Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.08.1991 Sayı :20960 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
 
  
Karar Tarihi : 17/07/1991 
Karar No      : KHK 436 
  
            Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi; 6/6/1991 tarih ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            MADDE 1- 16/4/1986 tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “MADDE 1- Bu Kanunun amacı ekonomi, dışticaret, yatırım ve teşvik politikalarının tespitine yardımcı olmamak; bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi için Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.” 

            MADDE 2- 3274 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

            “ı) Yatırım ve teşvik politikalarının tesbiti ile ilgili çalışmaları yapmak, mevzuatı hazırlamak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak, 

            j) Kamu ve özel sektör yatırım teşviklerinin kalkınma plan ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

            k) İkili ve çok taraflı yatırım anlaşmalarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, 

            l) Yatırımlara ve ihracata yönelik kredilerle ilgili esasları belirlemek ve ilgili kuruluşlara iletmek ve uygulamasını takip etmek,  

            m) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleriyle ilgili uygulamaları yürütmek, teşvik edilmesini, geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 

            n) Yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamak, uygulamayı takip etmek, 

            o) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgeleri kurmak, işletmek veya işlettirmek ve bununla ilgili mevzuatı düzenlemek, 

            p) kamu ihalelerinin yabancı kuruluşlara verilmesi karşılığında taahhüt edilecek ihracat, yatırım ve teknoloji transferi ile ilgili off-set anlaşmalarını inceleyerek onaylamak ve izlemek.” 

            MADDE 3- 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen EK 1 sayılı cetvel ekte belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            MADDE 4- 3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir”. 

            MADDE 5- 3274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            a) dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

            b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 

            c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 

            d) İhracat Genel Müdürlüğü, 

            e) İthalat Genel Müdürlüğü, 

            f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

            g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 

            h) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 

            ı) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, 

            j) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 

            k) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 

            l) Dışticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü.” 

            MADDE 6- 3274 sayılı Kanuna 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A, 12/B ve 12/C maddeleri eklenmiştir. 

            “Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
            MADDE 12/A- Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ihracatın, yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, 

            b) Yatırımları ve ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatırım projeleri değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 

            c) Teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, 

            d) Teşvik belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerekleşen yatırımlarla  ilgili kapatma işlemlerini yapmak ve teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak,  

            e) Teşvik tedbirlerinin uygulanması ile  ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak,  

            f) Yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek, 

            g) Müsteşarlıkca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.  

            Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
            MADDE 12/B- Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, 

            b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanun’u ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yapmak, 

            c) Yatırımların karşılıklı teşvik ve korunması anlaşmalarına ilişkin müzakereleri yürütmek, 

            d) Yatırımları teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 

            e) Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle genel bütçeden finansmanı güç olan ve ileri teknoloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile Yap-İşlet-Devret modeline göre gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak, 

            f) Müsteşarlıkca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek. 

            Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
            MADDE 12/C- Serbest Belgeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirmek ve mevzuatta düzenlemeler yapmak, 

            b) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere “faaliyet ruhsatı” vermek veya iptal etmek, 

            c) Müsteşarlıkca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.” 

            MADDE 7- Dışticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:  

            a) İhraç ve ithal mallarının standartlaştırılmasını sağlamak, ihracatın bu bakımdan denetlenmesine ait mevzuatı uygulamak, 

            b) Türk Standardları  Enstitüsünce hazırlanan ve mecburi uygulamaya konulması talebinde  bulunulan standartların dışticarete konu olanlardan ihtiyaç duyulanları, Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri yapmak veya yaptırmak, 

            c) Mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara bıraktığı konular dışında dışticarete konu olan ürün ve mamüllerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

            d) Müsteşarlıkca verilecek benzeri görevleri yapmak.” 

            MADDE 8- 3274 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

            “Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) teşkilatı ile ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına çeşitli mevzuatla verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorumluluk, hak  ve muafiyetler Başbakana veya Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal eder.” 

            MADDE 9- 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.  

            “GEÇİCİ MADDE 8- Ek-I sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bölümünden çıkarılmıştır.  

            Ek-II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir.  

            GEÇİCİ MADDE 9- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) teşkilatına vizeli kadrolarında 5/7/1991 tarihi itibariyle görevli personel başkaca bir işleme gerek olmaksızın Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.  

            Bu personelden Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı unvanını almış olanlar “Hazine ve Dışticaret Uzmanı” veya “Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı” unvanını, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar.  

            Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlerde görevli diğer personelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı arasında yapılacak protokol ile belirlenir.  

            GEÇİCİ MADDE 10- a) Geçici 9 uncu maddede belirtilen personelden kadro ve görev unvanları değişmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

            b) Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.  

            Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. 

            GEÇİCİ MADDE 11- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından intikal eden birimlere ait bütün döşeme ve demirbaşlar, memur konutları, menkul ve gayrimenkuller, taşıtlar ve bilgisayar sistemleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde kullanıldığı birime tahsis edilmiş sayılır. Bunların dışında kalan aynı nitelikteki emval Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı arasında yapılacak protokole göre Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilir.  

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından intikal eden birimlerin 1991 Mali Yılı harcamaları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.  

            GEÇİCİ MADDE 12- Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığında görevli personel ile Devlet Planlama Teşkilatından Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilen personelden, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık yüksek okul mezunu olarak bu kuruluşlarda en az altı yıl çalışmış olanlar yaş sınırına ve ilgili sınav yönetmeliğindeki sürelere tabi olmaksızın uzmanlık sınavına, altı yıldan az hizmeti olanlar ise, aynı şartlarla, ilgili sınav yönetmeliğine göre uzman yardımcılığı sınavına girme hakkından iki defadan fazla olmamak üzere yararlanabilirler. Sınavda başarı gösterenler Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına, başarı sıralaması dikkate alınarak atanırlar. 

            Diğer kamu kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında geçici olarak görevlendirilenlerden Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilenlerin sözleşmeleri 31/12/1991 tarihine kadar devam eder.  

            Bunlardan kadrosuz olarak sözleşmeli çalışanlardan uygun görülenlerin sözleşmeleri 33 üncü maddenin (a) bendinin ikinci fıkrasına göre en çok iki yıl daha yenilenebilir.  

            GEÇİCİ MADDE 13- Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile 6/6/1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonu ve bu fonların mevcut varlıkları ve kaynakları dahil Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilen tüm yetki ve görevler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.  

            GEÇİCİ MADDE 14- Diğer mevzuatta bu Kanundaki görevlerle ilgili olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Müsteşarına yapılmış atıflar, Hazine ve Dışticaret müsteşarlığına ve Müsteşarına yapılmış sayılır.” 

            MADDE 10- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            MADDE 11- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
  
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı    
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR  
Devlet Bakanı
İ. AYKUT  
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Devlet Bakanı
C. TUNCER  
Devlet Bakanı
       
S. ARAS  
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR  
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ  
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş. ŞEKER  
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU  
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ  
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı

HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Ek Cetvel – 1 
 
  

MÜSTEŞAR

  

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

  

ANA HİZMET BİRİMLERİ

DANIŞMA VE DENETİM 
BİRİMLERİ
  

YARDIMCI BİRİMLER

Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı
1. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
2. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 
3. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
4. İhracat Genel Müdürlüğü 
5. İthalat Genel Müdürlüğü 
6. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
7. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
8. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
9. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
10. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme  
Genel Müdürlüğü 
11. Avrupa Topluluğu Koordinasyon  
Genel Müdürlüğü 
12. Dışticarette Standardizasyon  
Genel Müdürlüğü 
ene
1. Bankalar Yeminli Murakıp-ları Kurulu Başkanlığı 
2. Hukuk Müşavirliği 
3. Müsteşarlık Müşavirleri 
4. Hazine Kontrolörleri
1. Personel Dairesi 
Başkanlığı 
2. İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanlığı 
3. Savunma Uzmanlığı
  

EK (I) SAYILI LİSTE

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADRO
 
SINIFI UNVANI
K/D
ADEDİ
TOPLAM
GİH DIŞTİCARETTE STANDARDİZASYON  
DAİRESİ BAŞKANI
1
1
1
 
(II) SAYILI LİSTE

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLAT : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
SINIFI UNVANI K/D SERBEST  
KADRO  
ADEDİ
TUTULAN  
KADRO  
ADEDİ
TOPLAM
GİH  
GİH 
GİH 
GİH 
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
TH  
TH  
TH  
TH  
TH  
GİH 
GİH  
TH 
TH  
GİH  
GİH  
TH  
MÜSTEŞAR YARDIMCISI  
TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRÜ  
YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRÜ  
SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRÜ  
DIŞTİCARET STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRÜ  
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  
DAİRE BAŞKANI  
ŞUBE MÜDÜRÜ  
ŞUBE MÜDÜRÜ  
ŞUBE MÜDÜRÜ  
ŞUBE MÜDÜRÜ  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMAN YARDIMCISI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMAN YARDIMCISI 
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMAN YARDIMCISI 
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMAN YARDIMCISI 
ÇÖZÜMLEYİCİ  
ÇÖZÜMLEYİCİ  
MÜHENDİS 
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
6
8
9
8
9
1
2
2
1
1
1
 1
1
8
24
16
20
20
16
10
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
8
8
8
8
2
2
2
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
1
1
1
1
1
8
24
16
20
20
16
10
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
8
8
8
8
2
2
2
   
 
SINIFI UNVANI K/D SERBEST  
KADRO  
ADEDİ
TUTULAN  
KADRO  
ADEDİ
TOPLAM
TH  
TH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
TH  
TH  
TH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
YH  
YH
MÜHENDİS  
MÜHENDİS  
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ  
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ  
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ  
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ  
TEKNİKER  
TEKNİKER  
TEKNİKER  
ŞEF  
ŞEF  
ŞEF  
ŞEF  
MEMUR  
DAKTİLOGRAF  
DAKTİLOGRAF  
SEKRETER  
SEKRETER  
ŞOFÖR  
ŞOFÖR  
ŞOFÖR  
DAĞITICI  
DAĞITICI
4
6
7
8
7
8
9
10
3
4
5
4
5
6
7
5
5
6
7
8
7
8
9
7
10
2
2
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
   
EK (II) SAYILI LİSTE

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI  
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
SINIFI UNVANI K/D SERBEST  
KADRO  
ADEDİ
TUTULAN  
KADRO  
ADEDİ
TOPLAM
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
GİH  
TH
SERBEST BÖLGE MÜDÜRÜ  
SERBEST BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMANI  
HAZİNE VE DIŞTİCARET UZMAN YRD 
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  
MUTEMET  
SEKRETER  
TEKNİSYEN
1
2
 3
5
7
8
8
9
7
6
6
1
3
2
2
2
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
1
3
2
2
2
3
2