Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.08.2000 Çarşamba Sayı : 24149 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

Karar Tarihi: 03/8/2000
Karar No     : KHK/609
 
            İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

           Madde 1- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

           Geçici Madde 1- Afet Bölge Koordinatörlüğü ile il koordinatörlüklerince yürütülen görevler ilgili mevzuat hükümlerine göre il valilerince sürdürülür. 

            Afet Bölge Koordinatörlüğünün hizmetinde bulunan her türlü araç, gereç ve malzeme İçişleri Bakanlığına devredilir. Alacak ve borçları Kocaeli Valiliğinin sorumluluğunda İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak bir komisyon marifetiyle tasfiye edilir.

            Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ataması yapılmış bulunanlar, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun olan kadrolara atanır. Kadro ve görev unvanları kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilir ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

            Geçici olarak görevlendirilen personel bir ay içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarına iade edilir.

            Ekli listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

            Kurumu   : İçişleri Bakanlığı

            Teşkilatı: Taşra

            İptal Edilen Kadroların
                                                       Serbest    Tutulan
Sınıfı  Unvanı                            Derecesi  Kad.Adedi  Kadro Adedi  Toplamı
------  --------------------------------  --------  ---------  -----------  -------
MİAH    Afet Bölge Koordinatörü (Vali)           1          1            -        1
MİAH    İl Koordinatörü (Vali)                   1          7            -        7
MİAH    Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı        1          2            -        2
GİH     Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı        1          2            -        2
TH      Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı        1          1            -        1
MİAH    İl Koordinatör Yardımcısı                1          7            -        7
TH      İl Koordinatör Yardımcısı                1          4            -        4
TH      Mühendis                                 1         10            -       10
TH      Mimar                                    1          4            -        4
TH      Jeolog                                   1          5            -        5
SH      Tabip                                    1          5            -        5
SH      Hemşire                                  3         10            -       10
SH      Hemşire                                  4         10            -       10
TH      Şehir Plancısı                           1         10            -       10
GİH     Şube Müdürü                              1         40            -       40
GİH     Şube Müdürü                              2         20            -       20
GİH     Şube Müdürü                              3         20            -       20
GİH     Şube Müdürü                              1         15            -       15
GİH     Uzman                                    1         15            -       15
GİH     Programcı                                2         13            -       13
GİH     Çözümleyici                              1         15            -       15
GİH     Çözümleyici                              2         13            -       13
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      3         40            -       40
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      4         40            -       40
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      5         40            -       40
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      6         40            -       40
GİH     Bilgisayar İşletmeni                     3         50            -       50
GİH     Bilgisayar İşletmeni                     4         50            -       50
GİH     Bilgisayar İşletmeni                     5         40            -       40
TH      Teknisyen                                3         20            -       20
TH      Teknisyen                                4         20            -       20
GİH     Memur                                    5         40            -       40
GİH     Şoför                                    9         20            -       20
GİH     Şoför                                   10         20            -       20
GİH     Şoför                                   11         20            -       20
YHS     Teknisyen Yardımcısı                    10         20            -       20
YHS     Teknisyen Yardımcısı                    11         20            -       20
YHS     Teknisyen Yardımcısı                    12         16            -       16
YHS     Bekçi                                   12         35            -       35
YHS     Bekçi                                   13         35            -       35
                                                         ------               -------
        Toplam                                             795            -      795

           Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.E.ÖKSÜZ M. KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL 
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. Ş.ÜŞENMEZ R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı 
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı