Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.10.2000 Perşembe Sayı : 24191 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 20/09/2000
Karar No     : KHK/626

            Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 20/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

            "m) İnsan Hakları Başkanlığı."

           Madde 2- 3056 sayılı Kanunun mülga 17/A maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "İnsan Hakları Başkanlığı
            Madde 17/A- İnsan Hakları Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

            b) İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi ve Türkiyenin ulusal mevzuatının insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak çalışmaları koordine etmek ve bu konularla ilgili önerilerde bulunmak,

            c) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet öncesi staj ve hizmet içi insan hakları eğitim programlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek,

            d) İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek,

            e) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hizmeti yapmak,

            f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak."

           Madde 3- 3056 sayılı Kanunun eki "Başbakanlık Merkez Teşkilatı" cetvelinin "Anahizmetler Birimleri" bölümüne "13. İnsan Hakları Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

           Madde 4- 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 4- İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik idari ve kanuni düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak ve Başbakanlık ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için insan hakları konusunda tavsiye kararları vermek üzere; Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanının başkanlığında, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla İnsan Hakları Üst Kurulu oluşturulmuştur. Üst Kurul, gerekli gördüğü takdirde ilgili kamu kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerini toplantılarına katılmaya davet edebilir ve belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir. Üst Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir.

            Ek Madde 5- İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili Devlet kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iletişim sağlamak ve insan haklarını kapsayan ulusal ve uluslararası konularda danışma organı olarak görev yapmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulu, insan hakları ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları temsilcileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bu alanda yayınları ve çalışmaları bulunan kişilerden oluşur. Danışma Kuruluna, kendi üyeleri arasından seçeceği bir başkan başkanlık eder. Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Danışma Kurulunun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

            Ek Madde 6- İnsan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanına bağlı olarak heyetler oluşturulur. Heyetler; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile insan hakları alanında çalışmalar yapan kişi ve meslek kuruluşları arasından inceleme ve araştırma yeri ve konusuna göre Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanınca beş kişiden az olmamak üzere belirlenir. Heyetlere Başbakanlık temsilcisi başkanlık eder ve sekretarya hizmetleri İnsan Hakları Başkanlığınca yerine getirilir. Heyetlerde görev alacak bakanlık temsilcileri kurumlarınca, kişi ve meslek kuruluşları ise Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanınca belirlenir. Heyetler, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet bakanının onayı ile inceleme ve araştırma yaparlar ve inceleme ve araştırma sonuçlarını bir rapor halinde görevlendiren makama sunarlar. Heyetlerin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.

            Ek Madde 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilmiş ve Başbakanlık merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık bölümüne eklenmiştir."

           Madde 5- 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 6- İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında Üst Kurul üyesi bakanlıklardan geçici görevli olarak gelen ve halen çalışmakta olan personel, müracaat etmek ve atanmaya ilişkin nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili kurumların muvafakatı ile mükteseplerine ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde atanırlar.

            Geçici Madde 7- İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve insan hakları ihlali iddialarını araştırmak üzere oluşturulacak heyetlerin kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili usul ve esaslar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir."

           Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

(1) SAYILI LİSTE

            Kurumu   : BAŞBAKANLIK
            Teşkilatı  : MERKEZ
 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

SINIFI  UNVANI                KADRO     SERBEST    TUTULAN    TOPLAM
                              DERECESİ  KADRO AD.  KADRO AD.  
GİH     Memur                     5          3          -       3
GİH     Memur                     6          1          -       1
GİH     Memur                     9          2          -       2
GİH     Memur                    10          1          -       1
GİH     Veri Hazırlama
        ve
        Kontrol İşletmeni         5          2          -       2
GİH     Veri Hazırlama
        ve
        Kontrol İşletmeni         6          1          -       1
GİH     Veri Hazırlama
        ve
        Kontrol İşletmeni         7          1          -       1
GİH     Veri Hazırlama
        ve
        Kontrol İşletmeni         9          1          -       1

                  TOPLAM:                   12                 12

 

(2) SAYILI LİSTE

            Kurumu   : BAŞBAKANLIK
            Teşkilatı  : MERKEZ
 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI  UNVANI         KADRO     SERBEST    TUTULAN    TOPLAM
                      DERECESİ  KADRO AD.  KADRO AD.   
GİH     Başkan              1          1          -       1
GİH     Şube Müdürü         1          1          -       1
GİH     Şube Müdürü         2          1          -       1
GİH     Şube Müdürü         3          2          -       2
GİH     Araştırmacı         1          1          -       1
GİH     Araştırmacı         2          1          -       1
GİH     Araştırmacı         3          1          -       1
GİH     Araştırmacı         4          2          -       2
GİH     Mütercim            5          1          -       1
GİH     Mütercim            6          1          -       1

        TOPLAM                        12                 12
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
M. YILMAZ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI M.İ. TALAY
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
F. BAL Prof. Dr. H.S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU S. ORAL
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı V.
 
H.H. ÖZKAN S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. T. TOSKAY A.K. TANRIKULU Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M.C. ERSÜMER M.İ.TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı 
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı