Milletlerarası Antlaşmalar  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BELBAŞI TESİSİNİN KAPANMASI VE YENİ BİR SİSMİK ARAŞTIRMA İSTASYONUNUN FAAL HALE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

:Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hükümeti Arasında ABD Menşeli Savunma Malzemesi ve Teçhizatı ile Teknik Bilgilerin Üçüncü Ülkelere Devrinin Kolaylaştırılmasına İlişkin İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşması’nın  Onaylanması Hakkında Karar

  :Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu ile Çevre Koruması Alanında Yapılan Teknik İşbirliği ile İlgili Mutabakat Metni’nin Onaylanmasına Dair Karar 

  :Amerika Birleşik Devletleriyle Yapılan Ana Hibe Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Andlaşmanın ve Eki Protokol’ün Onaylanmasına  Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında AID. 277-H-089 numaralı İkraz Anlaşmasına ek 1 No. lu Tadil Anlaşmasının onaylanmasına dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdit Mukavelesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik devletleri Hükümet arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdid Mukavelesi”nin, 30/9/1968 tarihinde yürürlüğe girmek üzere)  Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik devletleri Hükümeti arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdid Mukavelesi” nin  Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Özel Nükleer Madde Kira Temdit Mukavelesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında Emniyet Kontrolunun Uygulanması Hususundaki Anlaşmanın onaylanmasına dair Karar

  :Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında 2 Nisan 1966 tarihinde imzalanmış olan “Zirai Maddeler Satış Anlaşması” çerçevesinde ithal edilen zirai maddeler karşılığı tekevvün eden Türk liralarının % 50 sine tekabül eden 77.907.050 liralık kısmının Hükümetimizle Amerikan Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı (AID) arasında imzalanan ilişik İkraz Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kararı

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yapılan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları Gereğince İthal Olunacak Zirai ve Gıdai Maddeler ile Bedelsiz Olarak Verilen Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme, Teçhizat ve Vasıtaların Vergi Muafiyeti Hakkında Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. “Kuzey Atlântik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, kuvvetlerin statüsüne dair Sözleşme”nin tatsikına mütaallik Anlaşma