Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.08.2000 Cuma Sayı : 24151 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 

Karar Tarihi: 02/08/2000
Karar No     : KHK/608

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 29/6/2000 tarihli ve 4588 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazanan 30 yaşını doldurmuş sporcular, spordan sorumlu Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidir. Spor müşavirleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine bağlı kalınmaksızın kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Spor müşavirlerinin çalıştırılma usul ve esasları spordan sorumlu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir."

            Madde 2- 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Ek Madde 3- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. Bu ödüller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24/3/1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.

            Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir."

            Madde 3- 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 7- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde ek 3 üncü maddede belirtilen tertip açılıncaya kadar, gençlik ve spor faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösterenlere verilecek ödüller, spordan sorumlu Bakanın teklifi üzerine Başbakan onayı ile Türk Tanıtma Fonu veya Başbakan tarafından belirlenecek diğer fonlardan karşılanır.

           Geçici Madde 8- Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir."

            Madde 4- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında ekli (1) sayılı listedeki kadrolar iptal edilmiş ve (2) sayılı listedeki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

            Madde 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Devlet sanatçılarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin" ibaresi eklenmiştir.
  

(1) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI : MERKEZ
  

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

    SINIFI  UNVANI                    DERECESİ  ADEDİ
    GİH     APK UZMANI                    1      5
    GİH     SPORTİF EĞİTİM UZMANI         1      2
    GİH     SPORTİF EĞİTİM UZMANI         2      1
    GİH     SPORTİF EĞİTİM UZMANI         3      1
    GİH     SPORTİF EĞİTİM UZMANI         7      1
    GİH     ŞEF                           4      2
    GİH     ŞEF                           5      3
    GİH     MEMUR                         5      1
    GİH     MEMUR                         6      6
    GİH     MEMUR                         7      2
    GİH     MEMUR                        10      1
    GİH     DAKTİLOĞRAF                   5      3
    GİH     DAKTİLOĞRAF                   8      1
    GİH     DAKTİLOĞRAF                  10      1
    YH      HİZMETLİ                      5      7
    YH      HİZMETLİ                      6      2
    YH      HİZMETLİ                      8      1 
                      TOPLAM:                   40
  

(2) SAYILI LİSTE

            KURUMU   : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI: MERKEZ
  

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

   SINIFI   UNVANI          DERECESİ    SERBEST   TUTULAN    TOPLAM
                                        KADRO     KADRO
                                        ADEDİ     ADEDİ             
   GİH      SPOR MÜŞAVİRİ      1         40         -          40
                        TOPLAM:          40

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.E.ÖKSÜZ M. KEÇECİLER Porf.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL 
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. Ş.ÜŞENMEZ R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY Prof. Dr. H.S. TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU S. TANTAN
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
 
İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
 
A.K.TANRIKULU M. C. ERSÜMER M. İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı 
 
Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Orman Bakanı Çevre Bakanı