Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.10.1991 Sayı :21022 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
Karar Tarihi : 19/08/1991 
Karar No      : KHK 449 
  
            Bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlır Kurulu’nca 19/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesinin “II- Tazminatlar” bölümünün 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan “(G) Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            “G) Adalet Hizmetleri Tazminatı

            Yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ve adli, idari ve askeri yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri ile Adalet Bakanlığınca kurulan sicilli ticaret memurlukları personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personele %25’ine,”

            Madde 2- 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Giderleri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

            “Birinci fıkrada sayılanlardan adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdür, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku müteakip yol tazminatının 1/2’si ödenir. Yol tazminatının kesilen 1/2’si o yerdeki bir kamu bankasında açılan bir hesaba yatırılır. Bu hesaba yatırılan paraların %10’u her ayın ilk haftası içinde Ankara’da bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahalli hesapta toplanan paraların arta kalanı, o yargı çevresinde görevli adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza infaz kurumu personeli hariç) ayda bir, eşit miktarda ödenir; ancak, bu ödemenin yıllık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yıllık tutarının yarısını geçemez.

            Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatının hakim ve savcı dışındaki personeline, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve esaslar dahalinde üç ayda bir ödeme yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yarısını geçemez. Yıl içerisinde toplanan paraların bu ödeme miktarını aşması halinde artan miktarın, yıl içinde mahallinden gelen miktara oranı kadar, mahallinden gönderilecek miktardan mahsup yapılır.

            Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesapların açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılması, merkez teşkilatındaki personele yapılacak ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile uygulamaya ilişkin diğer esaslar Adalet Bakanınca belirlenir.”

            Madde 3- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanuna 3418 sayılı Kanunun 31 nci maddesi ile eklenen ek 13 üncü maddenin (4) numaralı fıkrasının 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            “a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline (sözleşmeli personel dahil) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %35’ini (Vergi incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim elemanları ile münhasıran Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personel için %45’ini), geçmeyecek şekilde ek ödeme yaptırmaya;”

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname 15 Ekim 1991 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                          Cumhurbaşkanı    
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR  
Devlet Bakanı
İ. AYKUT  
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı 
İ. AKÜZÜM  
Devlet Bakanı
C. TUNCER  
Devlet Bakanı
       
S. ARAS  
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK  
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR  
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ  
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş. ŞEKER  
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU  
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ  
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı
İ. TUNCAY
Orman Bakanı V.