Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/49 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin
07/12/1982
17891
KHK/48 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin
14/10/1982
17838
KHK/47 10/08/1951 Tarihli ve 5842 Sayılı Denizcilik Bankası T.A.O. Kanununun 19 uncu Maddesi, 07/03/1954 Tarihli ve 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 10 uncu Maddesi ile 04/05/1960 Tarihli ve 7470 Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
24/09/1982
17822 (2.Mük.)
KHK/46 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında
21/09/1982
17819
KHK/45 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
14/09/1982
17812 (Mük.)
KHK/44 30/09/1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
31/08/1982
17798
KHK/43 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin
06/08/1982
17774 (Mük.)
KHK/42 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine 1 Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin
21/07/1982
17761 (Mük.)
KHK/41 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında
20/07/1982
17760
KHK/40 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin
07/07/1982
17747 (Mük.)
KHK/39 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin
22/06/1982
17732 (Mük.)
KHK/38 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair
06/04/1982
17656
KHK/37 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
24/02/1982
17615 (Mük.)
KHK/36 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 02/10/1981 Tarihli ve 2529 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Yürürlük Tarihinin Ertelenmesi Hakkında
03/02/1982
17594
KHK/35 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında
14/01/1982
17574
KHK/34 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
28/09/1979
16768(Mük.)
KHK/33 474 Sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin
28/09/1979
16768 (Mük.)
KHK/32 4060 Sayılı Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanunun 5072 Sayılı Kanunla Değişik 1 ve 4 üncü Maddeleri ile 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin
28/09/1979
16768 (Mük.)
KHK/31 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin
28/09/1979
16768 (Mük.)
KHK/30 Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına İlişkin 
28/09/1979
16768 (Mük.)
KHK/29 1322 Sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin
27/09/1979
16767
KHK/28 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
31/08/1979
16740
KHK/27 440 Sayılı İktisadi Devlet Teşekküleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci Maddelerinin İkinci Fıkralarının Değiştirilmesi ve 36 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin
31/05/1979
16652
KHK/26 1425 Sayılı Kanuna Ekli ve 03/07/1975 Gün ve 1922 Sayılı Kanun ve 27/10/1978 Günlü ve 16 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen "Emeklilik Gösterge Tablosu" nun Değiştirilmesine İlişkin
28/02/1979
16564 (Mük.)
KHK/25 926 Sayılı Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanununun Değişik 137. Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8. Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin
28/02/1979
16564 (Mük.)
KHK/24 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 32 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin
27/02/1979
16563
KHK/23 02/01/1961 Tarihli ve 195 Sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun, 5, 9 ve 10 uncu Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
19/02/1979
16555
KHK/22 2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66 ncı Maddeleriyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin
26/01/1979
16531
KHK/21 6623 Sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 7359 Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
26/01/1979
16531
KHK/20 79 Sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye, Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
26/01/1979 
16531
KHK/19 6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 202 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine İlişkin
17/01/1979
16522
KHK/18 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin
03/01/1979
16508
KHK/17 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınırların Saptanmasına İlişkin
11/12/1978
16486
KHK/16 08/07/1971 Günlü, 1425 Sayılı Kanuna Ekli Olup 03/07/1975 Günlü, 1922 Sayılı Kanunla Değiştirilen "Emeklilik Gösterge Tablosu" ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3 üncü Madde ile Aynı Kanunla Eklenen ve 1922 Sayılı Kanunla Değiştirilen Ek 5 inci Maddenin Değiştirilmesine İlişkin
27/10/1978
16447
KHK/15 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin
25/10/1978
16445
KHK/14 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 43 ve Ek Geçici 20 nci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
25/10/1978
16445
KHK/13 "Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası" Kurulmasına Dair
27/12/1975
15425
KHK/12 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
31/05/1974
14901
KHK/11 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen Ekk Geçici 10 uncu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
15/02/1974
14800
KHK/10 6587 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Geçici 10 uncu Maddeye Bir Fıkra Eklenmesine Dair
30/01/1974
14784
KHK/9 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
19/01/1974
14773
KHK/8 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
18/10/1973
14689
KHK/7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 4 üncü Maddesinin "Dé Bendi ile Ek Geçici 21 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
15/09/1973
14656
KHK/6 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 178 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
16/06/1973
14561
KHK/5 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
31/05/1973
14550 (Mük.)
KHK/4 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 2 Sayılı Kararnamenin 1 inci Maddesiyle Değiştirilen 224 üncü Maddesinin Son İki Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
09/04/1973
14502
KHK/3 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 89 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair
07/04/1973
14500
KHK/2 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair
30/12/1972
14407
KHK/1 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/07/1970 Tarihli ve 1327 Sayılı Kanunun 90 ıncı Maddesi ile Eklenen Ek Geçici Maddelere "Ek Geçici Madde 38" Eklenmesi Hakkında
12/09/1972
14304