Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.1993 Sayı : 21700 (Mük.) Düstur Tertip: 5 Cilt: 33-1 Sahife:
Bakanlar Kurulu Kararı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 


Karar Tarihi: 10/08/1993
Karar No     : KHK/511

            Devlet Planlama Teşkilatının yeniden düzenlenmesi 24.6.1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 10.8.1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması amacıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde etkin, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasına teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlenmektir.

            Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

            GÖREV
            Madde 2- Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır

            a- Ülkenin doğal beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespite edere takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedefleri belirlemekte Hükümete müşavirlik yapmak,

            b- Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak,

            c- Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi sosyal ve kültürele politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak,

            d- Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,

            e- Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusda görüş ve tekliflerde bulunmak,

            f- Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve korridine etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun değişiklikler yapmak,

            g- Maliye para dışı ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümette müşavirlik yapmak

            h- Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenleyerek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak ve Hükümete teklif etmek,

            ı- Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde  gelişmesini sağlayacak tedbirleri tepsit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,

            j- Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,

            k- Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak ve bu amaçla Müsteşarın teklifi ve Başbakanın onayı ile geçici çalışma grupları kurmak,

            TEŞKİLAT
            Madde 3- Devlet Planlama Teşkilatı Yüksek Planlama Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir.

            Müsteşarlığın merkez teşkilatı ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İKİNCİ KISIM
YÜKSEK PLANLAMA KURULU

            YÜKSEK PLANLAMA KURULU
            Madde 4- Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği sayıda Bakanlar ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından meydana gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakanın uygun göreceği Devlet Bakanlarından bir başkanlık eder.

            Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri de çağrılabilir.

            Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yürütülür.

            YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 5- Yüksek Planlama Kurulunun  görevleri şunlardır.

            a- İktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ileyıllık programları Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce belirlenen amaçlara uygunluk ve yeterlik bakımından incelemek,

            b- Ülkenin yurtiçi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak,

            c- Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili her türlü kararları almak,

            d- Yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek,

            e- Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak,

            f- Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları ile yıl içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri almak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları değerlendirmek amacıyla yılda en az iki defa Başbakanın uygun göreceği tarihlerde toplanmak,

ÜÇÜNCÜ KISIM
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

            MÜSTEŞARLIK TEŞKİLATI
            Madde 6- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı merkez teşkilatı ile yurtdışı teşkilatından meydan gelir.

BİRİNCİ BÖLÜM
MÜSTEŞAR

            MÜSTEŞAR
            Madde 7- Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Başbakana veya görevlendireceği Devlet Bakanına bağlı olup Müsteşarlığın faaliyetlerini sevk ve idare ile görevlidir.

            Müsteşarlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı ile bir Genel Sekreter görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ

            ANAHİZMET BİRİMLERİ
            Madde 8- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki anahizmet birimleri şunlardır.

            a- Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

            b- Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü

            c- Yatırımlar Sektör Programları v Koordinasyonu Genel Müdürlüğü

            d- Yapısal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

            e- Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Gelişme Genel Müdürlüğü

            f- Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

            g- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

            h- Ekonomik ve Sosyal Yönetim Bilgi Merkez Dairesi Başkanlığı

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı anahizmet birimlerinde gerektiğinde sürekli veya geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

            YILLIK PROĞRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 9- Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü konjonktür kamu maliyesi, ödemeler dengesi, para, banka ve mali piyasalar konularında gerekli araştırmaları yapmak suretiyle yıllık programların makro denglerini oluşturmak, kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, konjontürel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu çerçevede gerekli politika önerilerinde bulunmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde görev alanına giren konularda görüş vermek ve tekliflerde bulunmakla görevlidir.

            EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 10- Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ulusal ve uluslarlarası stratejileri konusunda karaştırmalar yapmak, geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek dünya ekonomisi ve bölgesel entegarsyonlara ilişkin gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatif hazırlamak suretiyle kalkınma planlarının makro dengelerini oluşturmak, yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, kalkınma planlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek bu konularla ilgili uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde görüş ve tekliflerde bulunmakla görevlidir.

            YATIRIMLAR SEKTÖR PROĞRAMLARI VE KOORDİNASYONU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 11- Yatırımlar Sektör Programları ve Koordinasyonu Genel Müdürlüğü tarım, madencilik ve enerji imalat sanayii, ulaştırma haberleşme, hizmetler, insan kaynakları eğitim ve kültür, sağlık ve sosyal güvenlik yerleşme ve şehirleşme, diğer ekonomik ve sosyal sektörler ile proje geliştirme ve değerlendirme konularında çalışma ve araştırmalar yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasına katkıda bulunmak, bu sektörlerle ilgili olarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek, kamu yatırım programının hazırlanması izlenmesi ve yıl içinde revizyonu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, uygulamayı yönlendirmek, plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel kesim kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu amaçla kurum ve kuruluşların üst düzey yetkil temsilcilerinin katılacağı muhtelif komisyonlar kurmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde görüş ve tekliflerde bulunmakla görevlidir.

            KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER VE BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 13- Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Gelişme Politikaların Genel Müdürlüğü il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla tutarlığını sağlamak, uygulamayı yönlendirmek kalkınma planları ve yıllık programlarla tutarlığını sağlamak uygulamayı yönlendirmek, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek bu yörelerin özellikeliri dikkate alarak daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve görev alanına giren konularda görüş vermek ve öneriler geliştirmekle görevlidir.

            AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 14- Avrupa Topluluğu

            Avrupa Topluluğu ile ilgili İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Topluluğu ile ilişkilerde ekonomik, sosyal, hukuki ve diger konularda Hükümet tarafından tespit edelecek hedef ve politikalarla ilgili çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak, ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmak veya yaptırmakla görevlidir.

            DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 15- Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, bu teşkilatıların daimi nitelikteki kurallarının gerektiğinde setreterya hizmetlerini yürütmek, bölgesel çok taraflı ve ikili ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve  politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmekle görevlidir.

            EKONOMİK VE SOSYAL YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 16- Ekonomik sosyal ve kültürel politikaları ve hedefleri belirlemekte Hükümete müşavirlik görevinini etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla Müsteşarlık bonyesinde bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını sağlayacak Ekonomik ve Sosyal Yönetim Bilgi Merkezi kurulur.

            Merkezin çalışma esasları Müsteşarlıkça düzenlenir.

            Ekonomik ve Sosyal Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı, kalkınma planları ve yıllık programların ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerinin etkin bir şekilde belirlenmesi amacıyla gerekli bilgileri ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlamak, bu bilgileri kullanıcılara sunmak, Müsteşarlık bilgisayar sistemlerinin etkin olarak kullanılması için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

            YURTDIŞI TEŞKİLATI
            Madde 17- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevi ile ilgili olarak ulaslararıs ekonomik kuruluşlar ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde yurdışı teşkilatı kurulabilir.

            Müsteşarlığın yurddışı teşkilatında görevlendirelcek personelin unvanları ile kadro deereceleri Ek 2 sayılı listede gösterilmiştir. Yurtdışı birimlerin ihdası, cetvelde kayıtlı unvanların derecesi ve hangi temsilcilikler nezdinde kurulacağı Başbakan tarafından tespit edilir. Yeni yurtdışı birimleri kurulması gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA BİRİMLERİ

            DANIŞMA BİRİMLERİ
            Madde 18- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığındaki danışma birimleri şunlardır.

            a- Müsteşarlık Müşavirleri

            b- Hukuk Müşavirleri

            Madde 19- Teşkilatta özel önem ve öncelik taşıyan konularda çalıştırılmak üzere en fazla otuz Müşavir görevlendirilebilir.

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 20- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır.

            a- Müsteşarlık birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş birlirmek,

            b- Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanıda almak anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak

            c- 8 Ocak 1943 tarihli 4353 sayılı Kanun hükümlerine görev adil ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilinedirmeyen idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 21- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında destek hizmetleri, Personel, idari ve Mali İşler, Yayın ve Temsil Daire Başkanlıkları tarafından yerine getirilir.

            Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
PLAN VE PROĞRAMLARIN HAZIRLANMASI

            BİLGİ TOPLAMA
            Madde 22- Devlet Planlama Teşkilatı görevleri ile ilgili olarak gerekli görüdüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kurulşalarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenene bütün kamu kurum ve kuruluşları ile digğer gerçek tüzel kişiler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür.

            Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.

            İŞBİRLİĞİ
            Madde23- Devlte Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bilgi toplamada planların hazırlanmasında ve uygulamanın izlenmesinde bakanlıklar kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve özel kesim üst düzey kuruluşları ile yakın işbirliği içined bulunur.

            Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığı kalkınma planlarının ve yıllık progrmalrın hazırlanması uygulanması ve izlenmesi safhalarında gerekli olan verileri bunların toplanmasında ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma şeklini tespit eder.

            Devlet İstatistik Enstitüsü, plan ve programların hazırlanmasında gerek duyulan bilgileri zamanında ve yeterli kapsamda sağlamak amacıyla Devlet Planlamak Teşkilatı Müsteşarlığı ile yakın işbirliği içinde çalışır.

            İKTİSADİ SOSYAL VE KÜLTÜREL HEDEFLER İLE POLİTİKALAR TESPİTİ
            Madde 24- İktisadi ve sosyal ve kültürel hedefler ve politikaların belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tespit edilir.

            Bu suretle tespit edilen esaslar Bakanları Kurulunda öncelikle görüşülerek karara bağlanır.

            KALKINMA PLANINI HAZIRLANMASI
            Madde 26- Kalkınma olanının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu planı inceleyerek planın kabul edilmiş bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plan Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra TBMM nin onayına arz olunur.

            Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra TBMM nin onayına arz olunur.

            YILLIK PROĞRAMLARIN HAZIRLANMASI VE KABÜLÜ
            Madde 27- Yıllık Programlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarığınca hazırlanarak Yüksek Planlama kuruluna sunulur. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur. Yıllık programlar ile birlikte orta vadeli tahminler de sunulur.

            Yıllık programlar bütçeler ile iş programalrından önce hazırlanır .bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık progrmalarda kabu edilmiş olan esaslar dikkate alınır.

            Bütçelerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında birden fazla yılı kapsayan ve Kalkınma Planı ve Yıllık Programların bütünlüğünü ilgilendiren yatırım projelerinin Programa ilave edilmesinde Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan esas ve usullere uyulur.

            Yıllık programlarda yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar   Kuruluna değerlendirme raporları sunulur.

            KOORDİNASYON
            Madde 28- Müsteşarlık kabul edilen planların, yıllık programların ve projelerin uygulanmasındaki uyum ve işbirliğini sağlar.

            Plan yıllık program ve proje uygulanması Teşkilatça zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde hazırlanacak raporlarla Bakanlar Kuruluna sunulur.

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            YETKİ DEVRİ
            Madde 29- Müsteşar ve her kademedeki teşkilat yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek amacıyla yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak astlarına deverdebilir. Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

            SÖZLEŞMELİ PERSONEL
            Madde 30- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Müdür Müsteşar Müşaviri, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Müdür yardımcısı, DaireBaşkanı, Müsteşarlık Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Planlama Uzmanı, Şube Müdürü, Planlama Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırlımasını hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

            Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

            Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

            Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

            Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

            Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı personeli Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personelin maaş ve ücretleri dışında yararlandığı fazla çalışma ücreti ve benzeri diğer mali haklardan aynen yararlanır.

            PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
            Madde 31- Planlama Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır,

            a- Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

            b- En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

            c- Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

            d- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

            Uzman Yardımcılığı giriş sınavında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden yapılacak yabancı dil sınavında alınacak derece ağırlıklı olarak dikkatealınır.

            Planlama Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki kez başarılı olmayanlar birdaha sınava alınmazlar.

            PLANLAMA UZMANLIĞI
            Madde 32- 31 inci maddeye göre Planlama Uzman Yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak mesleki yeterlik ve lisan sınavına girmek hakkını kazanırlar. Mesleki yeterlik ve lisan sınavında başarılı olanlar Planlama Uzmanı ünvanına alırlar.

            Planlama uzmanlık sınavında iki kez başarılı olmayanlar Planlama Uzman Yardımcılığı unvanının kaybederler.

            Planlama uzman yardımcılığı sınavı ile planlama uzmanlığı sınavının şekli ve uygulama esasları ile uzmanlık kademelerinin süre esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

            KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ
            Madde 33- Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlardan durumalrı yönetmelikteki şartlara uygun olarak kurumlarının muvafakatı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Müsteşarlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikli sonuçlandırılır. Bu personel kurumunda aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği için bu süreler kendikurumlarında çalışmış gibi değerlendirilerek terfi ve emekliliklerin hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın terfileri süresinde yapılır.

            Ayrıca birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarda görevli personel aylık ödenecek her türlü zam ve tazminatlar ile diğer sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilebilir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevlendirilebilir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bu konudaki talepleri, kurum ve kuruluşlarca öncelikli sonuçlandırılır.

            ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ
            Madde 34- Uzmanlık isteyen işlerde durumları bu Kurum Hükmünde Kararnameye göre çıkarılacak yönetmelikteki şartlara uygun olan üniversite öğretim elemanları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 38 inci maddesine göre görevlendirilebilir.

            SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA
            Madde 35- Müsteşarlık görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temasa ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık suretiyle yaptırılabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir.

            Bu husuta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

            YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK PERSONEL
            Madde 36- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı teşkilatta görevli elemanları uzmanlık alanalarındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere 657 sayılı Kanunudaki kısıtlamalara tabi olmadan yurt dışına gönderebilir.

            Yurt dışına eleman gönderilmesinin usul ve esasları Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

            ATAMA
            Madde 37- 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanunun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları başbakan veya ilgili Bakan tarafından yapılır. Ancak Başbakan ve ilgili Bakan atama yetkisinini bir bölümünü Müsteşara devredebilir.

            Yurt dışı kadrolara sürekli göreve atanabilmek için Müsteşarlık birimlerinde en az üç yıl fiilen çalışmış olmak şarttır.

            Yurt dışı kadrolarak atanmaya ilşikni esaslar müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.

            KADROLAR
            Madde 39- Devlet Planlamak Teşkilatı Müsteşarlığında Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurulabilir.

            a- Döner sermaye işletmesinin kuruluş sermayesi 1.500.000.000 TL dır Bu meblağın 750.000.000 TL sı Genel Bütçeden geri kalan kısmı da elde edilen karlardan karşılanır. Sermaye miktarının beş katına kadar arttırılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu suretle arttırılan sermaye elde edilen karlardan karşılanır.

            b- Döner sermayenin gelirleri
            1- Masteşarlık bütçesinin özel bir bölümüne konulacak ödeneklerden,
            2- Döner sermaye işletmesi tarafından yapılacak faaliyetlerden elde edilecek karlardan
            3- Her türlü ayni ve nakdi yardımlardan,

            oluşur, bu gelirlerden kullanılmayan miktarlar ertesi yılın döner sermaye gelirlerine eklenir.

            c- Döner sermaye işleri 1050 ve 832 sayılı Kanunların vizeye ilişkin hükümlerine tabi değildir. Ancak gelir ve giderler için bütçe yılı sonunda itibaren 3 ay içinde düzenlenecek yıllık bilançolar ve ekleri gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına tasdikli birer sureti deMaliye Bakanlığına gönderilir.

            d- Döner sermayenin hesap usulleri alım satım ve işletme işlemleri ile abone ve sipariş işleri döner sermayenin faaliyet alanları bu alanlarda bulunan döşeme ve demirbaş malzeme ile yatırım mallarının kullanma şekli ve bunlardan nasıl istifade edileceği gelir kaynakları, mali işlemleri, harcama usul ve esasları ile diğer hususlar Başbakanlık ve Maliye Bakanlığınca birlikte hazırlanacak Başbakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 40- 17.7.1991 tarihli ve 437 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile 20.12.1991 tarihli ve 470 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Ek Madde 1- 2451 sayılı Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda Atama Usulune İlişkin Kanunun 2 Sayılı Cetveline Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı ilave edilmiştir.

            Geçici Madde 1- Ek 1 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümünden çıkarılmıştır. Ek 2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 1 sayılı cetvelin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir.

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde kararname ile yapılan yeni düzenleme ilekadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

            Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadrolara atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü hakları bu görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarınca bağlı olarak saklı tutulur. Sözleşmeli çalıştırılanların sözleşmeleri devam eder.

            Geçici Madde 3- Bu Kanunu Hükmünde Kararnamedeöngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut mevzuatın bu Kanun hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu düzenlemeler altı ay içerisinde yürürlüğe konulur.

            Geçici Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Devlet Planlama Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. Müsteşarlık teşkilatı ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

            Geçici Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığında görevil personelden en az dört yıllık yükseköğretmi kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumalrından mezun olduktan sonra Müsteşarlıkta ihtisas gerektiren işlerden en az altı ay yıl çalışmış olanlar açılacak ilk Planlama Uzmanlığı yeterlik sınavına yaş sınırına tabi olmaksızın girme hakkından iki defaya mahsus olmak üzere yararlanırlar. Bu haktan isitfade etmek istemeyenler ile hizmeti altı yıldan az olanlar Uzman Yardımcılığı giriş sınavına girme hakkından iki defaya mahsus olmak üzere yararlanırlar.

            YÜRÜLÜK
            Madde 41- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye yayımı tarihinden yürürlüğe gerer.

            YÜRÜTME
            Madde 42- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı 
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı 
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı 
       
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı V.
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
       
N.KURT
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN 
Devlet Bakanı 
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
A.ŞANAL 
Devlet Bakanı 
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
       
N.MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı 
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı 
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
R.AKÇALI
Çevre Bakanı 
 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZ TEŞKİLATI (1) SAYILI CETVEL

 
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
Ana Hizmet Birimleri
Danışma Birimleri
Yardımcı Birimler
Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 1. Müsteşar
Müşavirliği 
2. Genel Sekreter
  Müsteşar Yrd. 2.Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2. Hukuk Müşavirliği 2. Personel 
Daire Bşk.
    3. Yatırımlar Sektör Programları ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü   3. İdari ve Mali İş.Dai. Bşk
    4. Yapısal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü   4. Yayın ve Temsil Dai. Bşk
    5. Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Gelişme Genel Müdürlüğü    
    6. Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü    
    7. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü    
    8. Ekonomik ve Sosyal Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı    

EK 1 SAYILI LİSTE

KURUMU: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLAT: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLAR


 
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ 

TOPLAM

GİH
Müsteşar yardımcısı
1
1
-
1
GİH
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Yabancı Sermaye Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Serbest Bölgeler Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
İktisadi Planlama Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Sosyal Planlama Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Koordinasyon Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürü
1
1
-
1
GİH
Proje Geliştirme Genel Müdürü
1
1
-
1
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ 

TOPLAM

GİH
İslam Ülkeleri İle Ekonomik İşbirliği Genel Müdürü
1
1
 
1
GİH
Presonel ve İdari Hizmetler Genel Müdür
11
1
 
2
GİH
Teknik Hizmetler Genel Müdürü
1
1
 
1
GİH
Enstitü Başkanı
1
1
 
1
GİH
Enstitü Başkan Yardımcısı
1
1
 
3
GİH
Personel ve Eğitim Daire Başkanı
1
13
 
1
GİH
Bilgi İşlem Daire Başkanı
1
12
   
GİH
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
1
   
1
GİH
Yayın ve Temsil Daire Başkanı
1
19
 
1
GİH
Personel Daire Başkanı
1
   
1
GİH
Eğitim Daire Başkanı
1
6
 
1
GİH
Planlama Uzmanı
1
   
13
GİH
Planlama Uzmanı
2
19
   
GİH
Planlama Uzmanı
3
   
12
GİH
Planlama Uzmanı
4
20
 
19
GİH
Planlama Uzmanı
5
   
6
H
Planlama Uzmanı
1
13
   
GİH
Planlama Uzmanı
2
17
 
19
GİH
Planlama Uzmanı
3
   
20
GİH
Planlama Uzmanı
4
10
   
GİH
Planlama Uzmanı
5
8
 
13
GİH
Planlama Uzman Yrd.
1
5
 
17
GİH
Planlama Uzmanı Yrd.
2
7
 
10
GİH
Planlama Uzmanı Yrd.
3
5
 
8
GİH
Planlama Uzmanı Yrd.
4
7
 
5
GİH
Planlama Uzmanı Yrd.
5
2
 
7
GİH
Araştırmacı
5
5
 
5
GİH
Araştırmacı
6
14
 
7
GİH
Araştırmacı
7
6
   
GİH
Araştırmacı
5
5
 
2
GİH
Araştırmacı
6
13
 
5
GİH
Memur
5
15
 
13
GİH
Memur
6
3
 
15
GİH
Memur
7
5
   
GİH
Memur
8
4
 
3
GİH
Memur
9
6
 
5
GİH
Bilgiyasar İşl.
5
7
 
4
GİH
Daktilograf
8
3
 
6
GİH
Daktilograf
9
4
   
GİH
Veri. Haz.Kont.İşlt.
6
2
 
7
GİH
Veri. Haz. Kont. İşlt.
7
2
 
3
GİH
Veri.Haz.Kont.İşlt.
8
5
 
4
GİH
Veri.Haz.Kont.İşlt.
9
3
   
GİH
Veri.Haz.Kont.İşlt.
10
5
 
2
GİH
Sekreter
5
2
 
5
GİH
Sekreter
6
2
 
5
GİH
Sekreter
7
4
 
5
GİH
Sekreter
8
2
 
5
GİH
Sekreter
9
6
   
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ 

TOPLAM

GİH
Mütercim
5
1
 
1
GİH
Mütercim
6
1
 
1
GİH
Mütercim
7
2
 
2
GİH
Mütercim
8
2
 
2
THS
Mühendis
1
2
 
2
THS 
Mühendis
2
2
 
2
THS
Mühendis
3
1
 
1
THS
Mühendis
5
1
 
1
THS
Tekniker
2
1
 
1
THS
Mühendis
3
1
 
1
THS
Tekniker
4
1
 
1
THS
Tekniker
5
1
 
1
THS
Tekniker
4
1
 
1
THS
Teknisyen 
5
1
 
1
THS
Teknisyen
4
1
 
1
THS
Teknisyen
5
1
 
1
YHS
Hizmetli
6
2
 
2
YHS
Hizmetli
7
5
 
5
YHS
Hizmetli
8
5
 
5
YHS
Hizmetli
9
3
 
3

TOPLAM 342 342

EK 1 SAYILI LİSTE

KURUMU: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI: TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLAR


 
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ 

TOPLAM

GİH
Müdür
1
6
-
6
GİH
Müdür Yardımcısı
2
6
-
6
GİH
Planlama Uzmanı
3
1
-
1
GİH
Planlama Uzmanı
5
5
-
5
GİH
Planlama Uzmanı Yrd.
7
6
-
6
GİH
Sekreter
7
1
-
1
GİH
Memur
7
1
-
1
GİH
Bilgisayar İşletmeni
8
5
-
5
GİH
Mutemet
8
6
-
6
GİH
Daktilograf
8
1
-
11
GİH
Şoför
8
1
-
1
GİH
Memur
9
5
-
5
GİH
Sekreter
9
6
-
6
GİH
Şoför
9
1
-
1
GİH
Daktilograf
9
1
-
1
GİH
Memur
10
2
-
2
GİH
Daktilograf
10
4
-
4
GİH
Şoför
10
3
-
3
GİH
Sekreter
11
1
-
1
GİH
Memur
11
1
-
1
GİH
Şoför
12
1
-
 
YHS
Hizmetli
9
1
-
1
YHS
Hizmetli
10
5
-
5
YHS
Bekçi
11
18
-
18

TOPLAM 86 86

EK II SAYILI LİSTE

KURUMU: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR


 
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ 

TOPLAM

  Genel Sekreter
1
1
-
 
GİH
Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü
1
1
-
 
GİH
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürü
1
1
-
 
GİH
Yatırımlar Sektör Programı ve Kooridnasyonu Genel Müdürü
1
1
-
 
GİH
Yapısal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel Müdürü
1
1
-
 
GİH
Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Gelişme Genel Müdürü
1
1
-
 
GİH
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü
1
3
   
GİH
Müsteşar Müşaviri
1
1
   
THS
Müsteşar Müşaviri
1
5
   
GİH
Genel Sekreter Yardımcısı
1
1
   
GİH
Genel Müdür Yardımcısı
1
15
   
GİH
Ekonomik ve Sosyal Yönetim Bilgi Merkezi Daire Başkanı
1
4
   
GİH
Daire Başkanı
1
6
   
GİH
Müsteşarlık Müşaviri
1
16
   
THS
Müsteşarlık Müşaviri
1
11
   
GİH
Planlama Uzmanı
1
11
   
GİH
Planlama Uzmanı
2
16
   
GİH
Planlama Uzmanı
3
8
   
GİH
Planlama Uzmanı
4
     
GİH
Planlama Uzmanı
5
26
   
THS
Planlama Uzmanı
1
7
   
THS
Planlama Uzmanı
2
10
   
THS
Planlama Uzmanı
3
8
   
THS
Planlama Uzmanı
4
5
   
THS
Planlama Uzmanı
5
7
   
GİH
Araştırmacı
4
15
   
GİH
Araştırmacı
5
6
   
GİH
Araştırmacı
6
     
GİH
Araştırmacı
7
14
   
THS
Araştırmacı
5
5
   
THS
Araştırmacı
6
5
   
THS
Matematikçi
6
1
   
THS
Matematikçi
7
1
   
SINIFI ÜNVANI  DERECE SERBEST KADRO 
ADEDİ
TUTULAN KADRO ADEDİ 

TOPLAM

GİH
Programcı
1
5
-
5
GİH
Programcı
2
5
-
5
GİH
Programcı
3
5
-
5
GİH
Çözümleyici
1
5
-
5
GİH
Çözümleyic
2
5
-
2
GİH
Çözümleyici
3
5
-
2
GİH
Çözümleyici
4
5
-
2
GİH
Bilgisayar İşletmeni
5
5
-
1
GİH
Bilgisayar İşletmeni
6
5
-
5
GİH
Ambar Memuru
5
5
-
1
GİH 
Şef
4
5
-
3
GİH
Şef
5
5
-
5
GİH
Şef
6
2
-
4
GİH
Şef
7
2
 
3
GİH
Memur
5
1
-
3
GİH
Memur
6
1
-
2
GİH
Memur
7
1
-
2
GİH
Memur
8
1
-
2
GİH
Kütüphaneci
4
1
-
1
GİH
Daktilograf
7
2
-
2
GİH
Veri Haz. Kon.İşl.
5
2
-
2
GİH
Sekreter
5
1
-
1
GİH
Çocuk Eğitimcisi
6
1
-
1
SYS
Çocuk Eğitimcisi
4
1
-
1
SYS
Çocuk Eğitimcisi
5
1
-
1
SYS
Çocuk Eğitimcisi
6
1
-
1

TOPLAM 283 283

EK II SAYILI LİSTE

KURUMU: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLAR


 
SINIFI ÜNVANI  DERECE ADEDİ TOPLAM
GİH
Daimi Temsilci Yardımcısı
1
2
2
GİH
Müşavir 
1
7
7
GİH
Müşavir Yardımcısı
4
3
3
  TOPLAM  
12
12