Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.08.1993 Sayı :21670 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan :

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi : 10/08/1993
Karar No      : KHK 492

            3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde değişiklik yapılması; 24/6/1993 tarihli ve 3911 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

            “I) 1416 sayııl Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurtdışına görderileceklerden ayrı olarak, her yıl yapılan merkezi ÖSYS sonuçlarındaki başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydıyla en çok 200 öğrenci, yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan bu konuda açılacak sınavda başarı gösterenler arasından başarı sırası esas alınmak üzere en çok 800 öğrencinin; aynı Kanunun hükümleri çerçevesinde yurtdışında yükseköğrenim görmelerini sağlamak.”

          Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                                                  Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
 
Prof.Dr.Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y.AKTUNA
Devlet Bakanı
M.GÖLHAN
Devlet Bakanı
İ.TEZ
Devlet Bakanı
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı 
N.CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C.ERHAN
Devlet Bakanı
M.ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
A.ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş.ERDEM
Devlet Bakanı
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı
M.GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Dışişleri Bakanı V.
İ.ATİLLA
Maliye Bakanı
N.MENTEŞE 
Milli Eğitim Bakanı
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R.SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
M.KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R.ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V.ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
H.EKİNCİ
Orman Bakanı
R.AKÇALI 
Çevre Bakanı