Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.11.1999 Pazartesi Sayı : 23884 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı

AFETTEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Tarihi: 27/10/1999
Karar No     : KHK/582

            Afetten doğan zararların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 27/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilmiş olan mal ve hizmet alımlarından kurum ve kuruluş bütçelerinden ödenemeyen miktarlar, Başbakanlıkça, Mahalli İdareler Fonu Acil Destekleme Programından sağlanan kaynaklarla Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar vasıtasıyla emanet hesaplarından ödenir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının bu harcamaları 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

            Madde 2- 29/7/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 3- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle araçları hurda haline gelen ve bu durumu belgelendiren mükellefler tarafından hurda haline gelen taşıtları yerine bir yıl içinde aynı nevi yeni taşıt iktisabı halinde iktisap edilecek bu taşıtlar için taşıt alım ve ek taşıt alım vergileri ödenmez."

           Madde 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 16/9/1999 tarihli ve 577 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 16 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki yapı ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "tesisler ve oturdukları kamu konutları hasara uğrayan personel ile birlik, karargah ve tesislerin konuş yeri değişikliği sebebiyle atanan personelin geçici ve kesin iskan ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak" ibaresi eklenmiştir.

            Geçici Madde- Deprem bölgesinde geçici suretle görevlendirilip 1/10/1999 tarihinden önce görevlerini tamamlayarak asıl görev mahalline intikal etmiş olan personele en az üç hafta görev yapmış ve harcırah almamış olmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere 50,000,000 lira tazminat ödenir.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
 
H. GEMİCİ Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ E.S. GAYDALI F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. E. ÖKSÜZ M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU F: ÜNLÜ
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı V.
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN Prof. Dr. N. ÇAĞAN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V.