Asker ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.11.1991 Sayı :21045(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
UZMAN ERBAŞ KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İLE ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
  
Karar Tarihi: 16/09/1991 
Karar No     : KHK/460
 
            Uzman Erbaş Kanununun bazı maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci maddesinde değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayııl Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 16/9/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “2. Uzman Onbaşı: En az ortaokul veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arzeden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenleri,”

            Madde 2- Uzman Onbaşı: En az ortaokul veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arzeden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenleri,”

            "Madde 4- Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanara, Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, mezkur komutanlıklarca yayınlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmemiş olanlar istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.”

            Madde 3- 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Madde 5- Uzman erbaşlar iki yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlarlar ve T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirirler. Bunların müteakip sözleşmeleri iki yıllık sürelerle en fazla 35 yaşına girdiği yıla kadar uzatılabilir.”

            Madde 4- 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “En az bir yıllık hizmetten sonra istekli olan, 27 yaşından büyük olmayan ve sözleşme süresi içinde müracaat eden uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğindeki şartları da haiz iseler, astsubay sınıf okullarında gösterilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay nasbedilebilirler.”

            Madde 5- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Milli Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler.”

            “Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlara, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (bütün ödemeler dahil) iki katının hizmet yılları toplamı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. İkramiye hesabında 10 yıldan fazla olan süreler dikkate alınmaz. İkramiyelerden damga vergisi hariç, vergi kesilmez.”

            Madde 6- 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci maddesinin (b) bendinin başına “Uzman erbaşlar ile” ibaresi eklenmiştir.

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                                                                                          Turgut ÖZAL 
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı    
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR  
Devlet Bakanı
İ. AYKUT  
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı V.
İ. AKÜZÜM  
Devlet Bakanı
C. TUNCER  
Devlet Bakanı
       
S. ARAS  
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR  
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ  
Devlet Bakanı
A.A. ALBAYRAK 
Devlet Bakanı
S. BİLGE  
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU  
Milli Savunma Bakanı
       
S. ÇAKMAKOĞLU  
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
S. YALINPALA 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
S. ARAS 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı
M. KALEMLİ 
Orman Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Çevre Bakanı