Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.04.1990 Sayı :20488 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:692
Bakanlar Kurulundan : 
TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE  VE 223 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  
 
Karar Tarihi : 09/04/1990 
Karar No      : KHK 414 

            Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetveller ve 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1987 tarihli ve 3479 sayılı, 1/5/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 9/4/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1 - 2983 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "b) Kamu ortaklığı Fonunun asgari % 10’u kalkınmadâ öncelikli yörelerde istihdamı artırıcı her nevi yatırımlarda ve bunların işletme finansmanında kullanılır. 

            Kamu Ortaklığı İdaresi diğer bölgelerde de istihdamı artırıcı projeleri destekleyebilir. Bununla ilgili esaslar Kamu ortaklığı idaresince hazırlanır"  

            Madde 2- 2983 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkalığı 

            Madde 7 - Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.  

            a) Gelir ortaklığı senedi, hisse senedi çıkarılmasını ve işletme hakkı verilmesini sağlamak,  

            b) Gerektiğinde bakan onayı ile fonlar arasında aktarma yapmak, 

            c) Çıkarılacak gelir ortaklığı senetleri ve hisse senetlerinin adedi, değeri ve bunlarla ilgili hususları belirlemek,  

            d) Tesislerin hakiki ve hükmi şahıslar tarafından işletilmesi şartlarını tespit etmek, 

            e)Gelir ortaklığı senedi ile gelirleri satılacak alt yapı tesislerinin tarife ücretlerini tespit etmek; 

            f)Altyapı tesislerinin işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının ilgili idarece bu fondan karşılanması hakkındaki esasları belirlemek, 

            g) Gerektiğinde gelir ortaklığı senetlerinin ve hisse senetlerinin satın alınmasını ve tekrar satılmasını sağlamak,  

            h) Yurt içinden ve yurt dışından kamu ortaklığı fonunun kullanma alanlarından yararlanmak üzere kredi almak.  

            i) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetlerin çıkarılmasını sağlamak, 

            j)  Kamu Ortaklığı Fonunu idare etmek,  

            k) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşme ile yaptırılmasını  temin etmek, 

            l) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek. 

            Madde 3 - 2983 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Kamu Ortaklığı İdaresinin Bütçesi 
             Madde 9 - Kamu Ortaklığı İdaresinin bütçesi, Fondan sağlanacak ve Fonun % 1'ini aşmayacak meblağdan oluşur."  

            Madde 4 - 2983 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Alt yapı tesislerinin mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşuna (kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi Devlet teşekkülleri dahil) ait olmak kaydıyla bu tesisler için Kamu Ortaklığı İdaresi ilgili bakanın onayı ile gelir ortaklığı senedi çıkarabilir. 

            Gelir ortaklığı senetleri hamile yazılı olarak düzenlenir." 

            Madde 5 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait kadrolar iptal, edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.  

            Madde 6 - 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

            "Kurul, Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları ile yıl içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları değerlendirmek üzere ayrıca yılda en az üç defa toplanır." 

            Madde 7 - 2983 sayılı Kanunun l0 uncu maddesi ile 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 5 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 344 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesiyle değiştirilen 2983 sayılı Kanun ile 3291 sayılı Kanunun 13 üncü maddisinde geçen “Yüksek Planlama Kurulu" deyimleri "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

            Geçici Madde 1 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait bütün personel Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. Ayrıca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine ait her türlü menkul ve gayrimenkul; araç, gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personelin; Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri, ilgili bakan tarafından onanacak bir protokolle tespit olunur. 

            Kamu Ortaklığı İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi bütçesinden karşılanır. 

            Geçici Madde 2 - Kadroları ekli listede yer alan personelden kadro unvan ve dereceleri değişenlerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

            Geçici Madde 3 - 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta yer alan'"Toplu Konut ve Kamu. Ortaklığı İdaresi", "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ve "Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ibareleri; sırasıyla "Kamu Ortaklığı İdaresi", "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" ve "Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.  

            Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

            Madde 8 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  

            Madde 9 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                                                                 Turgut ÖZAL  
                                                                                                  Cumhurbaşkanı  
Y. AKBULUT  
Başbakan  

M. KEÇECİLER        K.İNAN                              H.DOĞAN               H.DOĞAN 
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı          Devlet Bakanı V.  

C. ÇİÇEK               I.ÇELEBİ               V.DİNÇERLER                   M.YAZAR  
Devlet Bakanı        Devlet Bakanı        Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı  
  
İ.ÖZARSLAN       E.KONUKMAN          İ.ÖZDEMİR                         M.TAŞAR 
Devlet Bakanı          Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı 

K.AKKAYA          H.ÖRÜÇ                  M.O.SUNGURLU              İ.S.GİRAY 
Devlet Bakanı       Devlet Bakanı       Adalet Bakanı               Milli Savunma Bakanı 

A. AKSU                 A. BOZER              A. KAHVECİ                            A. AKYOL 
İçişleri Bakanı        Dışişleri Bakanı   Maliye ve Gümrük Bakanı      Milli Eğitim Bakanı  

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER  
 Bayındırlık ve İskân Bakanı        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma Bakanı  

L.KAYALAR                               İ.AYKUT                                                Ş.YÜRÜR  
T. O. ve Köy İşleri Bakanı   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Sny.ve Tic. Bakanı  

F.KURT                                                 N.K.ZEYBEK                           İ.AKÜZÜM 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür Bakanı                          Turizm Bakanı

            Kurumu: Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
            Teşkilatı : Merkez
I SAYILI CETVELİHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Serbest Kadro Adedi
Tutulan Kadro Adedi
Toplam
GİH Başkan 1 1 - 1
GİH Başkan Yrd. 1 3 - 3
GİH 1. Hukuk Müşaviri 1 1 - 1
GİH Hukuku Müşaviri 1 1 - 1
GİH Dış İlişkiler Dai. Bşk. 1 1 - 1
GİH Gelir Ort. Dai. Bşk. 1 1 - 1
GİH Kamu İkt. Teş. Dai. Bşk.  1 1 - 1
GİH Proje Değ. ve Arş. Da. Bşk. 1 1 - 1
GİH Finansman Dai.Bşk. 1 1 - 1
GİH Personel ve Eğitim Dai.Bşk. 1 1 - 1
GİH İd.ve Mali İşler Dai. Bşk. 1 1 - 1
GİH Uzman 1 5 - 5
TH Uzman 1 3 - 3
SH Daire Tabibi 1 1 - 1
GİH Hukuk Müşaviri 2 1 - 1
GİH Şube Müdürü 2 5 - 5
AH Müşavir Avukat 2 1 - 1
GİH Uzman 2 3 - 3
TH Uzman 2 2 - 2
GİH Savunma Uzmanı 2 1 - 1
GİH Mütercim 2 1 - 1
AH Müşavir Avukat 3 1 - 1
GİH Uzman 3 4 - 4
TH Uzman 3 2 - 2
GİH Sivil Savunma Uzmanı 3 1 - 1
GİH Mütercim 3 1 - 1
GİH Ayniyat Saymanı 3 1 - 1
SH Hemşire  3 1 - 1
GİH Uzman 4 6 - 6
GİH Şef 4 2 - 2
TH İstatistikçi 4 1 - 1
GİH Uzman 5 2 - 2
TH Uzman 5 5 - 5
GİH Şef 5 2 - 2
GİH Memur 5 2 - 2
TH İstatistikçi 5 1 - 1
GİH Uzman 6 5 - 5
GİH Mütercim 6 1 - 1
GİH Şef 6 2 - 2
GİH Memur 6 1 - 1
GİH Ambar Memuru 6 1 - 1
GİH Santral Memuru 6 1 - 1
GİH Daktilograf 6 1 - 1
GİH Sekreter 6 1 - 1
GİH Veznedar 6 1 - 1
SH Hemşire 6 1 - 1
TH Teknik Ressam 6 1 - 1
TH Uzman Yardımcısı 7 2 - 2
GİH Ayniyat Saymanı 7 1 - 1
GİH Memur 7 1 - 1
GİH Daktilograf 7 1 - 1
GİH Sekreter 7 1 - 1
GİH Şoför 7 1 - 1
TH Teknisyen  7 1 - 1
YH Hizmetli 7 3 - 3
YH Aşçı 7 1 - 1
YH Kaloriferci 7 1 - 1
YH Bahçıvan 7 1 - 1
YH Bekçi 7 1 - 1
YH Dağıtıcı 7 1 - 1
GİH Uzman Yardımcısı 8 11 - 11
TH Uzman Yardımcısı 8 4 - 4
GİH Memur 8 2 - 2
GİH Ambar Memuru 8 1 - 1
GİH Santral Memuru 8 1 - 1
GİH Daktilograf 8 1 - 1
GİH Sekreter 8 1 - 1
GİH Şoför 8 1 - 1
TH Teknisyen 8 1 - 1
YH Hizmetli 8 1 - 1
GİH Uzman Yardımcısı 9 3 - 3
GİH Memur 9 2 - 2
GİH Daktilograf 9 1 - 1
GİH Sekreter 9 1 - 1
GİH Veznedar 9 1 - 1
GİH Şoför 9 1 - 1
TH Teknik Ressam 9 1 - 1
YH Teknisyen Yardımcısı 9 1 - 1
YH Hizmetli 9 1 - 1
YH Bekçi 9 1 - 1
YH Dağıtıcı 9 1 - 1
GİH Memur 10 1 - 1
GİH Ambar Memuru 10 1 - 1
GİH Santral Memuru 10 1 - 1
GİH Daktilograf 10 1 - 1
GİH Sekreter 10 1 - 1
GİH Şoför 10 1 - 1
TH Teknisyen 10 1 - 1
YH Hizmetli 10 1 - 1
YH Aşçı 10 1 - 1
YH Kaloriferci 10 1 - 1
GİH Daktilograf 11 1 - 1
GİH Şoför 11 1 - 1
YH Hizmetli 11 1 - 1
YH Hizmetli 12 2 - 2
YH Bekçi 12 2 - 2
YH Dağıtıcı 12 2 - 2