Belediye İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.12.1999 Perşembe Sayı:23901 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt:  Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

BİR İL VE İKİ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 03/12/1999
Karar No      : KHK 584

            Bir il ve iki ilçe kurulması ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde değişiklik yapılması; 2/12/1999 tarihli ve 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Kaynaşlı Bucak Merkezi olmak üzere Bolu İli'nde Kaynaşlı adıyla ve ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Derince Kasabası olmak üzere Kocaeli İlinde Derince adıyla, iki ilçe kurulmuştur.

           Madde 2- Bolu İline bağlı Düzce İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (3) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Düzce adıyla bir il kurulmuştur.

           Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan il ve ilçelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

            Ekli (5) sayılı listede yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

           Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan İlde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlanır.

            Bu süre içinde yeni kurulan İlde ve ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

           Geçici Madde 3- Düzce İlinin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu İle bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi valinin daveti ile toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

            Kaynaşlı ve Derince ilçelerinin il genel meclisi üyelerinin seçimi, yapılacak ilk mahalli idareler ara seçimi ile birlikte yapılır.

           Geçici Madde 4- Düzce İline bağlanan ilçelerdeki il özel idaresinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Düzce İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

            Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak Düzce İl Özel İdaresi adına tashih ve tescil edilir.

            Özel idare kadrolarında bulunup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Düzce İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

            Bu personelin, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleriyle her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.

            Düzce İl Özel İdare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İle bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin, mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları il özel idaresince karşılanmasına devam olunur.

           Geçici Madde 5- Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Düzce Valiliği için 1999 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından bir adet binek otomobil alınır.

İLGİLİ TABLOLAR 09/12/1999 TARİHLİ VE 23901 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.

           Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
     
Süleyman DEMİREL
     
Cumhurbaşkanı
Bülent ECEVİT
     
Başbakan
     
D. BAHÇELİ
H.H. ÖZKAN
M.C.ERSÜMER
R.ÖNAL
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı ve Başb.Yard.
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı ve Başb.Yard.
Devlet Bakanı
Prof.Dr. E. ÖKSÜZ
M. KEÇECİLER
Prof.Dr.Ş.S. GÜREL
S.SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R.K. YÜCELEN
M.YILMAZ
Prof.Dr. R.MİRZAOĞLU
R.K.YÜCELEN
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Prof.Dr. Ş.ÜŞENMEZ
E.S.GAYDALI
F.ÜNLÜ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Prof.Dr. A.ÇAY
M.A.İRTEMÇELİK
Prof.Dr. H.S.TÜRK
Prof.Dr. R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı 
Milli Savunma Bakanı V.
S.TANTAN
İ.CEM
S.ORAL
F.ÜNLÜ
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı V.
K.AYDIN
K.AYDIN
Prof.Dr.E.ÖKSÜZ
Prof.Dr.H.Y.GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı V.
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Y.OKUYAN
Prof.Dr.H.Y.GÖKALP
M.İ.TALAY
Çalışma ve Sos.Güv.  Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Kültür Bakanı
E.MUMCU
Prof.Dr. N.ÇAĞAN
F.AYTEKİN
Turizm Bakanı
Orman Bakanı
Çevre Bakanı