Milletlerarası Antlaşmalar  
 
İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ YAPILAN SÖZLEŞMELER
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 
:İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:İşgenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Karar

:İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdıki Hakkında Kanun

:İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 29, 30 ve 34. ncü Maddelerini Değiştiren 3 Sayılı Protokol

:İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.Lu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Avrupa İnsan Hakları Divanına İstişari Mütalaa Vermek Yetkisi Tanıyan 2 numaralı  İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 2 No: lu Protokolu

:İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin 22 ve 40.ncı Maddelerini Değiştiren Sözleşmeye Ek 5 No.lu Protokol

:Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek 8 Sayılı Protokol

:İşgencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

:Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme