Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.12.1999 Çarşamba Sayı : 23921 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HESAPLARININ TASFİYESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

Karar Tarihi: 26/11/1999
Karar No     : KHK/588

            Konut edindirme yardımı hesaplarının tasfiyesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/08/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

           Madde 1 - Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ait gayrimenkullerin, konut edindirme yardımı hesapları toplamı karşılığı, Emlak Konut anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle konut edindirme yardımı hesapları tasfiye olunur.

            Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut Anonim Şirketinin konut edindirme yardımı hesabı karşılığına tekabül eden hisseleri, konut edindirme yardımı hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilir.

            Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

           Madde 2 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devredilecek olan gayrimenkullerden veya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından üretilecek konutlardan 17/08/1999 tarihinde ve sonrasında meydana gelen depremlerden zarar gören konut edindirme yardımı hak sahipleri öncelikle yararlandırılır.

           Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ve Yüksek Planlama Kurulu kararı gereğince Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Emlak Konut Anonim Şirketine gayrimenkul devirleri ile ilgili işlemler ve Banka lehine doğabilecek farklar ile Emlak Konut Anonim Şirketinin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşmesi ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

            Banka, devredeceği gayrimenkullerin kayıtlı değeri ile devir değeri arasında oluşacak farkın binde beşini depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Afetler Fonuna aktarır.

           Madde 4 - 11/11/1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 5 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 

Süleyman DEMİREL   CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.C.ERSÜMER  R. ÖNAL
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr.H.Y.GÖKALP  M.KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Adalet Bakanı
 
Y. YALOVA M.YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı
 
H. H. ÖZKAN Prof Dr. Ş. ÜŞENMEZ Y.YALOVA F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı  V. Devlet Bakanı 
 
Prof.Dr. A. ÇAY M.A.İRTEMÇELİK Prof.Dr.H.S.TÜRK S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı . Devlet Bakanı Adalet Bakanı  Milli Savunma Bakanı
 
S.TANTAN Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı
 
K.AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prpf. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı 
 
Y.OKUYAN  A.K.TANRIKULU M.İ.TALAY
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı  Kültür Bakanı 
 
E.MUMCU Prof.Dr.N.ÇAĞAN F.AYTEKİN
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı