarına uygunluk bakımından değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması için Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro miktarı kadarının yardımcı doçentliğe atanmaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

            Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askeri personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere en çok iki defa atanabilirler. Genelkurmay Başkanlığınca yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

            Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu personelin yurda dönüşlerinde boş kadrolardan hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.

            Yardımcı Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

            a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.

            b) Askeri personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra fiilen en az iki yıl kıt'a hizmeti yapmış olmak.

            c) Merkezi sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüzde altmış veya daha yukarısında not almış olmak.

            d) Deneme dersinde başarılı olmak.

            e) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

            f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak.

            g) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak.

            h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

            Yardımcı doçentliğe müracaat eden personelden yukarıda sayılan suçlardan almış oldukları cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af yasaları kapsamına girmiş, adli sicilden hükümlülükleri çıkarılmış olanlar da yardımcı doçentliğe kabul edilmezler.

            Yardımcı doçentler, ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları yitirmemiş olmaları halinde Akademi Kurulunun kararı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler."

           Madde 14- 2955 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

            "d) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz."

            "Gülhane Askeri Tıp Akademisi haricindeki yükseköğretim kurumları tarafından açılacak doçentlik sınavına katılmak isteyenler, Genelkurmay Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Diğer yükseköğretim kurumları da, Genelkurmay Başkanlığından izin almamış olanların müracaatlarını kabul edemez ve doçentlik sınavlarını yapamaz. Buna rağmen doçentlik unvanı alanların, doçent kadrolarına atanması yapılmaz."

           Madde 15- 2955 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 21- Gülhane Askeri Tıp Akademisinde açık bulunan doçentlik kadroları; isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç profesör tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarına fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürünün adaylar hakkındaki görüşlerini alarak hazırlayacağı kendi mütalaasını da ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur. Genelkurmay Başkanlığı, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Doçent kadrosuna atamada askeri personele öncelik verilir.

            Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

            a) Doçentlik unvanını almış olmak,

            b) En az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak,

            c) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak."

           Madde 16- 2955 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 22- Profesörlüğe yükselme ve atamada aranacak şartlar şunlardır:

            a) Profesörlüğe yükselebilmek için;

            (1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane Askeri Tıp Akademisinde olmak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

            (2) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

            (3) Birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak, gerekir.

            Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

            b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve esaslar şunlardır:

            (1) Gülhane Askeri Tıp Akademisi profesörlük kadrosu boşaldığında Genelkurmay Başkanlığı; boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri ilan eder.

            (2) Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen şartları haiz adaylar Genelkurmay Başkanlığına başvurur.

            (3) Genelkurmay Başkanlığı, müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, biri Dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ve çalışma esasları yönetmelikte belirtilecek olan  Ön Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığından ister.

            (4) Ön Değerlendirme Komitesi; adayın müracaat ettiği kadroya asgari uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idari ve mesleki hizmetleri konularındaki yeterliliğini değerlendirerek ayrıntılı bir rapor hazırlar. Fakülte Dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürü Komite raporuna kendi görüşünü de ekleyerek Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına gönderir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalaasını hazırlar ve bu mütalaası ile birlikte Komite raporunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

            (5) Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından, üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, adayların eserlerini bilimsel açıdan inceleyerek rapor yazar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

            (6) Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine atamayı yapar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

            (7) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de atanabilir."

           Madde 17- 2955 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            "Ancak albay rütbesinde, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam 8 yılı geçemez."

           Madde 18- 2955 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca, görev unvanlarına bakılmaksızın;

            a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastahanelerinin kadrolarına,

            b) Askeri hastahanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, bir yılı geçmemek üzere diğer hastahanelerin uzmanlık kadrolarına,

            c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

            d) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle; Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargah ve kurumlara, atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler."

            "Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları nedeniyle diğer askeri hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu personelin Gülhane Askeri Tıp Akademisinde verecekleri derslerin toplam süresi, diğer öğretim üyelerinin haftalık ders süresi kadardır."

           Madde 19- 2955 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallardan ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, bu Kanun ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür."

           Madde 20- 2955 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Genelkurmay Başkanlığı ayrıca, eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle de denetler.

            Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları, Dekan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir."

           Madde 21- 2955 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 38- Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi tarafından, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinden yapılır.

            Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinin bilimsel gelişmelerini, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu bağlı bulunduğu dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne veya eğitim hastahanesi komutanına sunar. Bunlar da raporlarını Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına sunar.

            Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, fakülte dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Yayınlanmayan eserlerin birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

            Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askeri Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur.

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi ve bölüm başkanlarının denetlemeler sonunda hazırlayacakları raporlar, ilgili öğretim üyesinden müteakip yıllarda yararlanma konusundaki değerlendirme çalışmalarında kullanılır."

           Madde 22- 2955 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim Konseyinden diğer askeri hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği; idari görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği ödenir."

            "Yukarı fıkralardaki askeri personele, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt'a ve karargahtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay almamak kaydıyla üniversite ödeneği ödenir."

            Madde 23- 2955 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "k) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinin kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller,"

            Madde 24- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

            "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı İdari Yardımcısı:

            Ek Madde 1- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı İdari Yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının atandığı usullere göre atanır. Komutan İdari Yardımcısı, her türlü idari faaliyette Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına yardım eder.

            Yüksek Bilim Konseyi:
            Ek Madde 2- Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek 3 ana bilim dalı ve 2 bilim dalı başkanından oluşur.

            Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

            Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

            Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan öğretim üyesi sayısı kadar kadro ayrıca gösterilir.

            Yüksek Bilim Konseyi Dekan'ın başkanlığında toplanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

            Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

            a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plan ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak.

            b) Gülhane Askeri Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek.

            c) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

            d) Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak.

            e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak.

            f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

            g) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilecek en fazla 10 öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak etmek.

            h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak.

            ı) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak.

            j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak.

            k) Diğer askeri hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

            l) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarında yürütülen sağlıkla ilgili planlama ve çalışmalara iştirak etmek.

            m) Adli tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak.

            n) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbi ve idari sekreterliğini yürütmek.

            o) Bu Kanunla, Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

            Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:
            Ek Madde 3- Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

            Ana bilim dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

            Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının başkanları, Askeri Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

            Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi 4 yıldır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

            Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, doçentler vekaleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

            Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekalet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

            Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar; eğitim hastahanelerindeki servisleri de kapsar.

            Bilim dalı ve bilim dalı başkanı;
            Ek Madde 4- Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

            Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

            Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

            Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

            Bilim dalı başkanlığı görev süresi 4 yıldır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam 8 yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

            Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekaleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

            Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekalet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

            Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.

            Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar."

            Madde 25- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 8- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak atanır. Bu tarihte halen Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı görevini yürütmekte olan tabip sınıfı tümgeneral, aynı esas ve usullerle Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesi Baştabibi olarak atanır.

            Geçici Madde 9- Ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi, merkez başkanı ve kısım şeflerinin görevleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 Ağustos tarihine kadar devam eder. Bu tarihte, Kanunda öngörülen azami görev süresi olan sekiz yılı tamamlayanlar, Yüksek Askeri Şura tarafından değerlendirmeye alınır. Bunları görev süreleri, her yıl için ayrı ayrı değerlendirilmek koşuluyla iki yıl daha uzatılabilir. Görev süreleri uzatılmayanların Yüksek Bilim Konseyine atamaları yapılır."

           Madde 26- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 27- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C. ERSÜMER R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof.Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU S.TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı  Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç.Dr. O.DURMUŞ Prof. Dr. E.ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı  Turizm Bakanı 
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı