Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.06.2000 Çarşamba Sayı : 24079 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 18/5/2000
Karar No     : KHK/600
 
            Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 18/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesine (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, mevcut (e), (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentleri (f), (g), (h), (ı), (j), (k) ve (l) olarak teselsül ettirilmiş ve mevcut (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            "e) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü",

            Madde 2- 3056 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve 17/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            "Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü:

            Madde 11/A- Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Acil durum yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlamak, çalışma esaslarını belirlemek ve bu merkezler arasında koordinasyonu sağlamak,

            b) Acil durum yönetimi gerektirecek olayların önlenmesi ve zararlarının azaltılması için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek,

            c) Acil durum yönetimine geçilen hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, deniz ve hava taşıtları ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmetlerini yürütmek,

            d) Acil durumlarda yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişiler için teşvik edici düzenlemeler yapmak, yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonu sağlamak,

            e) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

            Başbakanlık, acil durumlara ilişkin olarak bilimsel, teknik ve idari çalışmalarda bulunmak üzere sürekli veya geçici kurullar oluşturabilir. Kurul üyelerine Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.

            Acil durum yönetimine geçilen hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarına Başbakanlık tarafından verilecek görevlerin gerektirdiği kaynak Başbakanlıkça karşılanır ve söz konusu kurum ve kuruluşlar, ücret ve adedi Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda geçici işçi çalıştırabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda yapacağı harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir."

            Madde 3- 3056 sayılı Kanunun eki "Başbakanlık Merkez Teşkilatı" cetvelinin "Anahizmetler Birimleri" bölümünün (4) üncü sırasından sonra gelmek üzere "5. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiş, mevcut (5), (6), (7), (8), (9), (10) ve (11) inci sıra numaraları (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) olarak teselsül ettirilmiş ve (12) nci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4- 3056 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan "Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığının" ibaresi "Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün" olarak değiştirilmiş ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 5- 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Ek Madde 3- 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümüne eklenmiştir."
  

(1) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADRO

            KURUMU   : BAŞBAKANLIK
            TEŞKİLATI : MERKEZ

                                            Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                  Derecesi    Kadro        Kadro       Toplam
                                            Adedi        Adedi
GİH     Başkan                     1          1            -            1
        TOPLAM                                1                         1
  

(2) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR

            KURUMU   : BAŞBAKANLIK
            TEŞKİLATI : MERKEZ

                                                Serbest      Tutulan
Sınıfı  Unvanı                  Derecesi        Kadro        Kadro      Toplam
                                                Adedi        Adedi
GİH     Genel Müdür                 1             1            -          1
GİH     Genel Müdür Yardımcısı      1             4            -          4
GİH     Daire Başkanı               1             8            -          8
        TOPLAM                                   13            -         13

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C. ERSÜMER R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY Y. YALOVA Porf.Dr. Ş.S. GÜREL Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Y. YALOVA M.YILMAZ A.K. TANRIKULU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY R.K. YÜCELEN Prof. Dr. H.S. TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S. TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K. AYDIN Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Prpf. Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı V. Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M. BOSTANCIOĞLU
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı V.
 
E. MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı  Orman Bakanı Çevre Bakanı