Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.01.1988 Sayı :19709 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife:229
Bakanlar Kurulundan :

3056 SAYILI BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 15/01/1988
Karar No      : KHK 312

            3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü hakkında Kanunun 21 inci maddesine bir fıkra eklenmesi; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 15/1/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 18/5/1987 tarihli ve 281 sayılı, 4/1/1988 tarihli ve 307 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            “Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine asli görevleri yanında başbakan Başmüşavirliği görevi de verilebilir. Bunlara, yürüttükleri bu görev için öngörülen ücret, aylık, zam ve tazminatların yarısını geçmemek üzere Başbakan onayı ile ödeme yapılır.”

            Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
     
Kenan EVRAN
     
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL 
     
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
K.OKSAY
A.TENEKECİ
V.ATASOY
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
A.BOZER
Y.B.ÖZAL 
A.KAHVECİ
M.YAZAR
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
C.ÇİÇEK
N.KİTAPÇI 
M.O.SUNGURLU
E.VURALHAN
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ
A.M.YILMAZ
A.K.ALPTEMOÇİN
H.C.GÜZEL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük Bakanı
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
B.AKARCALI
E.PAKDEMİRLİ
H.H.DOĞAN
Bayındırlık ve İskan Bak.
Sağ. ve Sosyal Yard. Bak.
Ulaştırma Bakanı
Tarım Orman ve Köyişleri Bak.
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
F.KURT
M.T.TİTİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı