Asker ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.09.1991 Sayı :20987(Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
 UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
  
Karar Tarihi: 15/08/1991
Karar No     : KHK/446
 
            3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            “Uzman jandarma çavuşlarının askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkları ve diğer özlük hakları ödenmez.”

            Madde 2- 3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “c) Askeri Ceza Kanununun üçüncü Bap Beşinci Faslında yeralan askeri itaat ve inkiyadı bozan suçlardan herhangi birinden (6) aydan fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,”

            Madde 3- 3466 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Astsubaylığa Geçirilme 

            Madde 18- Uzman jandarma çavuşluğa nasbedildikleri tarihten itibaren enaz bir yıl hizmet eden ve 27 yaşından büyük olmayan uzman jandarmalar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bu Kanuna ait Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümleri uyarınca aranılan şartları da haiz iseler, astsubay sınıf okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay nasbedilebilirler.

            Astsubay sınıf okullarına alınan uzman jandarmaların sınıf okulundaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma çavuşluk statüleri devam eder.

            Bunlardan astsubay nasbedilelerin, askerlik hizmetinde ve uzman jandarma çavuşlukta geçen süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Bu şekilde astsubaylığa geçirilenler hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun astsubaylarla ilgili hükümleri uygulanır.

            Astsubaylığa nasbedilenlerin mecburi hizmet süresi, uzman jandakma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır.”

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                                                                                                                         Turgut ÖZAL
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı 
A. Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı
       
S. ARAS 
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
H.B. DOĞU
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çal. ve Sos. Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı 
İ. TUNCAY
Orman Bakanı V.