MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  
Resmi Gazete: 30.09.1991 Sayı :21007 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan : 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 28/08/1991 
Karar No      : KHK 454 
 
            179 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 28/8/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

            Madde 1- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen cetvelin ana hizmet birimlerine ilişkin bölümü ekte belirtildiği, 8 inci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Ana Hizmet Birimleri 

            Madde 8- Milli Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 

            a) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 

            b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 

            c) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 

            d) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, 

            e) Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğü, 

            f) Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü, 

            g) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 

            h) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 

            ı) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, 

            j) Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

            k) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 

            l) Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı, 

            m) Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı." 

            Madde 2- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

            Madde 16- Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yükseköğretim politikası ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesu konularında gerekliz çalışmaları yapmak, 

            b) Yükseköğretimin milli eğitim ve yükseköğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

            c) Yükseköğretimin plânlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

            d) Yurtdışında yükseköğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin eğitim alanları, öğrencilerde aranacak nitelikler, sayıları, burs ve kredi durumları ile yurtdışındaki öğrenimleri ve planlamaya ilişkin işlem ve işlemleri yapmak, 

            e) Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

            f) Lise mezunlarına meslek edindirme projesi uygulamasında, yükseköğretim kurumları ile gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlamak, 

            g) Yükseköğretimin geliştirilmesi için Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme ve verilecek diğer görevleri yapmak." 

            Madde 3- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 16/A maddesi eklenmiştir. 

            "Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

            Madde 16/A- Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a) Türk kültürünün dış ülkelerde korunması, tanınması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek, 

            b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyet Hükümetince yabancı ülkelere verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek, 

            c) Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak, 

            e) Yurtdışında bulunan Türk işçi çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim imkânlarından etkili bir şekilde yararlandırılmaları, Türk kültürü ile bağlarının sürdürülmesi, ders araç ve gereçlerinin hazırlanması, yurda dönen çocukların Türk eğitim sistemine yeniden uyumu ve eğitim öğretimle ilgili bütün görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak, 

            f) Yurtdışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

            g) Yurtdışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak." 

            Madde 4- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 23 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, malzeme, para, ek kaynak ve fon gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

            d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, yurt içinde ve yurt dışında yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek," 

            Madde 5- 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Bakanlığın bilgisayara ilişkin görev ve hizmetleri ile her derece ve türdeki okul ve eğitim-öğretim kurumlarında bilgisayar destekli eğitimin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak," 

            Geçici Madde 1- Düzenleme sebebiyle kadroları kaldırılan personel yeni bir göreve atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilir. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam, tazminat ve diğer özlük hakları devam eder. Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamının, almakta olduğu aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları toplamından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. 

            Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan personel tarafından yürütülür. 

            Geçici Madde 3- Ekli (2) sayılı listedre yer alan kadrolar 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve (I) ve (II) sayılı listelerde yer alan kadrolar adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (IV) sayıl cetvellerin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir. 

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 7- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                                                    Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 

Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT 
Devlet Bakanı
M.R. TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
       
E. C. GÜLPINAR 
Devlet Bakanı V.
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı
       
S. ARAS 
Devlet Bakanı
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A. A. ALBAYRAK 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ 
Kültür Bakanı
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı
M. KALEMLİ 
Orman Bakanı
A. T. ÖZDEMİR 
Çevre Bakanı
 
ANA HİZMET BİRİMLERİ 

            1. İlköğretim Genel Müdürlüğü 

            2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

            3. Erkek Teknik Öğretim Gn. Müd. 

            4. Kız Teknik Öğretim Gn. Müd. 

            5. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 

            6. Öğretmen Eğitim Genel Müd. 

            7. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

            8. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 

            9. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

            10. Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

            11. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

            12. Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı 

            13. Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı 

            KURUM            : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
            TEŞKİLATI       : MERKEZ 

(2) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
  

Sınıfı

Ünvanı
Derecesi
Serbest
Kadro 
Adedi
Tutulan
Kadro 
Adedi
Toplam
GİH 

  
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH

Yükseköğretim Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Daktilograf 
Daktilograf 
Daktilograf 
TOPLAM:
1
 
 
1
1
7
8
10
1
 
 
2
3
43
20
24
93
-
 
 
-
-
-
-
-
1
 
 
2
3
43
20
24
93
            KURUMU            : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
            TEŞKİLATI          : MERKEZ 
(I) SAYILI LİSTE
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
 
  

Sınıfı

Ünvanı
Derecesi
Serbest
Kadro 
Adedi
Tutulan
Kadro 
Adedi
Toplam
GİH 
GİH 
  
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH
Yükseköğretim Genel Müdürü 
Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Eğitim Uzmanı 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Programcı 
Çözümleyici 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kont. İşl. 
Veri Hazırlama ve Kont. İşl. 
Veri Hazırlama ve Kont. İşl. 
TOPLAM
1
1
 
 
1
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
5
6
7
5
5
5
5
6
8
1
 
 
 
1
4
7
5
5
5
5
5
5
7
6
6
6
1
1
1
5
2
2
6
3
4
93
-
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
 
 
 
1
4
7
5
5
5
5
5
5
7
6
6
6
1
1
1
5
2
2
6
3
4
93
 

            KURUMU            : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
            TEŞKİLATI          : MERKEZ 
 

(II) SAYILI LİSTE
(IV) SAYILI CETVEL
ŞAHSA BAĞLI KADROLAR
 
Sınıfı
Ünvanı
Derecesi
Adedi
GİH
 
 
 
GİH
 
GİH
Yükseköğretim Yurtdışı 
Eğitim ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürü 
  
Genel Müdür Yardımcısı 
  
Daire Başkanı
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
2
 
3
6