Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.08.1991 Sayı :20960 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
 
  
Karar Tarihi: 17/07/1991 
Karar No     : KHK/437 
 
            Devlet Planlama Teşkilatının yeniden düzenlenmesi; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilât

            Amaç 
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilâtının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

            Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 

            Görev 
            Madde 2- Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır: 

            a) Ülkenin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri belirlemekte Hükümete müşavirlik yapmak, 

            b) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak için görüş ve tekliflerde bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak, 

            c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, 

            d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve tekliflerde bulunmak, 

            e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun olarak değişiklikler yapmak, 

            f) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek, 

            g) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, milletlerarası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, 

            h) Kalkınma planı ve yıllık programları bölgesel veya sektörel bazda hazırlamak ve benzeri konularda çalışmalar yapmak üzere Müsteşarın teklifi ve Başbakanın onayı ile geçici olarak çalışma grupları kurmak, 

            Teşkilat  
            Madde 3- Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 

            Müsteşarlığın merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.  

İKİNCİ KISIM
Yüksek Planlama Kurulu

            Yüksek Planlama Kurulu 
            Madde 4- Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği en çok dört Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma bakanlarından meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakanın tensip edeceği Devlet Bakanlarından biri başkanlık yapar. 

            Kurul’un görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, Kurul’a Başkan tarafından diğer Bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. 

            Kurul’un sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yürütür. 

            Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
            Madde 5- Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlrdır: 

            a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayinininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek, 

            b) Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek seviyede kararlar almak, 

            c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları almak, 

            d) İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit etmek, 

            e) Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları ile yıl içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları değerlendirmek üzere ayrıca yılda en az üç defa toplanmak, 

            f) Gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine ve işletme hakkı verilmesine karar vermek, 

            g) Gelir ortaklığı senetleri için piyasa şartlarına uygun ve bu senetlerin değerini artıracak yönde her yıl gelir dağıtım esaslarını tespit etmek, 

            h) İhraç edilecek gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın adedi, değeri ve bunlarla ilgili diğer hususlar hakkında karar vermek, 

            ı) Bu Kanun kapsamında hakiki ve hükmi şahıslara işletme hakkı verilmesi ve bunun şartları hakkında karar vermek, 

            j) Gelir ortaklığı senetleri ihracı suretiyle gelirleri satılan ve/veya satılacak olan altyapı tesislerinin tarife ve ücretlerini tespit etmek, 

            k) İleride gelir ortaklığı senetleri çıkarılacak veya işletme hakkı verilecek altyapı tesisleri ile Kamu Ortaklığı Fonu’ndan finanse edilecek diğer tesisleri belirlemek ve bu tesislerin finansmanı ile, bunların işletme, bakım, onarım, idame ve benzeri her türlü masraflarının kısmen veya tamamen Kamu Ortaklığı Fonu’ndan karşılanması hakkında karar vermek, 

            l) Bakanlar Kurulu’nca yatırım programına alınan projelerden ileride gelir ortaklığı uygulamasına dahil edilecek altyapı tesislerini tespit etmek, 

            m) Gerekli görülen hallerde, gelir ortaklığı senetleri, hisse senetleri ve her türlü menkul kıymet ile diğer kıymetli evrakın satın alınmasına ve tekrar satılmasına karar vermek, 

            n) Yurt içi ve yurt dışından Kamu Ortaklığı Fonu’nun kullanım alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya, Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ve her türlü menkul kıymet ihracı ile diğer kıymetli evrakın düzenlenmesine karar vermek, 

            o) Kamu Ortaklığı Fonu ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçelerini görüşerek karara bağlamak, 

            p) Kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan finansman ve diğer bölgelerdeki istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi ile ilgili esaslar hakkında karar vermek. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

            Müsteşarlık Teşkilatı 
            Madde 6- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatından oluşur. 

BİRİNCİ BÖLÜM
Müsteşar

            Müsteşar 
            Madde 7- Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve Yüksek Planlama kurulu kararlarına uygun olarak yürütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana veya ilgili Bakana karşı sorumludur. 

            Müsteşar, Teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

            Müsteşarlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı ile bir Genel Sekreter görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri

            Anahizmet Birimleri 
            Madde 8- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki anahizmet birimleri şunlardır: 

            a) İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü, 

            b) Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, 

            c) Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 

            d) Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü, 

            e) Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı anahizmet birimlerinde gerekli hallerde devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir. 

            İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü 
            Madde 9- İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü; planlar, programlar, finansman ve sektör programları konularıyla ilgili olarak, gerekli araştırmaları yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik politikaların uyum içinde geliştirilmesi ve uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak görevlidir. 

            Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü 
            Madde 10- Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü; ülkenin sosyal ve kültürel problemlerini incelemek, bunların çözümü için kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek, sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakla görevlidir. 
  
            Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
            Madde 11- Koordinasyon Genel Müdürlüğü; idari, mali, hukuki ve ekonomik düzenlemeler; ekonominin ve yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak; kamu ve özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak düzenlemeleri tespit ve tavsiye etmek, plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel sektörde gerekli izleme ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak, plan ve program uygulamasının aksadığı sahalarda ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını değerlendirerek, sonuçlarını ilgililere sunmak, programların uygulanmasını ve takibi esaslarının tesbiti için çalışmalar yapmak, mevzuat tasarı ve teklifleri hakkında görüş oluşturmakla görevlidir.  

            Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü 
            Madde 12- Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü; bölge bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, mevcutları değerlendirmek ve yönlendirmekle, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu yörelerin özelliklerini dikkate alarak daha hızlı bir kalkınma sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve görev alanına giren konularda tedbirler geliştirmekle görevlidir. 

            Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü, özellikle stratejik tesislerin kurulmasında, yerleşme konularında ve yol güzergahlarıın tespit edilmesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görüşlerini alır.  

            Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Genel Müdürlüğü 
            Madde 13- Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü; Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin yürütülmesinde ekonomik, sosyal, hukuki ve diğer konularda Hükümet tarafından tespit edilecek hedef ve politikalarla ilgili çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak ve ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmak veya yaptırmakla görevlidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri

            Danışma Birimleri 
            Madde 14- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki danışma birimleri şunlardır: 

            a) Hukuk Müşavirliği, 

            b) Planlama Müşavirliği. 

            Hukuk Müşavirliği 
            Madde 15- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

            a) Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

            b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

            c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmek, 

            d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak, 

            e) Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

            Planlama Müşavirliği 
            Madde 16- Teşkilatta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere en fazla onbeş planlama müşaviri görevlendirilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

            Yardımcı Birimler 
            Madde 17- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının yardımcı birimleri aşağıda gösterilmiştir: 

            a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 

            b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

            c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

            d) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, 

            e) Savunma Uzmanlığı. 

            Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
            Madde 18- Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            Müsteşarlığın insangücü planlaması, personel politikası ve personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, Müsteşarlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işleri yürütmek, personelin atama, özlük ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yürütmek. 

            Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
            Madde 19- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:  

            a) Müsteşarlık birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda bu birimlere destek vermek, 

            b) Müsteşarlık birimlerinin iş akışlarını izleyerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akışı düzeni önermek ve buna yönelik yazılımları üretmek, 

            c) Müsteşarlıktan, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını temin etmek, 

            d) Bilgi derleme ve bunların bilgi işlem sistemlerinde değerlendirilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

            e) Otomasyon sistemlerinin işletimini sağlamak, 

            f) Müsteşarlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

            İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
            Madde 21- Müsteşarlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yapmak, Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile temizlik, taşıma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma işlemlerini yapmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma telekomünikasyon ile bakım ve onarım hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, genel evrak ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.  

            Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı 
            Madde 21- Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            Teşkilatın tanıtılması, basın ve halkla ilişkilerin düzenlenmesi, plan ve programların kamu, özel sektör ve halk tarafından tanınması ve benimsenmesini sağlamak, teşkilat faaliyetleri ve plan uygulamaları ile ilgili yayınlar çıkarmak, kalkınma planları, yıllık programlar ve araştırmaların basım ve yayımını sağlamak, teşkilat birimleri arasında bilgi iletişimini ve sosyal dayanışmayı temin amacıyla konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, teşkilatın temsil ve protokol işlerini yürütmek, Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

            Savunma Uzmanlığı 
            Madde 22- Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM
Plan ve Programların Hazırlanması

            Bilgi Toplama 
            Madde 23- Devlet Planlama Teşkilatı, görevleri ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında vermekle mükelleftir. 

            Bu suretle elde edilen bilgilerden ticari sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

            İşbirliği 
            Madde 24- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve icranın takibinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın bir işbirliği kurar. 

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, kalkınma planlarının ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında gerekli olan verileri, bunların toplanmasında ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma ve raporlama şeklini tespit eder. 

            Devlet İstatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek duyulan bilgileri zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yakın işbirliği kurarak çalışır. 

            İktisadi, Sosyal ve Kültürel Hedefler ile Politikaların Tespiti 
            Madde 25- İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir. 

            Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara sağlanır. 

            Kalkınma Planının Yapılması 
            Madde 26- Başbakan veya ilgili Bakan Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve hedefler dahilinde kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına direktif verir. 

            Kalkınma Planının Kabulü 
            Madde 27- Kalkınma planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek, kabul edilmiş bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra yasama organının onayına arz olunur. 

            Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü 
            Madde 28- Yıllık programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilir. Bu kurul programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli tahminler de sunulur. 

            Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş programlarını hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslar dikkate alınır. 

            Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini temin maksadıyla Bakanlar Kuruluna üç ayda bir değerlendirme raporları sunulur.  

            Koordinasyon 
            Madde 29- Müsteşarlık, kabul edilen planların uygulanmasındaki ahenk ve işbirliğini sağlar. 

            Planın tatbikatı, Teşkilatça zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde verilecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. 

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

            Yetki Devri 
            Madde 30- Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

            Sözleşmeli Personel 
            Madde 31- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Şube Müdürü, Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırabilir. 

            Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. 

            Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

            Uzman Yardımcılığına Atama 
            Madde 32- Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır: 

            a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 

            b) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

            c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 

            d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak, 

            e) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

            Planlama Uzman Yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olamayanlar bir daha sınava alınmazlar.  
  
            Planlama Uzmanlığı 
            Madde 33- 32 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar “Planlama Uzmanı” unvanını alırlar. 

            Planlama uzman yardımcılığı sınavı ile planlama uzmanlığı yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları ile uzmanlık kademelerinin süre, esas ve usulleri Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

            Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi 
            Madde 34- Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan durumları yönetmelikteki şartlara uygun olanlar, kurumlarının muvafakatı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Müsteşarlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler kendi kurumlarında çalışmış gibi değerlendirilerek terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır. 

            Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
            Madde 35- Uzmanlık isteyen işlerde durumları, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre çıkarılacak yönetmelikteki şartlara uygun olan üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun  inci maddesine göre görevlendirilebilir. 

            Sözleşme ile Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma  
            Madde 36- Müsteşarlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir.  

            Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

            Atama 
            Madde 37- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan veya ilgili bakan tarafından yapılır. Ancak Başbakan veya ilgili bakan atama yetkisinin bir bölümünü Müsteşara devredebilir. 

            Kadrolar  
            Madde 38- Kadroların tespit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

            Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
            Madde 39- 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Ek-1 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümünden çıkarılmıştır. Ek-2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir. 

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

            Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadrolara atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, bu görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Sözleşmeli çalıştırılanların sözleşmeleri devam eder. 

            Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut mevzuatın bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olamayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu düzenlemeler altı ay içerisinde yürürlüğe konulur. 

            Geçici Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Devlet Planlama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülür. 

            Mülga İslam Ülkeleri ile Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğüne ait görevler, Dışişleri Bakanlığında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, daha önce bu görevleri yapmakta olan personel tarafından yürütülür. 

            Geçici Madde 5- Müsteşarlığın mevcut personelinden 32 nci maddedeki diğer şartları taşıyanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, dört yıllık yüksek okul mezunu olarak en az altı yıl Devlet Planlama Teşkilatında çalışmış olanlar, açılacak ilk Planlama Uzmanlığı yeterlik sınavına, yaş sınırına tabi olmaksızın girme hakkından iki defaya mahsus olmak üzere yararlanırlar. Bunlardan, hizmeti altı yıldan az olanlar ise, açılacak ilk Planlama Uzman Yardımcılığı giriş sınavına girme hakkından iki defaya mahsus olmak üzere yararlanırlar. 

            Geçici Madde 6- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında kadro karşılığı sözleşmeli çalışanlar ile kadro karşılık gösterilmeksizin sözleşmeli çalışanlar dışında 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi personele 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre fazla çalışma ücreti ödenir. 

            Madde 40- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 41- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  
 
                                                                                                                         Turgut ÖZAL 
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı  
A. Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR  
Devlet Bakanı
İ. AYKUT  
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM  
Devlet Bakanı
C. TUNCER  
Devlet Bakanı
       
S. ARAS  
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR  
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ  
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER  
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU  
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY 
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çal. ve Sos. Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ 
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı 
 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZ TEŞKİLATI (I) SAYILI CETVEL
 
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı ve  
Genel Sekreter
Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimleri Yardımcı Birimler
Müsteşar Müst. Yrd.  
Müst. Yrd.  
Genel Sekreter
1- İktisadi Planlama Gn. Md.  
2- Sosyal Planlama Gn. Md.  
3- Koordinasyon Gn.Md.  
4- Kalkınmada Öncelikli Yöreler  
ve Bölgesel Kalkınma Gn. Md.  
5- Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Gn. Md.
1- Hukuk Müşavirliği  
2- Planlama Müşavirliği
1- Personel ve Eğitim  
Dairesi Başkanlığı  
2- Bilgi İşlem  
Dairesi Başkanlığı  
3- İdari ve Mali İşler  
Dairesi Başkanlığı  
4- Yayın ve Temsil  
Dairesi Başkanlığı  
5- Savunma Uzmanlığı
 
EK (I) SAYILI LİSTE

KURUMU : DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  
TEŞKİLATI : MERKEZ  

İPTAL EDİLEN KADROLAR
 
SINIFI UNVANI K/D SERBEST   
KADRO   
ADEDİ
TUTULAN   
KADRO   
ADEDİ
TOPLAM
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
TH   
TH   
TH   
TH   
TH   
TH   
GİH   
GİH   
GİH   
TH   
TH   
TH   
GİH   
GİH   
GİH
MÜSTEŞAR YARDIMCISI   
PROJE GELİŞTİRME GENEL MÜD.   
İSLAM ÜLKELERİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GENEL MÜD.   
TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜD.   
YABANCI SERMAYE GENEL MÜD.   
SERBEST BÖLGELER GENEL MÜD.   
PERSONEL VE İDARİ HİZMETLER GENEL MÜD.   
TEKNİK HİZMETLER GENEL MÜD.   
ENSTİTÜ BAŞKANI   
ENSTİTÜ BAŞKAN YRD.   
GENEL MÜDÜR YRD.   
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI   
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI   
DAİRE BAŞKANI   
ŞUBE MÜDÜRÜ   
ŞUBE MÜDÜRÜ   
ŞUBE MÜDÜRÜ   
ŞUBE MÜDÜRÜ   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI 
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
6
7
9
6
7
8
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
21
3
5
4
6
14
10
10
3
5
10
8
5
5
4
10
5
7
10
10
10
2
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
21
3
5
4
6
14
10
10
3
5
10
8
5
5
4
10
5
7
10
10
10
2
15
15
15
  
  
SINIFI UNVANI K/D SERBEST   
KADRO   
ADEDİ
TUTULAN   
KADRO   
ADEDİ
TOPLAM
GİH   
GİH   
TH   
TH   
TH   
TH   
TH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
TH   
TH   
TH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
TH   
TH   
TH   
TH  
TH
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
YARDIMCI ARAŞTIRMACI   
MEMUR   
MEMUR   
MEMUR   
MEMUR   
MEMUR   
MEMUR   
MEMUR   
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ   
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ   
KÜTÜPHANECİ   
DAKTİLOGRAF   
DAKTİLOGRAF   
DAKTİLOGRAF   
DAKTİLOGRAF   
DAKTİLOGRAF   
VERİ HAZ. KONT. İŞL.   
VERİ HAZ. KONT. İŞL.   
VERİ HAZ. KONT. İŞL.   
VERİ HAZ. KONT. İŞL.   
SEKRETER   
SEKRETER   
SEKRETER   
SEKRETER   
SEKRETER   
SEKRETER   
SEKRETER   
ÇÖZÜMLEYİCİ   
MÜTERCİM   
MÜTERCİM   
MÜTERCİM   
MÜTERCİM   
ŞEF   
ŞEF   
ŞEF   
ŞEF   
MÜHENDİS   
MÜHENDİS   
MÜHENDİS   
MÜHENDİS   
MÜHENDİS
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
5
6
7
8
9
10
11
7
8
4
8
9
10
11
12
7
8
9
10
5
6
7
8
9
10
11
1
5
6
7
8
4
5
6
7
1
2
4
5
6
15
10
15
15
15
10
12
12
10
12
8
10
10
10
7
3
10
2
6
2
3
2
1
1
2
2
4
4
6
1
3
2
7
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
4
7
1
2
1
1
2
4
2
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
10
15
15
15
10
12
12
10
12
8
10
10
10
7
3
10
2
6
2
3
2
1
1
2
2
4
4
6
1
3
2
7
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
4
7
1
2
1
1
2
4
2
3
2
  
SINIFI UNVANI
K/D
SERBEST   
KADRO   
ADEDİ
TUTULAN   
KADRO   
ADEDİ
TOPLAM
TH   
TH   
TH   
TH   
TH   
TH   
TH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH   
YH
TEKNİKER   
TEKNİKER   
TEKNİKER   
TEKNİSYEN   
TEKNİSYEN   
TEKNİSYEN   
TEKNİSYEN   
TEKNİSYEN YRD.   
TEKNİSYEN YRD.   
DAĞITICI   
DAĞITICI   
DAĞITICI   
DAĞITICI   
DAĞITICI   
DAĞITICI   
HİZMETLİ   
HİZMETLİ   
HİZMETLİ   
HİZMETLİ   
HİZMETLİ
3
4
5
4
5
7
6
11
12
6
7
9
10
11
12
9
10
11
12
13
1
2
1
1
1
7
1
1
2
1
9
1
1
3
1
3
5
7
7
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1
1
7
1
1
2
1
9
1
1
3
1
3
5
7
7
5
 
EK (I) SAYILI LİSTE

KURUMU : DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  
TEŞKİLATI : TAŞRA  

İPTAL EDİLEN KADROLAR
 
SINIFI UNVANI K/D SERBEST   
KADRO   
ADEDİ
TUTULAN   
KADRO   
ADEDİ
TOPLAM
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
YH   
YH   
YH
BÖLGE MÜDÜRÜ   
BÖLGE MÜDÜR YRD.   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMANI   
PLANLAMA UZMAN YRD.   
SEKRETER   
MEMUR   
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ   
MUTEMET   
DAKTİLOGRAF   
ŞOFÖR   
MEMUR   
SEKRETER   
ŞOFÖR   
DAKTİLOGRAF   
MEMUR   
DAKTİLOGRAF   
ŞOFÖR   
SEKRETER   
MEMUR   
ŞOFÖR   
HİZMETLİ   
HİZMETLİ   
BEKÇİ
1
2
3
5
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
12
9
10
11
6
6
1
5
6
1
1
5
6
1
1
4
4
1
2
2
4
3
1
1
1
1
5
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
1
5
6
1
1
5
6
1
1
4
4
1
2
2
4
3
1
1
1
1
5
18
 
EK (I) SAYILI LİSTE
  
KURUMU : DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI  
TEŞKİLATI : YURTDIŞI  
İPTAL EDİLEN KADROLAR
 
SINIFI UNVANI K/D SERBEST   
KADRO   
ADEDİ
TUTULAN   
KADRO   
ADEDİ
TOPLAM
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH   
GİH
DAİMİ TEMSİLCİ YRD.   
PLANLAMA MÜŞAVİRİ   
PLANLAMA MÜŞAVİRİ   
PLANLAMA MÜŞAVİR YRD.   
PLANLAMA MÜŞAVİR YRD.   
İDARİ ATAŞE
1
1
3
4
5
7
5
7
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
5
7
1
1
1
1
 
EK (I) SAYILI LİSTE

KURUMU : DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI   
TEŞKİLATI : MERKEZ   

İHDAS EDİLEN KADROLAR
 
SINIFI UNVANI
K/D
SERBEST   
KADRO ADEDİ
TUTULAN   
KADRO   
ADEDİ
TOPLAM
GİH   
GİH   
GİH
GENEL SEKRETER   
PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI   
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
1
1
1
1
1
1
-
-
-
1
1
1