Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.04.1990 Sayı :20491 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 29-1 Sahife:729
Bakanlar Kurulundan : 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 179 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANAN HÜKMÜNDE KARARNAME 
 
Karar Tarihi : 13/04/1990 
Karar No      : KHK 419

            Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı; 12/10/1989 tarihli ve 3479 sayılı, 1/6/1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 9/4/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1 - 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 58 - 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakanlar tarafından yapılır. 

            Bunlardan;

            a) Her derece ve türdeki okullar ile kurum öğretmenleri, görev yerleri İl Milli Eğitim Müdürünün inhası üzerine valiler tarafından belirlenmek üzere valilik emrine verilebilir.

            b) (a) fıkrasında belirtilen okul ve kurumlardan lise ve orta derecedeki okullar ve kurumlara müdür atamaları Bakan tarafından, bunun dışında kalan okullara müdür atamaları ise İl Milli Eğitim Müdürünün inhası üzerine valiler tarafından yapılır.

             Bakan gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini alt kademelere devredebilir.  Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.

             Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı

Y. AKBULUT
Başbakan 

M. KEÇECİLER                    K.İNAN                H.DOĞAN                 H.DOĞAN 
Devlet Bakanı                  Devlet Bakanı        Devlet Bakanı          Devlet Bakanı V. 

C. ÇİÇEK               I.ÇELEBİ               V.DİNÇERLER                   M.YAZAR 
Devlet Bakanı        Devlet Bakanı             Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı 

İ.ÖZARSLAN       E.KONUKMAN          İ.ÖZDEMİR                         M.TAŞAR
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı           Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

K.AKKAYA            H.ÖRÜÇ                  M.O.SUNGURLU              İ.S.GİRAY
Devlet Bakanı       Devlet Bakanı          Adalet Bakanı               Milli Savunma Bakanı

A. AKSU                  A. BOZER              A. KAHVECİ                        A. AKYOL
 İçişleri Bakanı        Dışişleri Bakanı   Maliye ve Gümrük Bakanı      Milli Eğitim Bakanı 

C.ALTINKAYA                             H.ŞIVGIN                         C.TUNCER 
Bayındırlık ve İskân Bakanı         Sağlık Bakanı                   Ulaştırma Bakanı 

L.KAYALAR                               İ.AYKUT                                                Ş.YÜRÜR 
T. O. ve Köy İşleri Bakanı   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Sny. ve Tic. Bakanı 

F.KURT                                               N.K.ZEYBEK                           İ.AKÜZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür Bakanı                          Turizm Bakanı