Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.11.1989 Sayı : 20331 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 510
Bakanlar Kurulundan : 
  
3143 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 23/10/1989 
Karar No      : KHK 384 

            8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanunun bazı maddeleri ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Sanayi ve Ticaret bakanlığı bölümünde değixşiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 23/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 3143 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinin (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "1) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil bulunan hizmetleri yürütmek," 

            Madde 2- 3143 sayılı Kanun'un 8 inc imaddesinin değişik (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "g) Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü"

            Madde 3- 3143 sayılı Kanun'uhn 12 nc imaddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü

            Madde 4- Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulmsı uygun görülenleri Bakan onayı ile mecburi tatbikata koymak, standardına göre denetimlerini yapmak veya yaptırmak,

            b) Standartları bulunmayan sanayi mamulleri ve enmniyet kuralları için, standartları hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, denetimini yapmak veya yaptırmak,

            c) Mevzuatın diğer bakanlık veya makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticrette konu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak,

            d) Bakanlıkla ilgili kalite kontrol sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, organize ve koordine etmek,

            e) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2 nci mddesinde yer lan ölçü ve ölçü aletleri ile aynı madde uyarınca Kanun kapsamına alınacak diğer ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasını sağlamak,

            f) Ölçü ve ölçü aletlerinin marka kaydını yapmak, tip ve sistemlerini onaylamak, ulusal ölçü etalonlarının muhafazasını sağlamak ve kontrollarını yapmak veya yaptırmak,

            g) Ayar istasyonlarının teknik yönden yeterlik muayenelerini yapmak, yetki belgelerini düzenlemek,

            h) Laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak

            i) Mesleki eğitim kursları düzenlemek,

            j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak."

            Madde 5- 3143 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelin Ana Hizmet Birimleri bölümünün 7 numaralı bendi "Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 6- Ek 1 sayıl ılistede belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 syılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümünden çıkarılmıştır.

            Madde 7- Ekli 2 sayıl ılistede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

            Madde 8- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 9- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. Özal
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
G.TANER
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
M.YAZAR
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
A.M. YILMAZ
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı 
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı
 

Kurumu: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Teşkilatı: Merkez

(1) SAYILI LİSTE
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
      Serbest Tutulan  
Sınıfı  Unvanı Derecesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam
GİH. Fiyat Kalite ve Standartlar dairesi Başkanı
1
1
 
1
YHS. Hizmetli
7
10
 
10
YHS. Hizmetli
8
10
 
10
YHS. Hizmetli
9
14
 
14
YHS. Hizmetli
10
5
 
5
YHS. Hizmetli
11
5
 
5
         
45
 

Kurumu: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Teşkilatı: Taşra

İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
 
      Serbest Tutulan  
Sınıfı  Unvanı Derecesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam
GİH. Memur
8
3
 
3
GİH. Memur
9
10
 
10
GİH. Memur
10
15
 
15
GİH. Memur
11
26
 
26
GİH. Memur
12
12
 
12
THS. Mühendis
5
9
 
9
THS. Mühendis
6
7
 
7
THS. Bekçi
7
5
 
5
YHS. Bekçi
8
7
 
7
YHS. Bekçi
9
4
 
4
YHS. Bekçi
10
6
 
6
YHS. Bekçi
11
10
 
10
YHS. Bekçi
12
11
 
11
YHS. Bekçi
13
8
 
8
     
133
 
133