Yargı Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.09.1987 Sayı : 19589 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sahife: 155
Bakanlar Kurulundan :

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 11/09/1987
Karar No      : KHK 276

            Bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı kanun ile 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            MADDE  1.- 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanunun 8 inci maddesinin (2) numaralı bendinin (b) alt bendi ile (4)  numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            *b)  İdari yargı hakim adaylarına bu dönemin altı ayı Danıştay’ı da altı ayı il valilikle rinde, altı ayı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde tamamlatılır.’’

            “4. Stajın Yargıtay ve Danıştay da yapılma şekli ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlar Yargıtay ve Danıştay’ın görüşleri alınmak suretiyle çıkartılacak yönetmelikte, il valiliklerinde yapılma şekli ile hangi illerde yapılacağı ise Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.’’

            MADDE 2.- 3221 sayılı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklemiştir.

            “ Ders ücreti 

            Ek Madde Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretim görevlilerinden;

            a) Üniversite öğretim üyelerine,Yükseköğretim Personel Kanununa göre, 

            b) Üniversite dışında görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörle, ikinci derecede olanlar için okutmanlara ödenen ek ders ücreti miktarınca ders ücreti ödenir.”

            MADDE 3.- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “h)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu hususlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,”

            MADDE 4.- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Yukarıdaki maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, mastır ve doktora öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademeyle adaylığı atanırlar. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.”

            MADDE 5.- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 11 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, ikinci fıkra ise üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “İdare yargı hakim adayları için birinci fıkradaki bilgilerle ilgili olarak, staj yaptıkları il valiliklerince düzenlenecek raporda il valisinin mütalaası ile birlikte Adalet Bakanlığına gönderilir.”

            “Yukarıdaki fıkralarda gösterilen merciler bu husustaki kanaat ve mütalaalarını, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak fişlere yazarlar.”

            “MADDE 6.-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Atama
            Madde 13- Stajını tamamlayan ve mani hali görülmeyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

            Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim adaylarının, Adalet Bakanlığınca adli yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

            Mesleğe kabullerine karar verilen idari yargı hakim adayları Danıştay tetkik hakimliğine atanırlar. Bu görevde iki yıllarını tamamladıktan sonra idari yargı teşkilatının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

            Atamalar, ilgililerin adaylığa giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden müşterek karala yapılır.

            Atama işlemi gerçekleşinceye kadar 10 uncu maddede belirtilen iki yıldan fazla geçen adaylık süresi ile avukat adaylarının mahkemelerde yaptıkları staj süresi, hakimlik ve savcılıkta değerlendirilir.”

            MADDE 7.- 2802 sayılı  Hakimler ve Savcılar Kanununun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre adaylığa diğer kamu görevlerinde iktisap ettikleri derece ve kademe üzerinden atananların bu derece ve kademeleri ile o görevlerde geçen süreleri hakimlik ve savcılık sınıf ve kıdeminde nazara alınmaz.”

            MADDE 8.- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Genel Kural
            Madde 18- Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar aşağıdaki maddelerde gösterilen usul ve esaslar uyarınca her yıl kademe ilerlemesi ve her iki yılda bir derece yükselmesi yaparlar.

            Süresini dolduranların kademe ilerlemesi 20 inci medde hükümleri dairesinde yapılır. Derece yükselmeleri ise, yılın Nisan,Ağustos ve Aralık aylarının son günlerinden geçerli olmak üzere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılır.”

            MADDE 9.- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Kademe ilerlemesi
            Madde 20- 19 uncu maddedeki şartları haiz olanlar, bir yıllık ilerleme süresini doldurdukları tarihte, başka bir işleme gerek olmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar ve keyfiyet Personel Genel Müdürlüğünce sicillerine işlenerek ilgilileri duyrulur.19 uncu maddedeki şartları taşımadıkları anlaşılanların kademe ilerlemesi yapıp yapamayacaklarına her ay Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Karar verilir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin  kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iptal edilir.”

            MADDE 10.- 2082 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 31- Meslekleriyle ilgi konularda mastır veya doktora öğrenimi yapmak isteyenlerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam etmek isteyen hakim ve savcıların,Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca izini almaları şarttır. Aday iken öğrenime başlayanlar hakimlik veya savcılığa atandıktan sonra Kurulun muvafakatını almak şartıyla bu öğrenimlerine devam edebilirler.

            Birinci fıkradaki öğrenimlerini yapanların derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri,birinci sınıfa ayrılma,aylık,ödenek,diğer mali ve sosyal hakları devam eder ve mecburi öğrenim süresince izinli sayılırlar.

            Ancak, bu şekilde öğrenime devam edenler izinli sayıldıkları süre kadar Bakanlığı karşı mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeden görevlerden ayrılanlar kendilerine verilen aylık,ödenek ve diğer tazminatların iki katına ödemek zorundadırlar.

            Master öğrenimi ile Türkiye ve Ortadoğu Emme İdaresi Enstitüsüne başarı ile bitirenlere bir kademe ilerlemesi,doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Bu uygulamada alt derece ve kademede geçen süre üst derece ve kademede geçmiş sayılır.”

            MADDE 11.-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 41- Hakim ve savcı iken muvazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere silah altına alınanlar, bu süre zarfında görev yerleri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp göreve dönmek isteyenler, terhislerinden itibaren otuz gün içinde Adalet Bakanlığına başvurmak, Adalet Bakanlığı da bu başvurma tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır.

            Yukarıdaki fıkrada gösterilen süre geçtikten sonra başvuranlar,görevden çekilmiş sayılarak haklarında 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.

            Askerlik hizmetinde geçirilen süreler kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine de değerlendirilir.”

            MADDE 12.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A)bendinin 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü madde ile değişik 5 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “5.Taksirli suçlar hariç olmak üzere,ağır veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istihmal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarında dolayı hükümlü bulunmak.”

            MADDE 13.- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası,19 uncu maddesinin (c) fıkrası ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            GEÇİCİ MADDE1.- Halen görevde bulunan hakim, savcı ve hakim adaylarının diğer kamu kurumlarında kadro, maaş ve derece yönünden iktisap ettikleri hizmet süreleri geçmişe yönelik mali bir hak doğurmamak ve hakimlik ve savcılık kıdeminden sayılmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tespit edilir.

            GEÇİCİ MADDE 2.- Halen görevde bulunan hakim ve savcıların evvelce hakim adaylığı da geçen iki yıldan fazla süreleri,geçmişe yönelik bir hak doğurmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın değerlendirilerek derece ve kademeleri tespit edilir.

            GEÇİCİ MADDE 3.-Hakim ve Savcı adayları eğitim merkezi tesisleri, alınan tüm adaylara hizmet verebilecek şekilde ikmal edilinceye kadar, 7 nci maddeye göre atanmış olan adayların eğitim merkezine kabulleri, eğitim merkezinin kapasitesi gözönünde tutularak adalet Bakanlığıca tesbit edilecek esaslar dairesinde yapılır. 

            MADDE 14.- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 15.- Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                                    Kenan EVREN
                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI
 
Turgut ÖZAL
Başbakan
     
İ.K.ERDEM
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
K.OKSAY
Devlet Bakanı
H.O.GÜZEL
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER
Devlet Bakanı
A.TENEKECİ
Devlet Bakanı
M.T.TİTİZ
Devlet Bakanı
A.KARAEVLİ
Devlet Bakanı
A.BOZER
Devlet Bakanı 
M.O.SUNGURLU
Adalet Bakanı
Z.YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı
Y.AKBULUT
İçişleri Bakanı
V.HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı
A.K.ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı
M.EMİROĞLU
Milli Eğit. Genç. ve Spor Bak.
İ.S.GİRAY
Bayındırlık ve İskan Bakanı
M.KALEMLİ
Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı
V.ATASOY
Ulaştırma Bakanı
H.H.DOĞAN
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı
M.M.TAŞÇIOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H.C.ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı
S.N.TÜREL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
A.M.YILMAZ
Kültür ve Turizm Bakanı