TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Resmi Gazete: 06.01.1992 Sayı :21103 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan : 
 
TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 20/12/1991 
Karar No      : KHK 473 

            2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu ve Görevleri

            Madde 6- Başbakanın başkanlığında Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile Başbakanın belirleyeceği bir Devlet Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı'ndan oluşan Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kurulmuştur.

            Kurulun sekreterya görevlerini Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı yürütür.

            Kurulun görevleri;

            a) Kamu iktisadi teşebbüslerinden özelleştirilmesi gerekli görülenlerin hakkında karar vermek,

            b) Gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine ve işletme hakkı verilmesine karar vermek,

            c) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek,

            d) İhrac edilecek gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kılmet ile diğer kıymetli evrakın adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek,

            e) Bu Kanun kapsamında hakiki ve hükmi şahıslara işletme hakkı verilmesi ve bunun şartları hakkında karar vermek,

            f) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek,

            g) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile Kamu Ortaklığı Fonu'ndan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile, bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen Kamu Ortaklığı Fonu'ndan karşılanması hakkında karar vermek,

            h) Bakanlar Kurulu'nca yatırım programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek,

            ı) Gerekli görülen hallerde, gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek,

            j) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonu'nun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek,

            k) Kamu Ortaklığı Fonu ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçelerini görüşerek karara bağlamak,

            l) kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ve diğer bölgelerdeki istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi ile ilgili esaslar hakkında karar vermek."

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 

Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Bşb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
G. İLERİ
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
       
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI
Devlet Bakanı
M.S. OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
A. GÖNEN
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı