Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/299 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair
04/12/1987 
19654 
KHK/298 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
22/12/1987 
19672 
KHK/297 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
26/10/1987
19616
KHK/296  
 
KHK/295  
 
KHK/294 17/7/1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
11/11/1987
19631 
KHK/293 29/3/1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13/5/1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12/6/1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
23/10/1987
19613 
KHK/292 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında
21/09/1987
19581
KHK/291 Bazı Kanunların Madde Numaralarının Değiştirilmesi Hakkında
02/12/1987
19652 
KHK/290 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
26/10/1987
19616 
KHK/289 Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair Kanun
10/09/1987
19570 
KHK/288 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
01/09/1987
19561 
KHK/287 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
27/07/1987
19530
KHK/286 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair
15/07/1987
19518 (Mük.)
KHK/285 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında
14/07/1987
19517
KHK/284 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi; İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair
10/06/1987
19483 
KHK/283 1580 Sayılı Belediye Kanununun 93 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve 27/06/1984 Tarihli, 3030 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
27/05/1987
19472 
KHK/282  
 
KHK/281 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
17/06/1987
19490 (Mük.)
KHK/280 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
06/07/1987
19509
KHK/279 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
18/05/1987
19464
KHK/278 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair
08/05/1987
19454
KHK/277 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair
22/05/1987
19467
KHK/276 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
29/09/1987
19589
KHK/275 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
27/04/1987
19443 
KHK/274 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin-Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair
07/04/1987
19424 
KHK/273 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair
24/03/1987
19410
KHK/272 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
12/03/1987
19398
KHK/271 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
02/03/1987
19388 
KHK/270 Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında
02/02/1987
19360
KHK/269 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
02/02/1987
19360 
KHK/268  
 
KHK/267  
 
KHK/266 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
29/12/1987
19326 
KHK/265 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
31/12/1986
19328 
KHK/264  
 
KHK/263 Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
01/12/1986
19298 
KHK/262 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
15/10/1986
19252 
KHK/261 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
22/09/1986
19229 
KHK/260 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
03/09/1986
19210 
KHK/259 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine (p) Bendi Eklenmesi Hakkında
14/08/1986
19195 (Mük.) 
KHK/258 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair
25/08/1986
19202 
KHK/257 Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında
11/08/1986
19192 
KHK/256 16/04/1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri akkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
29/07/1986 
19179 
KHK/255 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında
 06/05/1986
19099
KHK/254 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında
19/03/1986
19052
KHK/253 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair
28/02/1986
19033
KHK/252 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair
21/11/1985
18935
KHK/251 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında    
KHK/250 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair