Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.11.1989 Sayı : 20331 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife: 523
Bakanlar Kurulundan : 
  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 179 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 23/10/1989 
Karar No      : KHK 385

            Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12/10/1989 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca 23/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1 - 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Amaç, 
            Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve proğramları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlenmektedir." 

            Madde 2- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (g) bendi eklenmiştir. 

            “f) Yüksek öğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,” 

            “g) Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,” 

            Madde 3- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Müsteşar 
            Madde 6- Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu ve Teftiş Kurulu hariç, Bakanlığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

            Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.” 

            Madde 4- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Ana Hizmet Birimleri 
            Madde 8- Milli Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 

            a) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 

            b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 

            c) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 

            d) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 

            e) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

            f) Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü, 

            g) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

            h) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 

            ı) Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü, 

            j) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 

            k) Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, 

            l) Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,” 

            Madde 5- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnameye 13/A maddesi eklenmiştir. 

            “Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
            Madde 13- Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, ticaret lisesi, otelcilik ve turizm meslek lisesi, sekreterlik meslek lisesi, anadolu ticaret lisesi, anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi, anadolu aşçılık meslek lisesi ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki özgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütür.2 

            “Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü 
            Madde 13/A- Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim ve öğretimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek, 

            b) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

            c) Öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin; bursluluk, yatılılık ve mecburi hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,” 

            Madde 6- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında okutulan din kültürü ve ahlak öğretimine ait programlar ile ders kitaplarının hazırlanmasını sağlamak,” 

            Madde 7- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inc imaddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “a) Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak,” 

            Madde 8- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
            Madde 16- Yükseköğretim, Yurtdışı Eğitimi ve Dış ilişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

            b) Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 

            c) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükmetince yabancı ülkelere verilen burslara, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görğev ve hizmetleri yürütmek, 

            d) Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerin itakip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 

            e) Yurtdışında bulunan Türk işçi çocukların bulundukları ülkenin eğitim imkanlarından etkili bir şekilde yararlandırılmaları, Türk Kültürü ile bağların sürdürülmesi, ders araç ve gereçlerinin hazırlanması, yurda dönen çocukların Türk eğitim sistemine yeniden uyumu ve eğitim öğretimle ilgili bütün görev ve hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

            f) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, ilgili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak, 

            g) Yurtdışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

            h) Yurtdışında yetiştiriliş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, 

            i) Bakanlığın yurtdışı ilişkilerine yönelik diğer görev ve hizmetlerini yürütmek,” 

            Madde 9- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

            “Özel Öğrenim Kurumları Genel Müdürlüğü 
            Madde 17- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.” 

            Madde 10- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 
            Madde 19- Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bedeneğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür.” 

            Madde 11- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye (b) ve (c) bendleri eklenip, bend harfleri buna göre sıralanmıştır. 

            “Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır: 

            “a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamı veya Eğitim Öğretim Yüksek Kuruluna sunmak.” 

            “b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen klavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını, incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak.” 

            “c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek,” 

            Madde 12- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, Bakanlığın insangücü ihtiyacı planlamasını, ilgili birimlerle koordine ederek, yapmak.” 

            Madde 13- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Yardımcı Birimler 
            Madde 26- Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır; 

            a) Personel Genel Müdürlüğü, 

            b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 

            c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 

            d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

            e) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, 

            f) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, 

            g) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, 

            h) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 

            ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 

            j) Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, 

            k) Savunma Sekreterliği 

            l) Özel Kalem Müdürlüğü 

            Madde 14- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinin (a) ve (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “a) Bakanlığın personel istihdami ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.” 

            “d) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak.” 

            Madde 15- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı” 
            Madde 33- Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

            a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makina, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi malzemeleri standartlara uygun olarak yurtiçi ve yurtdışından satın almak veya yaptırmak, bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak, 

            b) Radyo ve Televizyonla eğitim yayınları hizmetlerinin yürütülmesinde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimlerle gerekli hazırlık çalışmalarını yaparak, bu konudaik araç ve gereç ihtiyacını tespit etmek, sağlamak ve dağıtmak, 

            c) Her derece ve her türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek, 

            d) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makina, teçhizat araç ve gereçlerinin bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak bakım ve onarımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak, 

            e) Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek.” 

            Madde 16- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 35 inci maddeden sonra gelmek üzere 35/A maddesi eklenmiştir. 

            “Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı” 

            Madde 35/A.- Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a) Orta öğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 

            b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişilere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek,” 

            Sürekli Kurullar; 
            Madde 17- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “d) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,” 

            Madde 18- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “b) İlk ve orta dereceli genel, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının, eğitim ve öğretim programlarının ilke ve politikaların belirlemek,” 

            Madde 19- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu 
            Madde 44- Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu, Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununda belirtilen görevleri yapar.” 

            Madde 20- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur. İlçe milli eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken, il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları gözönünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak yrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. 

            Madde 21- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Bağlı Kuruluşlar 
            Madde 52- Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 

            a) Milli Eğitim Akademisi, 

            b) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü” 

            Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
            Madde 22-a) Maarif Teşkilatına Dair 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Kanun, Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri, 

            b) 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 9, 10, 11, 12. maddelerinin son fıkraları ile 15 inci maddenin (d) bendi, 27 nci maddenin (g) bendi ile 16/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            GEÇİCİ HÜKÜMLER 
            Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev ünvanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

            Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklrı saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türl haklardakı miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır. 

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülür. 

            Geçici Madde 3- Ekli (2) sayılı listede yer alan kodralar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin Milli Eğitim bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve (1) ve (2) sayılı listelerde yerlan kadrolar adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (IV) sayılı cetvellerin sözü edilen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

            Yürürlük 
            Madde 23- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 24- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
      Kenan EVREN Cumhurbaşkanı
T. Özal
     
Başbakan
     
A.BOZER
K.İNAN
G. TANER
C.ÇİÇEK
Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
Devlet Bakanı
I.ÇELEBİ
M.YAZAR
İ.ÖZARSLAN
S.SERT
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.KONUKMAN
İ.AŞKIN
M.O.SUNGURLU
İ.S. GİRAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU
A. M. YILMAZ
E. PAKDEMİRLİ
A.AKYOL
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye ve Gümrük bakanı
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA
H.ŞIVGIN
C. TUNCER
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
İ.KAYALAR
İ.AYKUT
Ş.YÜRÜR
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT
N.K. ZEYBEK
İ. AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Kültür Bakanı
Turizm Bakanı

EK - I
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
 
Müsteşar1. Personel Genel Müdürlüğü
  Müsteşar Yardımcısı 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Yayımlar Dairesi Başkanlığı
  Müsteşar Yardımcısı 3. Erkek Teknik Öğretim Genel Md. 3. Arş.Pln.Koor.Kur.Bşk. 3. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bşk.
  Müsteşar Yardımcısı 4. Kız Teknik Öğretim Gn. Md. 4. Hukuk Müşavirliği 4. İd. ve Mali. İş. D. Bşk.
  Müsteşar Yardımcısı 5. Ticaret ve Turizm Öğ.Gn.Md. 5. Bakanlık Müşavirleri 5. İşletmeler Dairesi Bşk.lığı
    6. Öğretmen Eğitimi Gn. Md. 6. Basın ve Halkla İlişkiler Müş. 6. Yatırım ve Tesisler dai. Bşk.
    7. Din Öğretmeni Genel Md.   7. Eğitim Araçları ve Don.Dai.Bşk.
    8. Çıraklık ve Yaygın Eğ.Gn.Md.   8. Sağlık İşleri Daire Bşk.lığı
    9. Yüksek Öğretim Yurtdışı Eğt. ve Dış İlişkiler Gn. Md.   9. Bilgi İşlem Daire Bşk.
    10. Özel Öğretim Kurumları Gn. Md.   10. Orta Öğrenim Burs ve Yurt Daire Başkanlığı
    11. Özel Eğitim ve Rehberlik Dai. Bşk.   11. Savunma Sekreterliği
    12. Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,   12. Özel Kalem Müdürlüğü
 
LISTE I
I SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

KURUMU: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 
 

Sınıfı
Ünvanı
Derecesi
Serbest Kadro Adedi
Toplam
G.İ.H.
Öğretmen Eğitimi Genel Müdürü
1
1
1
G.İ.H.
Yükseköğretim Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Genel Müdürü
1
1
1
G.İ.H.
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü
1
1
1
G.İ.H.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
1
1
1
G.İ.H.
Genel Müdür Yardımcısı 
1
8
8
G.İ.H.
Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı
1
1
1
G.İ.H.
Orta Öğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanı
1
1
1
G.İ.H.
Daire Başkanı
1
14
14
G.İ.H.
Şube Müdürü
1
21
21
G.İ.H.
Şube Müdürü
2
10
10
G.İ.H.
Şube Müdürü
3
10
10
G.İ.H.
Eğitim Uzmanı
1
5
5
G.İ.H.
Eğitim Uzmanı
2
5
5
G.İ.H.
Eğitim Uzmanı
3
5
5
G.İ.H.
Şef
4
37
37
G.İ.H.
Şef
5
15
15
G.İ.H.
Şef
6
15
15
G.İ.H.
Şef
7
15
15
   
Toplam
166
166
  
LİSTE 2
IV SAYILI CETVEL
Şahsa Bağlı Kadrolar

KURUMU: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI: MERKEZ 
 

     
Serbest
Tutulan
 
Sınıfı
Unvanı
Derecesi
Kadro Adedi
Kadro Adedi
Toplam
G.İ.H. Ticaret ve Turizm Öğretimi Daire Başkanı
1
1
-
1
G.İ.H. Yüksek Öğretim Daire Başkanı
1
1
-
1
G.İ.H. Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Daire Başkanı
1
1
-
1
G.İ.H. Özel Öğretim kurumları Daire Başkanı
1
1
-
1
   
TOPLAM
4
 
4