Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.11.1999 Pazartesi Sayı : 23884 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 15/11/1999
Karar No     : KHK/583

            Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 15/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

            "ı) Ülke güvenliğini etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri ile ilgili acil durum yönetiminin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve acil durum yönetimi gerektiren olayların vukuundan önce alınacak önlemler, olay sırasında yapılacak arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak."

            Madde 2- 3056 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

            "l) Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı."

            Madde 3- 3056 sayılı Kanunun 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

            Madde 17/A- Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Acil durum yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlamak, çalışma esaslarını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağlamak,

            b) Acil durum yönetimi gerektirecek olayların önlenmesi ve zararlarının azaltılması için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek,

           c) Acil durum yönetimine geçilen hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtları ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

            d) Acil durumlarda yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişiler için teşvik edici düzenlemeler yapmak, yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonu sağlamak,

            e) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            Başkanlık, acil durumlara ilişkin olarak bilimsel, teknik ve idari çalışmalarda bulunmak üzere sürekli veya geçici kurullar oluşturabilir. Kurul üyelerine Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.

            Acil durum yönetimine geçilen hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarına Başbakanlık tarafından verilecek görevlerin gerektirdiği kaynak Başbakanlıkça karşılanır ve söz konusu kurum ve kuruluşlar, ücret ve adedi Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda geçici işçi çalıştırabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda yapacağı harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir."

            Madde 4- 3056 sayılı Kanunun eki "Başbakanlık Merkez Teşkilatı" cetvelinin "Anahizmet Birimleri" bölümüne "12. Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" ifadesi eklenmiştir.

            Madde 5- 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev, çalışma usul ve esasları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Başbakan onayı ile çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

            Ek Madde 2- Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanı; aylık ve özlük hakları bakımından genel müdürler hakkında uygulanan hükümlere tabidir.

            Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir."

LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR

        Kurumu   : BAŞBAKANLIK
        Teşkilatı: MERKEZ

                                         KADRO                 SERBEST                  TUTULAN
SINIFI      UNVANI          DERECESİ           KADRO ADEDİ          KADRO ADEDİ    TOPLAM
GİH         Başkan                  1                                1                                    -                           1
GİH         Araştırmacı            1                                5                                    -                           5
GİH         Araştırmacı            2                                5                                    -                           5
GİH         Araştırmacı            3                                5                                    -                           5
               TOPLAM:                                               16                                                              16

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER M. BOSTANCIOĞLU S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ A. K. TANRIKULU
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M. İ. TALAY
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F. AYTEKİN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı