Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.09.1999 Sayı : 23813 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

DOĞAL AFET BÖLGELERİNDE AFETTEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE VE BAZI İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Tarihi: 14/09/1999
Karar No     : KHK/576

            Doğal afetlerde yapılacak yardımların düzenlenmesi ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem için toplanan iç ve dış yardımlar T.C. Ziraat Bankası'nda açılacak merkezi bir hesaba kaydedilir ve Kriz Koordinasyon Kurulu kararı ile öncelikle depremden zarar görenlerin iaşe, giyinme, barınma, çadır ve diğer her türlü gereksinimlerinin karşılanması için bu işlerle görevli bulunan veya görevlendirilecek kuruluşlara, geçici ve daimi iskan amacıyla konut yapımında kullanılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ve Afetler Fonu'na aktarılır.

            Yukarıdaki fıkraya göre yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak, tahsis edilen paraların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı Başbakanlık ve maliye müfettişleri ile bankalar yeminli murakıplarından Başbakan onayı ile oluşturulacak bir komisyon tarafından, üçer aylık dönemler itibarıyla denetlenir ve denetleme raporları Resmi Gazete'de yayımlanır.

            Yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ülke içindeki veya dışındaki vakıf, dernek veya diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirli bir amaca yönelik olarak yapılan nakdi veya ayni bağışlar Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin izni ile belirlenen amaca tahsis edilebilir. Bunların dışında kalan nakdi yardımlar T.C. Ziraat Bankası'ndaki hesaba yatırılır, ayni yardımlar ise Kızılay'a verilir. Doğrudan afet illeri valiliklerine ve Kızılay'a yapılacak nakdi veya ayni yardımlar bu valilikler ve Kızılay tarafından kullanılır. Kızılay tarafından verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personeli Kızılay'ın mevcut veya ihdas edilecek her düzeydeki kadrolarında iki yılı geçmemek kaydıyla çalıştırmaya ve bu amaçla gerek görülecek diğer tedbirleri almaya Başbakanlık yetkilidir.

            Valilerce, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince afetzedelerin gerçek ve tüzel kişilere ait bina ve tesislere yerleştirilmeleri halinde bu durum, söz konusu taşınmazların maliklerine tebliğ ile, hissederlara ise valilikçe yapılacak ilan ile duyurulur. 

            Bakanlıklar veya diğer kamu kurumlarınca deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak prefabrik hizmet binaları ve lojmanların yapımında da Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla ikinci fıkra hükümleri uygulanır. Bakanlıklar, belirtilen işleri valilikler aracılığı ile de yaptırabilirler.

            Madde 2- Maliye Bakanlığı, 17/8/1999 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle, afet meydana gelen yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olup ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme sürelerini uzatmaya yetkilidir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini, iller, il merkezleri, ilçeler veya beldeler, depremden zarar gören mükellefler veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle kullanabilir.

            Madde 3- 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 

            "8. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10'unu aşmamak kaydıyla doğrudan veya yetkili makam aracılığıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak."

            Madde 4- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 8- Kocaeli, Bolu, Sakarya ve Yalova illerinde depremden zarar gören vatandaşların daimi iskanları sağlanıncaya kadar iaşe, giyinme, barınma, çadır ve benzeri gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak, yürürlükteki kanunlarla doğal afet ve olağanüstü hale ilişkin valilere verilen her türlü yetkiyi kullanmak ve Kriz Koordinasyon Kurulu'nca bu konularda alınacak kararları uygulamak üzere, iki yıl süreli İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet Bölge Koordinatörlüğü ve Afet Bölge Koordinatörlüğü'ne bağlı il koordinatörlükleri kurulmuştur. Afet Bölge Koordinatörlüğü'nün merkezi Kocaeli'dir.

            Afet Bölge Koordinatörlüğü için ekli listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı'na ait bölümüne eklenmiştir. Afet Bölge Koordinatörü ve il koordinatörleri Bakanlar Kurulu kararıyla atanırlar, il valileri için öngörülen aylık ve özlük haklarından yararlanırlar.

            Afet Bölge Koordinatörlüğünde; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı kadrolarına müşterek kararla, diğer kadrolara ise Afet Bölge Koordinatörü tarafından atama yapılır.

            Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, aylık ve özlük hakları kurumlarınca ödenmek kaydıyla bu kadrolarda görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlerin kurumlarındaki kadroları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. Afet Bölge Koordinatörü, Kriz Koordinasyon Kurulu'nca belirlenecek sayıda geçici işçi çalıştırabilir.

            Afet Bölge Koordinatörü görevi ile ilgili konularda, bölgesinde görevlendirilen askeri birliğin en üst komutanı ve il valileri ile işbirliği yapar.

            Afet Bölge Koordinatörlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnameyle verilen görevler ile bina, tesis, araç-gereç için ihtiyaç duyacağı mali kaynak Başbakanlıkça karşılanır."

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI H. GEMİCİ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr. Ş. ÜŞENMEZ M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN İ. CEM  S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Prof. Dr. H.Y. GÖKALP K. AYDIN Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı V. Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı 
            KURUMU   : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI: TAŞRA
 
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                                                       SERBEST  TUTULAN
                                                       KADRO    KADRO
SINIFI  UNVANI                               DERECESİ  ADEDİ    ADEDİ    TOPLAM
------  -----------------------------------  --------  -------  -------  ------
MİAH    Afet Bölge Koordinatörü (Vali)              1        1        -       1
MİAH    İl Koordinatörü (Vali)                      1        7        -       7
MİAH    Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı           1        2        -       2
GİH     Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı           1        2        -       2
TH      Afet Bölge Koordinatör Yardımcısı           1        1        -       1
MİAH    İl Koordinatör Yardımcısı                   1        7        -       7
TH      İl Koordinatör Yardımcısı                   1        4        -       4
TH      Mühendis                                    1       10        -      10
TH      Mimar                                       1        4        -       4
TH      Jeolog                                      1        5        -       5
SH      Tabip                                       1        5        -       5
SH      Hemşire                                     3       10        -      10
SH      Hemşire                                     4       10        -      10
TH      Şehir Plancısı                              1       10        -      10
GİH     Şube Müdürü                                 1       40        -      40
GİH     Şube Müdürü                                 2       20        -      20
GİH     Şube Müdürü                                 3       20        -      20
GİH     Uzman                                       1       15        -      15
GİH     Programcı                                   1       15        -      15
GİH     Programcı                                   2       13        -      13
GİH     Çözümleyici                                 1       15        -      15
GİH     Çözümleyici                                 2       13        -      13
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni         3       40        -      40
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni         4       40        -      40
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni         5       40        -      40
GİH     Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni         6       40        -      40
GİH     Bilgisayar İşletmeni                        3       50        -      50
GİH     Bilgisayar İşletmeni                        4       50        -      50
GİH     Bilgisayar İşletmeni                        5       40        -      40
TH      Teknisyen                                   3       20        -      20
TH      Teknisyen                                   4       20        -      20
GİH     Memur                                       5       40        -      40
GİH     Şoför                                       9       20        -      20
GİH     Şoför                                      10       20        -      20
GİH     Şoför                                      11       20        -      20
YHS     Teknisyen Yardımcısı                       10       20        -      20
YHS     Teknisyen Yardımcısı                       11       20        -      20
YHS     Teknisyen Yardımcısı                       12       16        -      16
YHS     Bekçi                                      12       35        -      35
YHS     Bekçi                                      13       35        -      35
        TOPLAM                                             795              795