Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.09.2000 Cuma Sayı : 24185 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 28/09/2000
Karar No     : KHK/623

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 28/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 3- Zorunlu deprem sigortasına tabi binalarla ilgili tapu tescil işlemlerinde aranacak belgeler ile uygulama usul ve esasları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından müştereken belirlenir."

            Geçici Madde 1- 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre binalarla ilgili tapu tescil işlemleri ve diğer işlemlerde zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış ve priminin ödenmiş olduğunun belgelenmesi zorunluluğu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay süreyle uygulanmaz.

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ Prof. Dr. N. ÇAĞAN
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER M. BOSTANCIOĞLU Prof. Dr. Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V.
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
M. YILMAZ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ Y. YALOVA M.İ. TALAY
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı V.
 
A. K. TANRIKULU Prof. Dr. H.S. TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Prof. Dr. T. TOSKAY Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı V. Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M.İ.TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı 
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı