İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.02.2000 Cuma Sayı : 23975 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

25/8/1999 TARİHLİ VE 4447 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 21/01/2000
Karar No     : KHK/592

            25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 21/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden 17/8/1999 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaz."

            Madde 2- 4447 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Geçici Madde 5- 17/8/1999 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalı veya iştirakçiler ile ölen sigortalı veya iştirakçilerin hak sahiplerine en az 360 gün prim veya 12 aylık prim veya kesenek ödenmiş ve her ne ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından aylık veya gelir almamak şartıyla; 506, 2925, 5434, 1479 ve 2926 sayılı kanunlarda öngörülen prim veya kesenek ödeme süresi aranmaksızın ilgili kurumca kendi mevzuatlarına göre aylık bağlanır. Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili söz konusu kanunlarda öngörülen prim veya keseneklerin eksik olan kısmı Hazinece kurumlara ödenir. Bu konudaki usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığınca müştereken tespit edilir."

            Madde 3- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 578 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 42 nci maddeye "ödenmesi gereken primlerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sosyal yardım zammı borçlarının" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
E.S. GAYDALI M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
H.H. ÖZKAN Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ.CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı
 
M.C. ERSÜMER  A.K.TANRIKULU M.İ. TALAY
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı V. Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı