Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.06.1994 Sayı :21955 (Mükerrer) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sahife: 484
Bakanlar Kurulundan :

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNDE VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 


 

Karar Tarihi : 30/05/1994
Karar No      : KHK 530

            29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun bazı maddelerinde ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki vetvellerde değişiklik yapılması; 5/5/1994 tarih ve 3987 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30/5/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            MADDE 1- 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi madde başlığı ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Kamu Ortaklığı Fonu ve Özelleştirme Fonu

            Madde 4- A) Kamu Ortaklığı Fonu;
            Kamu Ortakılığı Fonundan finanse edilen profe ve işlerle ilgili olarak ihraç edilcek gelir ortaklığı senetleri ve ihraç edilecek her türlü menkul kıymetler ile işletme hakkı verilmesinden sağlanan gelirler ile diğer mevzuatla tahsis edilen kaynaklar, ilgili kuruluşların bütçeleri dışında T.C. Merkez Bankasında kurulacak Kamu Ortaklığı Fonundan toplanır.

            B) Özelleştirme Fonu;
            Özelleştirme işlemleri sonucu sağlanan tüm gelirler ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrekın satışından sağlanan gelirler, özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar ilgili kuruluşların bütçeleri dışında T.C. Merkez Bankasında kurulacak Özelleştirme Fonundan toplanır.

            Kamu Ortaklığı Fonu Hazine Müsteşarlığınca, Özleştirme Fonunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yönetilir.”

            MADDE 2- 2983 sayılı Kanunun 5 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde dğiştirilmiştir.

            “Kamu Ortaklığı Fonunun ve Özelleştirme Fonunun kullanım alanları

            Madde 5-A) Kamu Ortaklığı Fonu;
            a) Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek tesislerin finansmanında, bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türülü masraflarının karşılanmasında,

            b) İlerde gelir ortaklığı senedi çıkraılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile diğer tesislerin finansmanında,

            c) Gelir ortaklığı senetleri için yapılacak her türlü ödemelerde,

            d) Gerekli görülen hallerde, piyasaya arz edilmiş olan gelir ortaklığı senetlerinin ve her türlü kıymetli evrekın satın alınmasında,

            e) Kamu Ortaklığı Fonunun mevzuatla belirlenen kullanım alanları ile ilgili her türlü işlemin yürütülebilmesi için gerekli harcamalarda, kullanılır.

            Ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu gelirlerinin asgari %10 u, kalkınmada öncelikli yörelerde ve diğer bölgelerde istihdamı artırıcı her nevi yatırımlarda ve bunların işletme finansmanında kullanılır.

            B) Özelleştirme Fonu;
            a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmasında,

            b) Hisse senetleri her türlü kıymetli evrakın satın alınmasında,

            c) Özelleştirme uygulamalarının yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmet alımında,

            d) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı ile ilgili verilecek hizmetlerin sağlanması amacıyla kurulacak hesaba özelleştirme gelirlerinden Özelleştirme Yüksek kurulunca belirlenecek miktarlarda yapılacak ödemeler ile gerektiğinde bu hesaba yapılacak aktarmalarda,

            e) Özelleştirilmek üzere özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlara bu İdarece belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde borç olarak finansman sağlanmasında,

            f) özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçesi için gerekli miktarların ayrılmasında,

            g) Özelleştirilmek üzere ,Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlarda idari, mali, hukuki ve teknik yönden yapılacak düzenlemelirin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında,

            h)Gerektiğinde özelleştirilen kuruluşların kalan borçlarının tasfiyesinde,

            ı) Mevzuatla Özelleştirme İderesi Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde,
            kullanılır.

            Fon bakiyelerinin kısmen veya tamamen; kamu bankalarında nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu Ortaklığı Fonu için Hazine Müsteşerlığınca, Özelleştirme İdaresi Başkanının teklifi ve Başbakan Onayı ile belirlenir.

            Bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Özelleştirme Fonundan toplanan tutuarlardan, öncelikle özelleştirme işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar ile bu maddede belirtilen Özelleştirme Fonundan kullanım alanlarına ilişkin giderler düşüldükten sonra kalan miktarın ne şekilde kullanılacağı ve buna ilişkin usul ve esaslar, Özelleştirme Fononun gelecek dönemdeki ihtiyaçları ve diğer mali yükümlülükleri de dikkate alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenir.”

            MADDE 3- 2983 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri
            Madde 6- Başbakanın başkanlığında, Başbakanın uygun göreceği üç Bakan ile Özelleştirme İdaresi Başkanından oluşan Özelleştirme Yüksek Kurulu kurulmuştur.

            Kurulun tüm sekretarya görevlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yürütür.

            Kurulun Görevleri;
            a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların; “Özelleştirme kapsamı” na alınarak “mali ve hukuki yönden yeniden yapılandırılmalarına”, yeniden yapılandırma işlemleri tamamlananların, bu işlemlerin ikmalini müteakip “özelleştirme programı”na alınmasına, yeniden yapılandırılmasına lüzum görülmeyenlerin doğrudan doğruya özelleştirme programına alınmasına karar vermek,

            b) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların satış, devir, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair akitler ve diğer yöntemlerle devredilmesi suretiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ca sonuçlandırılan özelleştirme uygulamaları hakkında nihai kararı vermek,

            c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçültülmesine, faaliyetlerinin süreli ve süresiz olarak durdurulmasına, kısmen veya tamamen kapatılmasına veya tasfiyesine karar vermek,

            d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların yönetim kurullarında alınacak kararlarda, ekonomi ve güvenilk ile ilgili olarak milli yararın korunması için söz ve onay hakkı verecek imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağı imtiyazlı hakları belirlemek,

            e) Yurt içi ve yurt dışından Özelleştirme Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve gereksiz iç ve dış tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli görülen hallerde her türlü menkul kıymet ihracı ve diğer kıymetli evrakın düzenlemesine karar vermek,

            f) Gerekli görülen hallerde, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrekın satın alınmasına ve tekrar  satılmasına karar vermek,

            g) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçelerini görüşerek onaylamak,

            h) Özelleştirme idaresi Başkanlığının gelecek yıl programları ile yıl içindeki programlarının uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak,

            ı) Kanunlarla ve diğer mevzuatlarla verilen işleri karara bağlamak.

          Özelleştirme Yüksek Kurulu görev ve yetkilerinin bir kısmını hizmetin ifası için yarar görülen hallerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredebilir,”

            MADDE 4- 2983 sayılı Kanunun 7 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
            Madde 7- Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı; Başbakaha bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip Özelleştirme idaresi Başkanlığına dönüştürülmüştür.

            Özelleştirme idaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir;
            a) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarını uygulamak,

            b) Özelleştirme Yüksek Kurulunca devredilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek,

            c) Özelleştirme idaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların özelleştirilmelerine ilişkin her türlü işlemler ile, bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla stratöik yönlendirilmelerini, sevk ve idarelerini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek,

            d) Özelleştirme yöntemlerini (özelleştirilecek kurulşların satış, devir, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair akitler ve diğer yöntemler ile devredilmeleri) ve uygulama esaslarını belirlemek ve bu doğrultuda özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği her türlü işlemi yürütmek,

             e) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların mali, idari, hukui ve teknik yapıları ile hesapları ve faaliyetlerine ilişkin olarak her türlü düzenlemeyi yapmak ve bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak,

            f) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların; kaynak kullanımlarına, gayrimenkul edinmelerine, kiralamalarına ve bu gayrimenkuller üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dışı barçlanmalarına, yeni yatırımlarına, personel alımı ve indirimlerine, çalışma şartlarına, personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri (yetkili makamların onay yetkileri saklı kalmak kaydıyla) onaylamak,

            g) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile genel müdürlüklerine yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak,

            h) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlardan anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürü ve yönetim komitesinin, işletme ve işletme birimlerinde bunların müdürlerinin atanma ve görevden alınmalarına karar vermek,

            ı) Özelleştirme Yüksek Kurulunca ihracına karar verilen her türlü menkul kıymetli evakın düzenlemesine yönelik olarak bunların adedi, değeri ve ilgili diğer hususları tespit etmek,

            j) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni sermayenin değerlendirilmesini yapmak veya yaptırmak,

            k) Özelleştirme Fonunu idare etmek,

            l) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlemleir ile mali, hukuki, teknik ve idari denetim ve değerleme işlemlerini yapmak veya bu işlerin danışman görevlendirilmesi surutiyle yaptırılmasını temin etmek,

            m) Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallede borç vermek, Özelleştirme Fonundan sağlanacak bu finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek,

            n) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından kendisine devredilen görev ve yetkiler ile mevzuatla kendisine verilen diğer görev ve yetkilerinin bir kısmını hizmetin ifası için yarar görülen hallerde kamu payı % 50’nin üzerinde bulunan ilgili kuruluşların yönetim kurullarına devredilebilir.

            Başbakan, Özelleştirme idaresi Başkanlığı ile ilgili yetkilerini görevlendireceği bir bakan vasıtasıyla kullanabilir.”

            MADDE 5- 2983 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 8- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

            Başkan müşterek kararname ile, Başkan Yardımcıları Başbakan tarafından, diğer ise Başkan tarafından atanır.

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Müşavir, Avukat, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü (Uzman), Daire Tabibi, Basın ve Halkla ilişkiler personel çalıştırılabilir. Bunlar, istedikleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda sözleşmeli persoel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından istedikleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgliendiriler.

            Genel ve Katma Bütçeli İdareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışanlar kurumların muvafakatı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu konudaki talepleri,ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel, kurumdan ayılksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır. Bu personelin, kurumlarından maaşsız izinli olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalıştıkları müddet karşılığı asıl bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburi hizmet mükellefiyeti doğmaz.

            Bu madde hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile mali hakları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

            Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel, ücreti ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görevli oldukları süre içinde kendi kuruluşlarında ücretli izinli sayılır.

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalışan her statüdeki personele 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir.

            Mahkeme ve icra dairelerince Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine hükmedilip karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin Hukuk Müşavurliği bünyesinde çalışan avukatlara ve diğer personele dağıtımında 1389 Sayılı Kanun ile 657 Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.”

            MADDE 6- 2983 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Özelleştirme İdaresinin Bütçesi
            Madde 9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının giderleri Özelleştirme Fonunun %1 ini (yüzdebir) aşmayacak şekilde özelleştirme Yüksek Kurulunca belirlenen Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçesinden karşılanır.”

            MADDE 7- 2983 sayılı Kanunun 15 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Kamu Ortaklığı Fonu ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının denetimi
            Madde 15- Kamu Oratklığı Fonu ile Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının denetimi 20/10/1993 tarihli ve 72 sayılı Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.”

            MADDE 8- 2983 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

            “Ek Madde 1- Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usuyü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

           “Ek Madde 2- Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu kaldırılarak yerine Özelleştirme Yüksek Kurulu kurulmuş ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunun özelleştirmeye ilişkin konular dışındaki yetkileri Yüksek Planlama Kuruluna devredilmiştir.

            Bu görev ve yetkile aşağıda belitilmiştir.
            a) Gelir ortaklığı senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlemesine ve altyapı tesisleri için işletme hakkı verilmesine karar vermek,

            b) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek,

            c) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri ve her türü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrekin adadi, değeri ve bunlara ilgili diğer hususlar hakkında karar verek,

            d) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek,

            e) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile bunların işletme ,bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen Kamu Ortaklığı Fonundan karşılanması hakkında karar vermek,

            f) Bakanlar Kurulunca yatırım programına alınan projelerden ilerde gelir ortalığı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek,

            g) Yur içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonunun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrekın düzenlemesine karar vermek,

            h) Kamu Ortaklığı Fonu bütçesini görüşerek karara bağlamak,

            i) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ve diğer bölgelerdeki istihdamı artırıcı projelelerin dezteklenmesi ile ilgili esaslar hakkında karar vermek.”

            MADDE 9- 2983 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            “Geçici Madde 2- Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait ekli 1 sayılı listede gösterilen kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli 2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye  ekli cetvellere özelleştirme İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

            Geçici Madde 3- Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ait bütün personel ile her türlü taşıt, menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, döşeme ve demirbaşlar Özelleştirme İdaresi Başkanı kadrosuna atanmış sayılır.

            Bu Kanun Hükmündeki Karanamenin yürürlüğe girdiği tarihteki Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı kadrosuna atanmış sayılır.

            Kadroları kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları sözleşmeden doğan ücret, ikramiye ile diğer özlük hakları yeni bir kadroya atanıncaya kadar şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

            Kadrosuz sözleşmeli personelin sözleşmelerinden doğan hakları aynen devam eder. Bunlardan memuriyete geçirilenlerin öğrenim durumlarına yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü madde hükümleri ile 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesind sayılan kuruluşlarda 1/3/1979 veay 3/10/1991 tarihlerinde görevli olanların, ayrıca 2182 sayılı Kanun veya 458 sayılı Kanun Hükümnde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derce ve kademeleri tespit edilir.

            Geçici Madde 4- Bu Kanun Hükümünde Kararname ile yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.

            Geçici Madde 5- Bu Kanun Hükümünde Kararnamede öngörülen konulara ilişkin olarak yapılacak düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut mevzuatın bu Bu Kanun Hükümünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konur.

            Geçici Madde 6- Özelleştirme Yüksek Kurulunca aksine karar verilmedikçe, Yüksek Planlama Kurulu ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından daha önce alınmış olan kararların uygulanmasına devam olunur.

            Geçici Madde 7- Bu Bu Kanun Hükümünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı teşkilat ve kadrolarını altı ay içinde bu Bu Kanun Hükümünde Kararnameye uygun hale getirir.

            Geçici Madde 8- Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimi ve buna ilişkin belge ve kayıtlar, bu Bu Kanun Hükümünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz günlük bir süre içinde Hazine Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak bir protokol ile Hazine Müteşarlığına devredilir. Kamu Ortaklığı Fonunun yönetimine ilişkin işlemler, devir protokolü tarihine kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, bu tarihten sonra ise Hazine Müsteşarlığınca yürütülür. Devir protokolünün yürürlüğe girdiği tarihte Kamu Ortaklığı Fonu mevcudunda bulunan Özelleştirme gelir Hesabı ile Temettü Hesabındaki tutarlardan Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca evvelce Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanmasına devam olunur.

            Geçici Madde 9- Bu Bu Kanun Hükümünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Ortaklığı İdaresi projeleleri kapsamında yer alan ve/veya Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilen altyapı projeleri bu kapsamdan çıkarılacak ilgili kurumların projeleri arasına alınmış sayılır. Bunların finansmanın Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanmasına devam olunur.

            Geçici Madde 10- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1994 yılı harcamaları Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanır.

            Geçici Madde 11- 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına yapılan atıflar özelleştirme İdaresi Başkanlığına,

            2983 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan;
            a) Kamu ortaklığı Yüksek Kuruluna, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına yapılmış atıflar bu Bu Kanun Hükümünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Hazine Müsteşarına, Hazine Müsteşarlığına, Özelleştirme Yüksek Kuruluna ve Yüksek Planlama Kuruluna,

            b) Kamu Ortaklığı Fonun yapılmış olan atıflar ise ilgisine göre, bu Bu Kanun Hükümünde Kararname ile oluşturulan Özelleştirme Fonuna ve Kamu Ortaklığı Fonuna,

            yapılmış saylıır.”

            MADDE 10- Bu Bu Kanun Hükümünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 11- Bu Bu Kanun Hükümünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan
M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb.Yrd. 
N. CEVHERİ Devlet Bakanı
Y. AKTUNA Devlet Bakanı
A. Ş. EREK Devlet Bakanı
İ. TEZ Devlet Bakanı
B.S. DAÇE Devlet Bakanı
T. AKYOL Devlet Bakanı
M.A.YILMZ Devlet Bakanı
N. KURT Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN Devlet Bakanı
A.A. DOĞAN Devlet Bakanı
A. ATAÇ Devlet Bakanı
E. ŞAHİN Devlet Bakanı
N. TEKİNEL Devlet Bakanı
Ş. ERDEM Devlet Bakanı
M.S. OKTAY Adalet Bakanı
M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı
N. MENTEŞE İçişleri Bakanı
M. MOĞULTAY Dışişleri Bakanı
İ. ATTİLA Maliye Bakanı
N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı
M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı
A. ATEŞ Turizm Bakanı
H. EKİNCİ Orman Bakanı
R. AKÇALI Çevre Bakanı

 

I SAYILI CETVEL

KURUMU : Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi başkanlığı

                          TEŞKİLATI : Merkez

1 SAYILI CETVEL
İPTAL EDİLEN KADROLARIN


UNVANI
SINIFI
SERBEST KADRO ADEDİ 
TOPLAM
1. DERECE
     
Başkan
G.İ.H.
1
1
Başkan Yardımcısı
G.İ.H.
3
3
Gelir Ortaklığı Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Proje Değerlendirme ve Araştırma Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Finansman Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
G.İ.H.
1
1
Personel ve Eğtim Dairesi Başkanı 
G.İ.H.
1
1
I. Hukuk Müşaviri
G.İ.H.
1
1
Daire Tabibi
G.İ.H.
1
1
Uzman
G.İ.H.
8
8
Uzman
T.H.S.
5
5
Şube Müdürü(Uzman)
G.İ.H.
1
1
 
TOPLAM
28
28
2. DERECE
     
Savunma Uzmanı
G.İ.H.
1
1
Uzman 
G.İ.H
9
9
Uzman
T.H.S.
2
2
Müşavir Avukat
A.H.S.
2
2
Şube Müdürü(Uzman)
G.İ.H.
4
4
Sivil Savunma Uzmanı
G.İ.H.
1
1
 
TOPLAM
19
19
3. DERECE
     
Uzman  
17
17
Uzman  
4
4
Müşavir Avukat  
1
1
 
TOPLAM
22
22
       
4. DERECE
     
Uzman
G.İ.H.
17
17
Uzman
T.H.S.
1
1
İstatikçi
T.H.S.
1
1
 
TOPLAM
19
19
5. DERECE
     
Uzman
T.H.S.
3
3
Uzman
G.İ.H.
2
2
Şef
G.İ.H.
2
2
 
TOPLAM
7
7
6. DERECE
     
Uzman
G.İ.H.
8
8
Şef
G.İ.H.
2
2
Veznedar
G.İ.H.
1
1
Teknik Ressam
T.H.S.
1
1
Memur
G.İ.H.
1
1
Santral memuru
G.İ.H.
1
1
 
TOPLAM
14
14
7. DERECE      
Uzman Yardımcısı
T.H.S.
2
2
Ayniyat Saymanı 
G.İ.H.
1
1
Şef
G.İ.H.
2
2
Bilgisayar İşletmeni
G.İ.H.
2
2
Şoför
G.İ.H.
1
1
Dağıtıcı
Y.H.S.
1
1
Kaloriferci
Y.H.S.
1
1
Bekçi
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
3
3
Bahçıvan
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
15
15
8. DERECE      
Uzman Yardımcısı
T.H.S.
4
4
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
14
14
Memur 
G.İ.H.
1
1
Ambar Memuru
G.İ.H.
1
1
Santral Memuru
G.İ.H.
1
1
Bilgisayar işletmeni
G.İ.H.
2
2
Şoför
T.H.S.
1
1
Teknisyen
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
26
26
9. DERECE
     
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
3
3
Veznedar
G.İ.H.
1
1
Memur
G.İ.H.
2
2
Şoför
G.İ.H.
1
1
Teknisyen Yardımcısı
Y.H.S.
1
1
Bekçi
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
10
10
10 DERECE      
Santral Memuru
G.İ.H.
1
1
Şoför
G.İ.H.
1
1
Kaloriferci
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
4
4
11.DERECE      
Şoför
G.İ.H.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
2
2
12. DERECE      
Dağıtıcı
Y.H.S.
1
1
Bekçi
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
2
2
 
TOPLAM
4
4
 
GENEL TOPLAM
170
170

           KURUMU : Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı
           TEŞKİLATI: Taşra

2 SAYILI CETVEL
İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

UNVANI
SINIFI
SERBEST KADRO ADEDİ
TOPLAM
2. DERECE      
Müdür
G.İ.H.
1
1
Uzman
G.İ.H.
1
1
3. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
1
1
4. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
1
1
8. DERECE      
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
1
1
9. DERECE      
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
1
1
10. DERECE      
Memur
G.İ.H.
1
1
Daktilo
G.İ.H.
1
1
11. DERECE      
Şoför
G.İ.H.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
11
11

II SAYILI LİSTE

           KURUMU : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
           TEŞKİLATI : Merkez

1 SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN


UNVANI
SINIFI
SERBEST KADRO ADEDİ 
TOPLAM
1. DERECE
     
Başkan
G.İ.H.
1
1
Başkan Yardımcısı
G.İ.H.
5
5
I. Hukuk Müşaviri 
G.İ.H.
1
1
Proje Değerlendirme Dairesi Başkanı 
G.İ.H.
1
1
Finansman ve Fon Yönetimi Dariesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
İstihdam ve Sosyal Planlama Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Madencilik ve Enerji Sektörü Özl. Uyg. Dai. Bşk.
G.İ.H.
1
1
Ulaştırma ve ilitişim Sektörü Özl. Uyg. Dai. Bşk.
G.İ.H.
1
1
İmalat Sektörü Özl. Uyg. Dairasi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Ticaret ve Hizmet Sektörü Özl. Uyg. Dai. Bşk.
G.İ.H.
1
1
Tarım ve Gıda Sektörü Özelleştirme Uyg. Dai. Bşk.
G.İ.H.
1
1
İştirakler Yönetimi Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Sermaye Piyasası İşlemleri Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
İhale İşlemleri Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
G.İ.H.
1
1
Personel ve Eğitimi Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
APK Dairesi Başkanı
G.İ.H.
1
1
Özelleştirme Sonrası Takip Dairesi Başkanı 
G.İ.H.
1
1
Hukuk Müşaviri
G.İ.H.
3
3
Müşavir Avukat
A.H.S.
3
3
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
G.İ.H.
1
1
Müşavir 
G.İ.H.
10
10
Daire Tabibi
S.H.S.
1
1
APK Uzmanı
G.İ.H.
6
6
Şube Müdürü(Uzman)
G.İ.H.
7
7
Uzman
G.İ.H.
5
5
Uzman
T.H.S.
5
5
Sivil Savunma Uzmanı 
G.İ.H.
1
1
 
TOPLAM
65
65
2. DERECE      
Sivil Savunma Uzmanı
G.İ.H.
1
1
Uzman
G.İ.H.
7
7
Uzman
T.H.S.
5
5
Müşavir Avukat
A.H.S.
3
3
Şube Müdürü (Uzman)
G.İ.H.
10
10
 
TOPLAM
26
26
3. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
15
15
Uzman
T.H.S.
5
5
Müşavir Avukat
A.H.S.
5
5
Şube Müdürü (Uzman)
G.İ.H.
13
13
 
TOPLAM
38
38
4. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
25
25
Uzman
T.H.S.
3
3
İstatikçi
T.H.S.
1
1
 
TOPLAM
29
29
5. DERECE      
Uzman
T.H.S.
7
7
Uzman
G.İ.H.
9
9
Şef
G.İ.H.
3
3
Memur
G.İ.H.
2
2
 
TOPLAM
15
21
6. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
10
10
Şef
G.İ.H.
2
2
Teknik Ressam
G.İ.H.
1
1
Memur  
2
2
 
TOPLAM
15
15
7. DERECE      
Uzman Yardımcısı
T.H.S.
11
11
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
6
6
Ayniyat Saymanı
G.İ.H.
1
1
Şef
G.İ.H.
2
2
Memur
G.İ.H.
2
2
Santral Memuru
G.İ.H.
1
1
Bekçi
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
5
5
 
TOPLAM
29
29
8. DERECE      
Uzman Yardımcısı
T.H.S.
4
4
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
12
12
Memur
G.İ.H.
3
3
Bilgisayar İşletmeni
G.İ.H.
2
2
Teknisyen
T.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
2
2
 
TOPLAM
24
24
9. DERECE      
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
3
3
Veznedar
G.İ.H.
1
1
Memur
G.İ.H.
2
2
Ambar Memuru
G.İ.H.
2
2
Bekçi
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
3
3
 
TOPLAM
12
12
10. DERECE      
Bilgisayar İşletmeni
G.İ.H.
3
3
Veznedar
G.İ.H.
3
3
Memur
G.İ.H.
2
2
Santral Memuru
G.İ.H.
3
3
Şoför
G.İ.H.
2
2
Kaloriferci
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
 
TOPLAM
15
15
11. DERECE      
Şoför
G.İ.H.
2
2
Hizmetli
Y.H.S.
2
2
Bekçi
Y.H.S.
1
1
Hizmetli
Y.H.S.
2
2
 
TOPLAM
7
7
12. DERECE      
Şoför
Y.H.S.
6
6
Teknisyen Yardımcısı
Y.H.S.
2
2
Dağıtıcı
Y.H.S.
4
4
Bekçi
Y.H.S.
3
3
Hizmetli
Y.H.S.
1
1
Kaloriferci
Y.H.S.
2
2
 
TOPLAM
18
18
 
GENEL TOPLAM 
327
327

           KURUMU: Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
           TEŞKİLATI: Taşra

2 SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN


UNVANI
SINIFI
SERBEST KADRO ADEDİ
TOPLAM
2. DERECE      
Şube Müdürü(Uzman)
G.İ.H.
2
2
Uzman
G.İ.H.
2
2
3. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
5
5
4. DERECE      
Uzman
G.İ.H.
7
7
8. DERECE      
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
2
2
9. DERECE      
Uzman Yardımcısı
G.İ.H.
2
2
10. DERECE      
Memur 
G.İ.H.
2
2
Daktilo  
2
2
12. DERECE      
Şoför
G.İ.H.
2
2
Hizmetli
Y.H.S.
2
2
 
TOPLAM
28
28
MERKEZ VE TAŞRA GENEL TOPLAMI   
355
355

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI


BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA BİRİMLERİ YARDIMCI BİRİMLER
Başkan Başkan Yadımcısı  Proje Değerlendirme Dai. Bşk. lığı Hukuuk Müşavirliği İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.
  Başkan Yadımcısı Fiansman ve Fon yön. Dai. Bşk. lığı  Basın ve Halk. İliş. Müşavirliği Pres. ve Eğitim Dai. Başkanlığı
  Başkan Yadımcısı İstihdam ve Sosyal Planlama Dairesi Başkanlığı   Araş. Plan. Koordinas. Dai. Bşk.
  Başkan Yadımcısı Madencilek ve Enerji Sekörü Uygulamaları Daire Bşk.lığı    Savunma Uzmanlığı
  Başkan Yadımcısı Ulaştırma ve İleşişim Sektörü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığı     
    İmalat Sektörü Özelleştirme Uygulamları Daire Başkanlığı    
    Ticaret ve Hizmet Sektörü Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığı    
    Tarım ve gıda Sektörü Özelleştirme Uygulamları Daire Başkanlığı    
    İştirakler Yönetimi Daire Başkanlığı    
    Sermaye Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı     
    Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı    
    İhale İşlemleri Dairesi Başkanlığı    
    Özelleştirme Sonrası takip Dairesi Başkanlığı