Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.06.2000 Çarşamba Sayı : 24093 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 09/06/2000
Karar No     : KHK/601
 
             Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

             Madde 1- 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 7- 1 inci maddede sayılan diploma ve belgelerden birine sahip olmayanlar Türkiyede mühendis veya mimar unvanı ile çalışamazlar. Mühendis ve mimarların uzmanlık gerektiren mühendislik ve mimarlık hizmetleri için 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirtilen uzman mühendis veya uzman mimar belgesine sahip olmaları gereklidir.

             Kurumlar, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları veya yaptıracakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin önemi ve özelliğine göre ülke çapında depreme dayanıklı çağdaş bir yapılaşmanın sağlanmasını teminen uzman mühendis veya uzman mimar çalıştırabilirler veya çalıştırılmasını isteyebilirler."

             Madde 2- 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

             "Ek Madde 5- Mühendis ve mimarlara, meslek alanlarına giren konularda hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla belirli bir deneyim ve meslek içi eğitiminden sonra ilgili meslek odasınca uzman mühendis veya uzman mimar belgesi verilir.

             Ek Madde 6- Uzman mühendis ve uzman mimar belgesi almak isteyenler, ilgili meslek odasınca tespit edilen ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin onayladığı uzmanlık alanları ile ilgili konularda sınava tabi tutulurlar. Bu sınav, ilgili meslek odası tarafından yazılı olarak yapılır.

             Sınav komisyonu, ilgili meslek odası tarafından 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşturulur. Üyeler, meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınarak; 3 asil ve 3 yedek üye ilgili bakanlıklardan, 3 asil ve 3 yedek üye Yükseköğretim Kurulundan, 1 asil ve 1 yedek üye ilgili meslek odasından seçilir. Komisyonun asil üyeleri kendi aralarından bir üyeyi komisyon başkanı seçer.

             Sınav komisyon üyelerinin, uzman mühendis veya uzman mimar unvanına sahip olmaları ve mesleklerinde fiilen 15 yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği yapmış olmaları şarttır.

             Birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir. Sınav komisyon üyeleri üç yıl için seçilir, süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

             Ek Madde 7- Uzman mühendis veya uzman mimar olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odasına üye olmak,

             b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

             c) İlgili meslek alanlarında, uzman mühendisler veya uzman mimarlar denetiminde en az 5 yıl meslek deneyimi edinmek ve bunu belgelemek,

             d) İlgili meslek odalarınca düzenlenen belge edinmeye yönelik meslek içi eğitim programına katılmış olmak,

             e) Uzman mühendis ve uzman mimar sınavında başarılı olmak.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlarda ilgili meslek odasına üye olma şartı aranmaz.

             Meslek içi eğitim programlarının usul ve esasları, sınav komisyonunun çalışma usulleri, sınav esasları, sınav konuları, eğitim programına katılım ve sınav giriş ücretlerinin belirlenmesi, uzman mühendis veya uzman mimar yanında çalışma şekli ve süresi, uzmanlık belgesi verilmesi, süresi, yenilenmesi, iptali ile ilgili hususlar ve mesleki deneyim için gerekli şartlar, Birliğin görüşü alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

             Madde 3- 6235 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "Geçici Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte en az 5 yıllık deneyimi bulunan mühendis veya mimarlar için, 2 yıl süreyle müracaatları halinde ek 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki koşul aranmaz.

             Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 12 yıl ve daha fazla mesleki deneyimi bulunan başvuru sahiplerine;

             a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili meslek odasına üye olmaları,

             b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmaları,

             durumlarında ilgili meslek odasınca eğitim programına ve sınava tabi tutulmadan uzmanlık alanları dikkate alınarak uzmanlık belgesi verilir.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendis ve mimarlar için üyelik şartı aranmaz.

             Mesleki deneyim için gerekli şartlar yönetmelikle belirlenir.

             Geçici Madde 7- Sınav komisyonunun ilk defa oluşturulmasında uzman mühendis veya uzman mimar olma şartı aranmaz."

             Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN S. ORAL R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY E.S. GAYDALI Porf.Dr. Ş.S. GÜREL F. BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof.Dr. R. MİRZAOĞLU E. MUMCU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
M. YILMAZ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
F. BAL M. BOSTANCIOĞLU Prof.Dr. Ş. ÜŞENMEZ H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı V. Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı V.
 
Prof. Dr. Ş.S. GÜREL S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı  Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskanBakanı
 
Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr.H.Y. GÖKALP Y. YALOVA
Sağlık Bakanı V. Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
 
A. K. TANRIKULU M.İ. TALAY E. MUMCU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı  Turizm Bakanı
 
Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN
Orman Bakanı  Çevre Bakanı