Milletlerarası Sözleşme  
Resmi Gazete: 11.05.1953 Sayı : 8832 (Asıl) Düstur Tertip:3 Cilt: 34 Sahife: 495
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Kuzey Atlântik Antlaşmasına taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere verilen garantilere mütaallik Kuzey Atlântik Antlaşmasına ek Protokol
 
 
            4 Nisan 1949 tarihinde Vaşington’da imzalanan Kuzey Atlântik Antlaşmasına Taraf Devletler, 27 Mayıs 1952 tarihinde Paris’te imzalanan Antlaşma ile kurulmuş olan Avrupa Savunma Birliğinin teessüsünün Kuzey Atlântik sahasının müşterek müdafaasını takviye  ve Batı Avrupa memleketlerinin daha yakın birleşmesini teshil edeceğine kaani olarak ve Avrupa Savunma Birliğini kuran Andlaşmaya Taraf Devletlerin, Kuzey Atlântik Antlaşmasına Taraf Devletlere, Kuzey Atlântik Antlaşmasının 5 inci maddesinde mezkûr garantilere müsavi garantiler veren ve işbu Protokol ile aynı zamanda yürürlüğe girecek olan bir protokol imzalamış bulunduklarını nazarı itibara alarak, 

            Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

            Madde-1 
            (i) Avrupa Savunma Birliği üyelerinden herhangi birinin Avrupa’daki veya Kuzey Atlantik Antlaşmasının 6 (i) maddesinde tarif edilen saha dâhilindeki arazisine, veya 

            (ii) Avrupa Savunma Birliğinin, mezkûr Andlaşmasının 6 (ii) maddesinde tarif edilen saha dahilindeki kuvvetlerine, gemilerine veya uçaklarına, 

            Karşı vukubulacak silâhlı bir taarruz, Kuzey Atlântik Antlaşmasına Taraflarına karşı bir taarruz addedilecek ve binnetice 5 inci maddenin tatbikatını gerektirecektir. 

            İşbu maddenin (i) paragrafındaki «Avrupa Savunma Birliği Üyesi» tâbiri, Birlik Üyesi olan aşağıdaki Devletlerden herhangi birini ifade eder: Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Holânda. 

            Madde-2 
            İşbu Protokol, Taraflardan her birinin bunu kabul ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ve Avrupa Savunma Birliği Konseyinin, Avrupa Savunma Birliği kuran Andlaşmasının yürürlüğe girdiğini Kuzey Atlântik Konseyine tebliğ etmeleri üzerine yürürlüğe girecektir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Kuzey Atlântik Andlaşmasına Taraf olan bütün Devletleri, bu tebliğlerden her birinin alındığı tarihten ve işbu Protokolün yürürlüğe girişi tarihinden haberdar edecektir. 

            Madde-3 
            İşbu Protokol, Kuzey Atlântik Andlaşması ve Avrupa Savunma Birliği kuran Andlaşma yürürlükte kaldığı ve bu sonuncu Andlaşmaya Taraf olan Devletler, kendileri ve Avrupa Savunma Kuvvetleri bakımından, Kuzey Atlântik Andlaşması Taraflarına işbu Protokolde münderiç garantilere eşit garantiler vermekte devam ettikleri müddetçe yürürlükte kalacaktır. 

            Madde-4 
            İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteber olan işbu Protokol, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Arşivine tevdi olunacaktır. Usulüne uygun olarak tasdikli nüshaları mezkûr hükümet tarafından, Kuzey Atlantik Andlaşmasına ve Avrupa Savunma Birliğini kuran Andlaşmaya Taraf bütün Devletlerin Hükümetlerine ulaştırılacaktır. 

            Yukarıdaki hususları tasdikan, aşağıdaki imzaları bulunan Murahhaslar işbu Protokolü imzalamışlardır. 

            Paris’te, 1952 yılı Mayıs ayının 27 nci günü tanzim edilmiştir. 

   Belçika adına                                    :   Paul Van Zeeland 
   Kanada adına                                   :   A. D. P. Heeney 
   Danimarka adına                             :   Steensen-Leth 
   Fransa adına                                    :   Schumann 
   Yunanistan adına                              :   Pan. Pipinelis 
   İzlânda adına                                     :   Gunnlaugur Petursson 
   İtalya adına                                        :   De Gasperi 
   Lüksemburg adına                           :   Bech 
   Hollânda adına                                 :   Stikker 
   Norveç adına                                    :   Arne Skaug 
   Portekiz adına                                  :   Tovar 
   Türkiye adına                                    :   M. A. Tiney 
   Birleşik Krallık adına                        :   Anthohy Eden 
   Amerika Birleşik Devletleri adına   :   Dean Acheson