Bakanlıklar Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 02.03.1989 Perşembe Sayı: 357 (Mükkerrer) Düstur Tertip:5 Cilt: 28 Sahife: 461

Bakanlar Kurulundan :

 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 219 SAYILI  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Tarihi : 27/01/1989

Karar No      : KHK 357

 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kuruluş ve görevleri hakkında 219 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Madde 1 – 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (b), (c), (d) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

b) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak ekonomik karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi safhalarında gerekli görülen verileri öncelikle derlemek ve değerlendirmek,

c) Bilimsel araştırma ve teknikleri takip etmek ve Enstitü işlevlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ulusal ve uluslararası istatistiki seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlemek, ekonomik, sosyal, kültürel konularda Türkiye istatistik alt yapısını oluşturacak verileri kapsayan bir Bilgi Bankası kurmak ve devamını sağlamak amacı ile bilgi  derleme, veri işleme teknolojisi ve dağıtma yöntemlerinde gerekli yenilikleri yapmak,

d) Sonu (5) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, sonu (1) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı yapmak, ayrıca ihtiyaç görülen diğer  konulardaki genel sayımlar, anket ve araştırma projelerini planlamak, uygulamak,süresinde sonuçlandırarak istatistiki bilgileri kullanıcı amaçlarına uygun biçimde bilimsel ve uluslararası standartlarda yayımlamak.

f) Yükseköğretim Kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla Kurumun görev alanına giren konularda üniversite ve diğer eğitim Kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurmak, Enstitü personeliyle diğer kurum ve kuruluşların elemanları için kısa süreli istatistikle ilgili Konularda hizmet içi eğitimler ile uzun süreli istatistiki ihtisas eğitimleri yaptırmak, Konferans ve seminerler düzenlemek. Yabancı uyruklular da bu eğitimden yararlandırılabilirler.

Kurulacak istatistik eğitim merkezlerinin görevleri, programları, eğitim süreleri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca hazırlanarak Başbakan onayı ile  yürürlüğe girecek yönetmeliklerle tespit olunur.

 

Madde 2 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Ana Hizmet Birimleri

 

Madde 6 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı,

b) İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı,

c) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı,

d) Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı,

e) Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı,

f) İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı,

g) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,

h) Uluslararası İlişkiler  ve Avrupa Topluluğu  Dairesi Başkanlığı,

i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

 

Madde 3 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 7 - Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, sulama, avcılık, balıkçılık, madencilik,taşocakçılığı, imalat sanayii, inşaat, gaz, su, elektrik, vb. konulardaki istatistik bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) İnşaat maliyeti, inşaat malzemesi, çiftçinin eline geçen ve çiftçinin ödediği fiyat indeksleri, üretim indeksleri ve ihtiyaç duyulan diğer indeksleri hesaplamak ve yayımlamak,

c) Genel sanayi ve işyerleri, tarım, hayvan sayımları ile Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konulardaki diğer sayım, anket ve araştırma projelerini yapmak ve yayımlamak,

d) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

e) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Madde 4 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir.

 

İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı:   

 

Madde 7/A - İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Dış ticaret, fiyat, çalışma, ulaştırma, haberleşme, depolama, maliye, para, banka, sigorta, tapu, iş hizmetleri ve kişisel hizmetler, toptan ve perakende ticaret, otel, lokanta vb. konulardaki istatistik bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirme ve yayımlamak,

b) Toptan eşya fiyatları, tüketici fiyatları, kiracılar ve ücretliler tüketici fiyatları, işgücü, büyüme, ücret, iç ve dış ticaret indeksleriyle ihtiyaç  duyulan diğer indeksleri, iç ve dış ticaret hadlerini hesaplamak ve yayımlamak ve satın alma gücü pariteleri ile ilgili verileri hazırlamak,

c) Hane halkı gelir ve tüketim harcamaları, hane halkı işgücü anketleri ile hane halkıyla ilgili diğer sayım, anket ve araştırma projelerini uygulamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

d) İşgücü, ücretler, gelir dağılımı ve diğer ekonomik göstergelerle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

Madde 5 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 8 - Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma, göç, intihar, adalet, seçim, kütüphaneler, müzeler, sinemalar, spor, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki ve teknik öğretim, yüksek öğretim, yaygın eğitim, çevre sorunları, turizm alanlarında ve ihtiyaç duyulan diğer benzeri konularda istatistiki bilgileri uluslararası  standartlarda derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Nüfus analizlerine imkan verecek konularda anketler yaparak istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

c) Genel Nüfus Sayımı yapmak,

d) Bina Sayımı yapmak,

e) Ülkenin sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili anketler ve araştırma projeleri yapmak,

f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

g) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Madde 6 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 9 - Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milli gelir tahminleri, milli muhasebe hesapları, girdi-çıktı tablolarının hazırlanması ve bunlarla ilgili analiz çalışmalarını yapmak,

b) Milli gelir tahminlerinin, milli muhasebe hesaplarının ve girdi-çıktı tablolarının hazırlanmasıyla ilgili teknik yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,

c) Milli muhasebe sisteminin kurulması, milli gelir tahminlerinin ve girdi-çıktı tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Tarım, sanayi ve diğer tüm sektörlerde yapılan tahmin ve uygulama tekniklerinin geliştirilmesi konusunda ilgili dairelerle işbirliği içinde inceleme ve araştırmalar yapmak,

e) Ekonomik ve sosyal göstergeleri periyodik olarak ortaya koymak için araştırma ve derlemeler yapmak, bunların sonuçlarını değerlendirmek ve yayımlamak,

f) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak ulusal hesaplar sisteminin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak,

g) Enstitü Bakanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.  

 

Madde 7 - 219 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ye  aşağıdaki 9/A  maddesi eklenmiştir.

 

Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 9/A - Araştırma, Tetkik ve istatistik Teknikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel sayım ve anketlerin uygulama metotlarını ve gerekli örnekleme planlarını en son tekniklere göre hazırlamak ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak,

b) Enstitü tarafından derlenecek istatistiki bilgilerin metotlarının geliştirilmesini sağlamak, uygulanacak sayım ve anketlerin geliştirilmesi konusunda derlenecek bilgiler, soru kağıtları ve tabülasyon planları hakkında görüş ve  önerilerde bulunmak,

c) Enstitüde derlenen istatistik bilgilerin etüt ve analiz çalışmalarını yapmak, yayınlanabilirliği konusunda Enstitü Başkanlığına görüş bildirmek,

d) Enstitünün diğer dairelerinin yapacağı araştırma projelerine ve değerlendirme çalışmalarına en son teknikleri belirleyerek ve geliştirerek yön vermek ve ilgili dairelerle işbirliği yapmak,

e) Ekonomik ve sosyal konularda ne tür bilgilerin derleneceği hususunda ilgili dairelerle işbirliği içinde araştırmalar yapmak,

f) İstatistik standartlarını uluslararası düzeyde tespit etmek, istatistik teknik ve yöntemleri konusunda ilgili daire ile işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

g) Enstitü dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma ve anket çalışmalarının yöntem, soru kağıdı ve tabülasyon planı vb. bilimselliğini araştırmak, yönlendirmek ve onaylamak,

h) Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen istatistiklerin incelenmesini, mukayesesini yapmak ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek,

i) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Madde 8 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  9/B  maddesi  eklenmiştir.

 

İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 9/B - İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ülkenin kalkınması ve gelişmesinin hızlandırılması ile ilgili alınacak karar ve tedbirlerle ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarda yol gösterici, güvenilir göstergelerin uluslararası düzeyde elde edilmesi amacıyla istatistik, ekonometrik, kantitatif analiz ve model çalışmaları yapmak, görüş ve  önerilerde bulunmak,

b) Enstitünün ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili, derleyip  düzenlediği verilerin zaman boyutu içerisinde ve diğer kaynaklarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini ve yorumunu yapmak,

c) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi ile alınacak ekonomik, sosyal karar ve tedbirlerin sonuçlarının izlenmesi safhasında elde edilen göstergelerin yorumunu yapmak ve istatistik kapsamlı öneriler de bulunmak,

d) Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomik ve sosyal araştırma yapan kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yaparak yerli ve yabancı istatistiklerin incelenmesini, mukayesesini yapmak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek ilgili dairelere aktarımını sağlamak,

e) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Madde 9 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 10 uncu maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 10 - Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İstatistiki yayınların yayın standartlarını belirlemek, bilgi istemlerini cevaplamak, yayınların abone ve dağıtım işlerini yürütmek,

b) Her yıl "Türkiye İstatistik Yıllığı" veya "Türkiye İstatistik Cep Yıllığı" yayımlamak,

c) Kütüphane ve süreli ve süresiz yayınların dokümantasyon işlemlerini  yürütmek,

d) Enstitünün tanıtımı, basım ve halkla ilişkiler, sayım ve anketler ile yapılacak diğer araştırmaların kamu oyunda tanıtımı ve işbirliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek,

e) Görev alanı ile ilgili olarak afiş, kroki, bandrol, broşür, el ilanı vb. tanıtım araçlarını ilgili daireler ve dış kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak  hazırlamak veya hazırlatmak,

f) İstatistik çalışmaları için gerekli adresler, ana kütükler, hava fotoğrafları, uzaktan algılama, harita, kroki vb. belgeleri derlemek, düzenlemek ve  arşivlemek,

g) Her türlü baskı ve çoğaltma işlerini yapmak,

h) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri  yapmak.

 

Madde 10 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 10/A  maddesi eklenmiştir.

 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanlığı:

 

Madde 10/A - Uluslararası İlişkiler  ve Avrupa topluluğu Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Uluslararası düzeyde kullanılan istatistik standartlarını temin etmek, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların istatistiki konularda yapmış oldukları çalışmaları ilgili dairelerle işbirliği yaparak değerlendirmek, yorumunu yapmak, koordinasyonu sağlamak,

b) Ekonomik ve sosyal konularda uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek projelerde bilimsel araştırmalar yapmak mukayeselere imkan verecek verilerin elde edilmesini sağlamak, bu kuruluşlarla hukuki, mali ve teknik konularda  işbirliği yapmak,

c) Enstitü yurt dışı teşkilatı ile Enstitü birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasında Enstitü Başkanlığına danışmanlık yapmak,

d) Uluslararası kuruluşlarla düzenlenecek konferans, seminer ve toplantılar  konusunda Enstitü Başkanlığına danışmanlık yapmak,

e) Yurt dışı istatistik, ekonomi, demografi, lisan vb. konularda eğitim programları planlamasında Enstitü Başkanlığına yardımcı olmak,

f) Uluslararası kuruluşlarca talep edilen bilgilerin ilgili dairelerle işbirliği yaparak uluslararası standartlarda karşılanmasını ve izlenmesini sağlamak,

g) Görev alanı ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlar tarafından gönderilen tebliğ, rapor vb. dökümanları değerlendirmek, arşivlemek, açıklamalarını yapmak ve ilgili dairelere dağıtımını sağlamak,

h) Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği  yaparak uluslararası düzeyde mukayeselere imkan sağlayacak çeşitli sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları yapmak,

i) Avrupa Ekonomik Topluluğu standartlarının tespitinde ve göstergelerin bu standartlarda temininde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Madde 11 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 10/B  maddesi eklenmiştir.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (1)

 

Madde 10/B - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sayım ve anketlerle derlenen bilgilerin editing ve kod işlemlerini yapmak,

b) Bilgisayar destekli yürütülecek; sayım, anket ve araştırmaların sistem analiz çalışmalarını, bilgisayar programlarının yazılmasını, veri giriş ve kontrol işlemlerini yapmak, bilgi işlem uygulaması tamamlanan projelere ait bilgilerin manyetik ortamlara yedeklenmesi ve arşivlenmesini temin etmek,

c) Sayım, anket ve araştırma projelerinin hazırlık safhalarında; anket formları, kodlama ve editing talimatları ile tabülasyon planlarının bilgi işlem uygulamalarına uygunluğunu ilgili dairelerle işbirliği yaparak sağlamak,

d) İstatistiki analiz ve yorumlama çalışmalarında kullanılmak üzere paket  programlar hazırlamak, temin etmek, geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak,

e) Enstitü bünyesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli düzenleme ve eğitim çalışmalarını yapmak,

f) Gelişen bilgi işlem teknolojisini izleyerek Enstitü bünyesine aktarımı konusunda görüş ve tekliflerde bulunmak,

g) Düzenlenmiş istatistiklere kullanıcıların yerinde ve direkt olarak erişebilmesi ve istek üzerine hazırlanan raporlara (veya tablolara) ilaveten çalışma programı kapsamında veya önceden tasarlanmamış ihtiyaçları karşılama amacıyla; veri tabanı, veri tabanına erişimi sağlayan programları, veri tabanının  genel tanımlarını ve etkili bir veri tabanı idaresi ile bunların tamamını destekleyen donanım birimlerinden oluşan “İstatistiksel Veri Bankası Teknolojisi"ne geçişi ve devamını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

h) Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi, gelişiminin izlenmesi, bilgi işlem makinalarının ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak,

i) Ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevirim içi (on line) veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,

j) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Madde 12 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 nci maddesine (c) fıkrası eklenmiştir.

 

(c) İstatistik Müşavirliği

 

Enstitüde görev alanına giren, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Başkana yardımcı olmak üzere on İstatistik Müşaviri görevlendirilebilir. Bu göreve atanabilmek için; İstatistik, matematik, fizik, mühendislik, ekonometri, ekonomi, bilgisayar, ,işletme ekonomisi ve Enstitünün görev alanına giren diğer konularda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabül edilmiş yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak ve konularında deneyimli veya ihtisas sahibi olmak gereklidir.

 

Madde 13 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye  18/A  maddesi eklenmiştir.

 

Danışma Kurulları ve Araştırma Grupları:

 

Madde 18/A - Çeşitli sayım ve anketlerle proje çalışmalarında; milli gelir, milli muhasebe, girdi-çıktı analizleri, indeksler, pariteler, gelir dağılımı ve benzeri konularda konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversiteler ve özel kesim elemanlarının uzmanlık deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamalara aktarımını sağlamak amacıyla Danışma Kurulları oluşturulabilir.

Başkanlıkta, gerektiğinde ana hizmet birimlerinin görevleri ile ilgili araştırma grupları kurulabilir.

Danışma kurullarında ve araştırma gruplarında çalıştırılacaklara ödenecek ücretlerin ödenme usul ve esasları Başbakan onayıyla yürürlüğe girecek yönetmelikte gösterilir.

 

Madde 14 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

İstatistik Bilgileri Açıklama:                                             

 

Madde 25 - Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu ortaya koyan önemli konularda derlenen istatistikleri inceleyerek yetkili makamlara vermeye ve kamuoyuna açıklamaya Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir. Bu bilgilerin ilgili kurumlarca açıklanabilmesi de aynı usule tabidir.

 

Madde 15 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 35 inci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Kadrolar:

 

Madde 35 - Kadroların tespit, ihdas, kullanım ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ile yüksek öğrenim görmüş Bilgisayar Programcısı ve Bilgisayar çözümleyicileri kadro karşılık gösterilmek ve en çok 450 kadroyu geçmemek kaydıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme usul ve  esasları ile ücretlerin taban ve tavanı ve diğer mali haklar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

 Özel uzmanlık gerektiren hizmetlerde sözleşmeli olarak yabancı uzman çalıştırılabilir.

 

Madde 16 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi:

 

Madde 35/A - Genel ve katma bütçeli dairelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile Enstitü Başkanlığında sözleşlemeli olarak istihdam edilebilirler. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır.

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez.

Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Enstitüde görevlendirilebilirler. Bu şekilde çalıştırılacaklara ödenecek fazla çalışma ücretinin taban ve tavanı Bakanlar Kurulunca belirlenir.

 

Madde 17 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki 35/B  maddesi  eklenmiştir.

 

Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma:

 

Madde 35/B - İstatistik hizmetlerine ilişkin araştırma, etüd ve proje işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir.

Bu madde kapsamındaki işler için 2886 Sayılı Devlet İhale, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunları ile 832 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

Madde 18 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki 35/C  maddesi  eklenmiştir

 

Uzman ve Uzman Yardımcıları:

 

Madde 35/C - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında;

a) Uzman yardımcısı olabilmek için, Devlet Memurları Kanununda aranan şartlara ilaveten;

1 - İstatistik, matematik, fizik, mühendislik, ekonometri, ekonomi, bilgisayar, işletme ekonomisi ve Enstitünün görev alanına giren diğer konularda en az  dört yıllık yüksek öğretim yapmış veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2 - Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

3 - Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış  olmak.

Şarttır.

b) Uzman yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı" unvanını alırlar.

Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

Uzman Yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurtiçinde ve yurtdışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Madde 19 – Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Merkez Teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190  sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

Madde 20 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerden Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ait ekli listede yer alan kadrolar iptal edilmiştir.

 

Madde 21 – 219 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

Döner Sermaye İşletmesi:

 

Ek Madde 1 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yayın hizmetleri ile Enstitü dışı kurum, kuruluş ve kişilere verilecek bilgi işlem, dizgi, baskı ve teknik danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek için Döner Sermaye İşletmesi kurabilir.

Döner Sermaye İşletmesi için genel bütçeden üçyüz milyon  lira sermaye tahsis olunmuştur. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar artırılabilir.Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır.

Döner sermaye, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler Hazine'ce verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen karlar; ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir.

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği giderler ile kiralama, satın alma, araç, gereç, araştırma ve eğitim giderleri ve diğer ihtiyaçlar döner sermayeden karşılanır. Döner sermayeden bunlar dışında herhangi bir harcama yapılamaz.

Döner sermaye işletmesi; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, kamu yararına ve milli ekonominin gerektirdiği veya teknik olarak yapılması mümkün olduğu hallerde; kamu kurum ve kuruluşlarından veya yerli gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya ve her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir.

Döner sermaye işlemlerinde 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 Sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay’a; bilanço ve eklerinin onaylı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.

 

Ek Madde 2 - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının sayım, anket ve araştırma projeleriyle ilgili alan çalışmalarında görev yapanlara fiilen görev yaptıkları sürece,bu süre ile orantılı olarak sekizyüz ila binüçyüz arasında tespit edilecek gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda Enstitü Başkanının onayı ile aylık ek tazminat ödenir.

Bu tazminata hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır. Bu ödemelerden vergi ve diğer kesintiler yapılmaz.

 

Madde 22 - 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki Geçici 5 nci ve Geçici 6 ncı  maddeler  eklenmiştir

 

Geçici Madde 5 - Teşkilat bünyesinde çalışmakta bulunan yurtiçi yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan personel bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde yer alan diğer şartlar aranmaksızın yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları kaydıyla almakta oldukları aylık derecelerine  eşit Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı veya Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanabilirler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde açılacak bu sınavda başarılı olamayanlar üç ay içinde Enstitü Başkanlığına müracaat ettikleri taktirde kendilerine Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı veya Uzman yardımcılığı sınavına iki defa girme hakkı tanınabilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Teknik Hizmetler Sınıfına dahil İstatistik Uzmanı veya Uzman kadrolarına atananların hakları saklıdır.

 

Geçici Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak  yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Yönetmelik

Madde 23 -  Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması ön görülen Yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır.

 

Madde 24 – Bu kanun hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 25 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

 

Turgut OZAL

Başbakan

 

 

 

 

İ.K.ERDEM

Devlet Bak. – Başbakan Yrd.

K.OKSAY
Devlet Bakanı

A.M.YILMAZ
Devlet Bakanı

S.N.TÜREL
Devlet Bakanı


A.TENEKECİ
Devlet Bakanı


İ.ÖDAĞLAR
Devlet Bakanı


A.K.ALPTEMOÇİN
Devlet Bakanı


M.N.ELDEM
Adalet Bakanı


Z.YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı


A.TANRUYAR
İçişleri Bakanı

V.HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı


V.ARIKAN
Maliye ve Gümrük Bakanı


M.V.DİNÇERLER
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı


İ.S.GİRAY
Bayındırlık ve İskan Bakanı


M.AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı


V.ATASOY
Ulaştırma Bakanı


H.H.DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı


M.AYDIN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.

C.BÜYÜKBAŞ
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

C.BÜYÜKBAŞ
Enerki ve Tabii Kaynaklar Bakanı


M.M.TAŞCIOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

 

 

 

 

 

 

Ek- 1 Sayılı Cetvel

 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI                              

 

Başkan

Ana Hizmet Birimleri     

Danışma Birimleri

Yardımcı Birimler

Başkan Yardımcısı

a)Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanlığı               

a)Hukuk Müşavirliği      

a)İdari ve Mali İşler  

Dairesi Başkanlığı  

Başkan Yardımcısı

b)İşgücü,Hizmetler,Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı  

b)Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

b)Personel Dairesi Başkanlığı

Başkan Yardımcısı

c)Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı

d)Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanlığı

e)Araştırma,Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanlığı

f)İstatistik ve Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanlığı            

g)Teknik İşler Dairesi Başkanlığı 

h)(Değişik: 14/4/1989-KHK-367/12 md.) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı                              

i)(Ek: 14/4/1989-KHK-367/12 md.) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

j)Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı(1)            

c)İstatistik Müşavirliği

c)Savunma Uzmanlığı   

                                                                                  

                                                                               

KURUMU TEŞKİLATI

: BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
: MERKEZ

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Araştırma, Tetkik ve İstatistik Teknikler Dairesi Başkanı

1

1

GİH

İstatistik Ekonometrik Yorumlar Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Tarım ve Sanayi İstatistikleri Dairesi Başkanı

1

1

GİH

İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri İndeksler Dairesi Başkanı

1

1

GİH

İstatistik Müşaviri

1

10

GİH

Şube Müdürü

1

20

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı

1

20

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı

2

20

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı

3

15

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzmanı

4

12

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yrd.

6

20

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yrd.

7

20

GİH

Devlet İstatistik Enstitüsü Uzman Yrd.

8

25

 

KURUMU TEŞKİLATI

: BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
: MERKEZ


İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı

1

1

GİH

Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanı

1

1