Asker ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.08.1993 Sayı :21666 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33 Sahife:
 
UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
  
Karar Tarihi: 27/07/1993 
Karar No     : KHK/489 

            3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik yapılması, 24/6/1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 27/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

            Madde 1- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 3 üncü maddesinin (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişitirilmşitir.  

            “1. Uzman Çavuş: En az ortaokul veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman erbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri,”  

            Madde 2- 3269 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesindeki “ terhislerinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmemiş olanlar” ibaresi, “terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.  

            Madde 3- 3269 sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 5- Uzman erbaşlar 2 yıl süre ile sözleşma yaparak göreve başlarlar T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.”  

            Madde 4- 3269 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 10- Uzman erbaşlar ve bunların baklakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, uzman erbaşların hava değişimi süresini toplamı 1 yıl içinde 2 ayı geçemez. Tedavi ve hava değişimi süresi 2 ayı geçenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir. Bunlardan barışta  ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan  veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhi arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.  

            Uzman erbaş emeklileri ile harf malülüğü veya adî malüllük aylığı bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malüllüğünü gerektiren nedenlerden dolayı ölenlerin maaaş müstehak dul ve yetimleri, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci ve 70 nci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler.  

            Uzman erbaşların sözleşmeleri sona ermek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet ettikleri süre kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümül oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerinin askeri hastahanelerde ücretsiz olarak yapılmasına devam edilir.”  

            Madde 5- 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Madde 12- Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk iki aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri fesh edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.  

            Görevde başarısız olanlarla kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine baılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.  

            Görevde başarısız olma, göreve intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.”  

            Madde 6- 3269 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin başlığı “Kıyafet ve zati tabanca” olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

            “Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmi veya sivil elbise ile zati tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az 10 yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.”  

            Madde 7- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve değişik ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

            “Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki uzman jandarma çavuşlara ait aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir.”  

            “Ancak, emeklilik haklarını kazananlara bu ikramiye ödenmez. Bunlar hakkında, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.”  

            Madde 8- 3269 sayılı Kanunuun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            “Atama, geçici görev ve harcırah  
            Madde 18- Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara Silahlı Kuvvetler hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tabi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler. Bu şekilde atanan veya geçici görevle görevlendirilenlere ve ayrıca terhislerinden sonra uzman erbaş olarak atananlara kendi kursları olmaksızın hizmet sürelerinin bitiminden ayrılanlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre harcırah verilir.”  

            Madde 9- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.  

            “Ek Madde 1- Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak , özel ihtisası gerektiren sınıf/branş ve ihtisaslarda ilkokul mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde ortaokul mezunu olma şartı aranmaz.”  

            Geçici Madde- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uzman erbaşlığa müracaat edenlerden, müracaat ettikleri tarihte terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanların müracaatları kabul edilir ve işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlatılır.  

            Madde 10- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 11- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   
                                                                                                                            Süleyman DEMİREL  
                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI   
Prof.Dr.Tansu ÇİLLER 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ 
Devlet Bakanı
Y.AKTUNA 
Devlet Bakanı
M.GÖLHAN 
Devlet Bakanı
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU 
Devlet Bakanı 
N.CEVHERİ 
Devlet Bakanı V. 
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU 
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı
Ş.ERDEM 
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N.AYAZ 
Milli Savunma Bakanı
M.GAZİOĞLU 
İçişleri Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI 
Dışişleri Bakanı V.
İ.ATİLLA 
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE  
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.SERDAROĞLU 
Sağlık Bakanı
M.KÖSTEPEN 
Ulaştırma Bakanı
R.ŞAHİN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
H.EKİNCİ 
Orman Bakanı
R.AKÇALI  
Çevre Bakanı