DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  
Resmi Gazete: 06.01.1992 Sayı :21091 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan : 
 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 20/12/1991 
Karar No      : KHK 470

            437 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar kurulu'nca 20/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 17/7/1991 tarihli ve 437 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği en çok dört Devlet bakanı ile Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlır ve İskan, Ulaştırma bakanlarından meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakanın tensip edeceği Devlet bakanlarından biri başkanlık yapar." 

            Madde 2- 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemim 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 5- Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır: 

            a) İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programları, Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedefere uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek, 

            b) Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek seviyeli her türlü kararları almak, 

            c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararlakı almak, 

            d) İthalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit etmek, 

            e) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak, 

            f) Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları ile yıl içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları değerlendirmek amacıyla yılda en az iki defa Baaşbakanın uygun görevceği tarihlerde toplanlak." 

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                                                    Turgut ÖZAL 

                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 

Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Bşb. Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
G. İLERİ 
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON 
Devlet Bakanı
       
O. KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI 
Devlet Bakanı
M.S. OKTAY 
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN 
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ 
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
A. GÖNEN
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı