TİCARET MEVZUATI  
Resmi Gazete: 21.02.1999 Pazar Sayı: 23618(Asıl) 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 
 
KONU    : Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1999/2000 Av Dönemine Ait 33/2 Numaralı Sirküler
   
SİRKÜ NO:33/2
  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TANIMLAR

            AMAÇ 
            Madde 1- 
            Denizlerde ve içsularda su ürünleri kaynaklarımızdan sportif olarak yararlanmak, su ürünlerini ve yaşama ortamlarını korumak, suların kirlenmesini önlemek ve amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince; 1 Nisan 1999 - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir. 

            TANIMLAR 
            Madde 2- 
            Bu Sirkülerde geçen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

            Su Ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii ve suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünlerdir. 

            İstihsal Yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarıdır. 

            Balık Boyu (Toplam Boy): Balığın başının (ağzı kapalı iken) ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun şuasının (ışınının) bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğudur. 

            Kılıç balığında, balığın alt dudak ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluk (çatal boy) esas alınır. 

            Amatör Balıkçılık: Sadece spor ve dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen balıkçılık etkinliğidir. 

            Amatör Balıkçı: Maddi kazanç ve ticari amaç gütmeden, sadece spor ve dinlence amacıyla su ürünleri avcılığı yapan gerçek kişidir. 

            Amatör Balıkçı Yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek amacıyla düzenlenen ve belirli kurallara uygun olarak yapılan balık tutma yarışmasıdır. 

            Amatör Balıkçılık Turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların maddi bir kazanç sağlamaksızın, belirlenen kurallar çerçevesinde, bu amaçla ayrılmış içsular ve denizlerde yaptıkları balıkçılık turizmi etkinliğidir. 

            Avlanma Vasıtaları: Amatör balıkçılıkta avlanmada kullanılan olta, çapari, v.b. iğne bulunan araçlar ile teçhizat, alet, edevat, yem ve takımlardır. 

            Balık Ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip uzatma ve serpme ağlardır. 

            Olta: Üzerinde bir veya daha fazla iğne bulunan makaralı - makarasız, kamışlı - kamışsız balık avcılığı aracıdır. 

            Çapari: Bir beden üzerinde, ikiden fazla tüylü veya yemli iğne bulunan oltadır. 

            Paraketa (paragat, barigat): Suyun içinde asılı veya dipte uzatılmış, serilmiş olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda yemli iğne taşıyan balık avcılığı aracıdır. 

            Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzaklardır. 

            Kepçe: Tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde, saplı filedir. 

            Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereçtir. 

            Balık Yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemlerdir. 

            Yalancı Yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte, sert veya yarı sert yemlerdir. 

            Su Altı Tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfeklerdir. 

            Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişiliklerdir. 

            Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ifade eder. 

            İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü ifade eder 

            İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
AMATÖR BALIKÇILIK İZİNLERİ

            Amatör Balıkçı Belgesi: 
            Madde 3- 
            Amatör balıkçılık yapacak T.C. vatandaşı gerçek kişilere müracaatları halinde Amatör Balıkçı Belgesi verilir. 

            Bu belge veriliş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir ve ait olduğu kişiye herhangi bir ayrıcalık tanımaz. Belge verilmesinde yaş sınırı aranmaz. 

            Amatör Balıkçı Belgesi Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri'nce bu Sirküler'in 1 nolu ekinde belirtilen forma uygun olarak düzenlenir. 

            Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler. 

            Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi alınabilir 

            Amatör Balıkçılık Turizmi 
            Madde 4- 
            Seyahat acentaları amatör balıkçılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için "Amatör Balıkçılık Turizm İzni" almak zorundadırlar. 

            Bu izin Bakanlıkça yalnız (A) grubu seyahat acentalarına bir defaya mahsus, bu avlanma döneminde geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde verilir. Ancak, bu izin verilirken avlanma bölgesinin özelliğine göre Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kuruluşlarından olumlu görüş alınması zorunludur. 

            Amatör Balıkçılık Turizm İzni bu Sirküler'in 2 nolu ekinde belirtilen forma uygun olarak düzenlenir. 

            Özel Avlandırma İzni 
            Madde 5- 
            Amatör balıkçılık Turizm İzni'ne sahip seyahat acentaları her balık avı partisi için, avın yapılacağı su ürünleri istihsal yerinin özelliğine göre Bakanlığın İl veya İlçe Müdürlüğü'nden yada Orman Bakanlığı'nın mahalli teşkilatından "Özel Avlandırma İzni" almak zorundadır. 

            Bu izin 3 nolu ekte belirtilen forma uygun olarak düzenlenir. 

            Amatör balıkçılık yapacak kişiler, bu Sirküler'deki zaman, yer, boy, miktar, avlanma vasıtaları ve diğer yasaklara uymak zorundadır. 

            Özel Avlandırma İzni alan seyahat acentaları, balık avı partisi sırasında, izin aldıkları kamu kuruluşlarınca refakat etmek üzere görevlendirilecek personel ve yeter sayıda Balıkçılık Rehberi bulundurmak zorundadır. 

            Bu izinlerde belirtilen tür ve avlaklar dışında av yaptıran, bu Sirküler'e aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayan seyahat acentalarının, "Özel Avlandırma ve Amatör Balıkçılık Turizm İzinleri" iptal edilir ve iki yıl süre ile yeni bir izin verilmez. 

            Yabancı Turist Amatör Balıkçılar 
            Madde 6- 
            Yabancı turist amatör balıkçılar, 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, bu Sirküler'de yer alan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere uymak şartı ile, ormaniçi sularda Orman Bakanlığı, diğer içsularda ve denizlerde Bakanlıkça uygun görülen avlak yerlerinde ve uygun görülen türleri avlayabilirler. 

            Türkiye'de Yabancı Uyruklu Kişilerin Amatör Balıkçılık Yapmaları 
            Madde 7- 
            Yurdumuzda devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklulardan; 

            a) Diğer Devletlerin ülkemizdeki temsilciliklerinde (Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Konsolosluklar) görevli olan, Diplomatik Kimlik (1 inci Sınıf Kimlik) sahibi kişiler, karşılıklılık ilkesine bağlı olarak Türkiyede amatör balıkçılık yapabilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü esas alınır. Bu kişiler "Amatör Balıkçı Belgesi" (Ek-1) almak zorundadır. 

            b) (a) fıkrası dışında kalan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye'de devamlı oturma izni ve ikametgah tezkeresinde mukim kaydı bulunsa bile, yabancı uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyrukluları, Türkiye'de ikamet eden henüz Türk vatandaşlığı hakkını kazanmamış Türk asıllı göçmenler, ikili anlaşmalar gereğince veya herhangi bir şekilde yabancı ülkelerin diplomatik ve diğer temsilciliklerinde çalışan, ancak diplomatik kimlik sahibi olmayan kişiler ile, Türkiye'de bulunan yabancı asker ve sivil personele Amatör Balıkçı Belgesi verilmez. Bu kişiler ancak Amatör balıkçılık Turizmi çerçevesinde avlanabilirler. Bu kişilerin Amatör Balıkçılık Turizmi dışında avlanmalarına aracı veya vasıta olunması yasaktır. 

            Amatör Balıkçılık Turizmi 
            Avlanma Bedelleri 
            Madde 8- 
            Özel avlandırma İzni ile düzenlenecek amatör balıkçılık organizasyonlarında balıkçı başına, balığa çıkılan her av günü için günlük 20 ABD Doları karşılığı Türk Lirası, ava katılma bedeli olarak alınır. 

            Ayrıca, avlanan her su ürünleri türü için balık başına; 
  
 

Tür  Bedel (ABD $)
Alabalık  5
Ton  200
Kılıç, Orfoz, Lagos  100
Akya  50
Ahtapot, Müren  25
Sazan (Orman içi sularda) 5
  
                                                        Karşılığı Türk Lirası alınır. 

            Amatör Balıkçılık Turizmi çerçevesinde yukarıda belirtilen türlerin dışında balık avlanması yasaktır. 

            Seyahat acentaları, düzenledikleri balık partilerine katılan amatör balıkçılardan ava katılma ve avlanma bedelleri olarak alınacak ABD Doları karşılığı Türk Lirasını, balık partisinin bitimini takip eden en geç 10 (On) gün içinde, ödeme günündeki kur üzerinden "Özel Avlandırma İzni"ni aldıkları Bakanlık İl Müdürlüğü veya ilgili kamu kuruluşunun döner sermayelerine veya mahalli sayman mutemetliklerine yatırmak zorundadırlar. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVLANMA YASAKLARI VE SINIRLAMALAR

            Avlanma Vasıtaları 
            Madde 9- 
            Denizlerde amatör balıkçılık, çeşitli makaralı-makarasız, kamışlı-kamışsız oltalar ve çapari ile yapılabilir. Paraketa ile avcılık yapılması yasaktır. 

            Amatör balıkçılıkta her türlü ağ (germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme, pinter, tarama v.b.), bayıltıcı, uyuşturucu veya öldürücü (balık otu, tüpgaz, davul, ses üreten araç ve gereçler), elektrik cereyanı, elektroşok, hava tazyiki, patlayıcı maddeler (dinamit, kapsül, bomba, torpil v.b.), sönmemiş kireç, karpit v.b. maddeler ve ışık kullanılarak avlanma yapılamaz. 

            İçsularda amatör balıkçılık; üzerinde en çok iki iğne bulunan tek veya birer iğneli iki olta ile yapılabilir. Bunların dışındaki her türlü avlanma vasıtalarının kullanılması yasaktır. Ancak, küspe ile sazan avında bedenin aynı noktasından çıkan ikiden fazla köstek kullanılabilir. 

            İçsularda su altı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz v.s. ile balık avlanamaz veya tüple dalarak avcılık yapılamaz. 

            Ancak, Ankara - Karaşar Eğriova Göleti'nde dalış belgesi olanlar, Orman Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde dalarak zıpkınla avcılık yapabilirler. 

            Denizlerde sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta her türlü ışık kaynağı, tüp, nargile v.s. kullanılamaz. Gaz ve hava basınçlı, boyu (kurulu halde zıpkın dahil en uç iki nokta arasındaki uzunluk) 71 cm.den büyük tüfeklerin amatör balıkçılıkta kullanılması yasaktır. 

            Tutulan balıkların karaya veya sandala alınabilmesi için kepçe ve kakıç, muhafazaları için ise çeşitli tel, ip veya çengeller ile tekne içindeki livar, çanta veya sepetler kullanılabilir. 

            Pinter ve avlanma sepeti kullanılarak amatör balıkçılık yapılması yasaktır. 

            Amatör balıkçılıkta (alabalık avı hariç) her türlü doğal (solucan, balık, böcek v.s.) yapay yem kullanılabilir. 

            Alabalık avında sadece yapay yem kullanılabilir doğal yemli olta ile alabalık (bütün türler) avcılığı yasaktır. 

            1 km2'den küçük göl ve göletlerde, motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır. Bunun dışındaki içsularda ve denizlerde ise 7.5 m.nin üzerindeki teknelerle amatör balıkçılık yapmak yasaktır. 

            Tür yasakları 
            Madde 10- 
            Denizlerde ve içsularda dönem boyunca avlanması yasak olan su ürünleri Ek - 4 sayılı listede gösterilmiştir. 

            Zaman yasakları 
            Madde 11- 
            a) Türler itibariyle denizlerde ve içsularda uygulanacak su ürünleri avcılığına ilişkin zaman yasakları Ek - 5 sayılı listede gösterilmiştir. 

            b) İçsularda ve denizlerde, güneşin batışı ile doğuşu arasındaki zaman içerisinde amatör avcılık yapılamaz. 

            Boy Yasakları 
            Madde 12- 
            Ek - 6 sayılı listede boyları gösterilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır. 

            Miktar Yasakları 
            Madde 13- 
            Türler itibariyle, bir amatör balıkçının, bir günde tutmasına izin verilen en çok balık sayısı veya ağırlığı Ek - 7 sayılı listede gösterilmiştir. Balık avı bir günden fazla sürse bile bir amatör balıkçının beraberinde (nakil aracındaki dahil) bulundurabileceği balık miktarı, Ek - 7 sayılı listede belirlenen miktarları geçemez. 

            Yer Yasakları 
            Madde 14- 
            Amatör balıkçılığa kapatılan içsu kaynakları Ek - 8 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise Ek - 9 sayılı listede verilmiştir. Ek - 8 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, Ek - 5 sayılı listede belirtilen zaman yasaklarına ve bu Sirküler ile getirilen diğer yasaklara uymak şartıyla amatör balıkçılık serbesttir. 

            Kiraya verilen istihsal sahalarında, avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günleri kişi başına bir olta ile sportif avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör balıkçılık yapılabilecek alanlar; Bakanlık İl Müdürlüklerince, baraj göllerinde ise DSİ Genel Müdürlüğü'nün mahalli kuruluşundan da görüş alınarak belirlenir ve işaretlendirilir. 

            Diğer Yasaklar 
            Madde 15- 
            a) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır. 

            B) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır. 

            C) Ek - 4 sayılı listede belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk v.b. nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve işyerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır. 

            d) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları su ürünlerinin korunması bakımından Bakanlığın iznine tabidir. 

            E) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapılırken mahalli Orman teşkilatından avlanma fişi alınması zorunludur. Bu fiş alınmadan balık avlamak amacıyla ormana girmek ve avlanmak yasaktır. 

            F) 14 yaşından küçük olanlar amatör balıkçılığı ancak reşit bir kişinin refakatinde yapabilirler. 

            G) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YASAL İŞLEMLER

            Cezalar 
            Madde 16- 
            Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bunu tadil eden 3288 sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır. 

            Suçlara ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

            El Konulan Su Ürünlerinin Değerlendirilmesi 
            Madde 17- 
            Yasaklara rağmen avlanılan su ürünlerinden; 

            Canlı olanlar, avlandıkları suya iade olunur. Ölü olanlar, en yakın Bakanlık İl Kontrol Laboratuvarına veya Hükümet Veterineri, Belediye ve Sağlık Merkezi Tabiplerinden birine muayene ettirilir. 

            Muayene sonunda insan gıdası olarak tüketiminde sakınca görülmeyenlerin Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerince veya mahallin en büyük Maliye memuru marifeti ile Maliye Teşkilatı bulunmayan yerlerde Belediye veya İhtiyar Heyeti tarafından en yakın satış yerinde satışı yapılır. 

            Satışa ait bir tutanak düzenlenerek satış bedeli tahkikat neticesine kadar adli mercilerin emrinde olmak üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır. 

            Satılamayanlar veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlar Sosyal Yardım Kurumlarına belge karşılığı bağışlanır. 

            Tüketimi sakıncalı görülenler ile bağışlanamayanlar imha edilir ve durum tutanakla belirlenir. 

            Avlanma Vasıtalarının Zapt Edilmesi 
            Madde 18- 
            Bu Sirkülere aykırı olarak suçta kullanılan istihsal vasıtaları zapt edilir. Bu durum bir tutanakla belirlenir. Zapt edilen avlanma vasıtaları mahkeme sonuçlanıncaya kadar Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince, ormaniçi sularda Orman Bakanlığı mahalli teşkilatınca veya Bakanlığın uygun gördüğü kamu ve tüzel kuruluşlarca muhafaza altına alınır veya yed-i emin olarak ilgililere emaneten bırakılır. 

            Denetim 
            Madde 19- 
            Bakanlık teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve denetimi ile görevlendirilen memur ve hizmetlileri ile emniyet ve jandarma kuvvetleri, Su Ürünleri Kanunu ile bu Kanun'a istinaden konulan yasaklardan dolayı, Su Ürünleri Kanunu şumulüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan avlanma vasıtalarını zaptetmek ve bunları 17 ve 18 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmekle görevli ve yetkilidirler. 

            Gümrük, sahil ve orman muhafaza teşkilatı mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve hükümet veteriner ve doktorları, Bakanlık mensupları ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri üyeleri yukarıdaki görevleri yapmakla yükümlüdürler. 
  

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            Yasak Kararları 
            Madde 20- 
            Bu Sirkülerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir. 

            Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Sirkülerde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın v.b.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler. 

 

EK - 1 
AMATÖR BALIKÇI BELGESİ
1) SAHİBİNİN  

A- SOYADI                :  

B- ADI                       :  

C- DOĞUM TARİHİ     :  

D- DOĞUM YERİ       :  

E- MESLEĞİ             : 

F- EV ADRESİ          : 

2) BELGENİN 

A- NUMARASI         : 

B- VERİLDİĞİ TARİH: 
                  Bu belge veriliş tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

 
 
 
 
 FOTOĞRAF 
  
 
 
 
 
..........İL VEYA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
...../...../199. 
Not: Bu belgeyi sahibinden başkası kullanamaz

EK - 2 

AMATÖR BALIKÇILIK TURİZM İZNİ 

1) SEYAHAT ACENTASININ 

A- ÜNVANI                                                     : 

B- ADRESİ                                                     : 

C- KURULUŞ TARİHİ                                       : 

D- TİCARET SİCİL NO                                     : 

E- YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI       : 

2) İZNİN 

A- NUMARASI                                               : 

B- VERİLDİĞİ TARİH                                      : 

Bu izin Amatör Balıkçılık Turizmi için 31 Ağustos 2000 tarihine kadar geçerli olmak üzere verilmiştir. 
 

                                                                                TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

                                                                                                .../.../199. 

EK - 3 

ÖZEL AVLANDIRMA İZNİ 

1) AMATÖR BALIKÇILIK TURİZM İZNİNİN 
        (Seyahat Acentası İçin Verilen) 

A- NO         : 
B- TARİHİ    : 

2) ÖZEL AVLANDIRMA İZNİNE AİT BİLGİLER 

    A- AVLANMA YERİ (AVLAK)    : 
    B- AVLANMA TARİHLERİ         : 
    C- AV PARTİSİNE KATILACAKLARIN 

    - ADI - SOYADI                    : 
    - TABİYETİ                          : 
    - ÜLKEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ YAPTIKLARI GÜMRÜK KAPILARI: 

1- 
2- 

D- AVLANACAK SU ÜRÜNLERİ TÜRÜ: 

E- SEYAHAT ACENTASINCA TEMİN EDİLECEK BALIKÇI REHBERLERİNİN 

- ADI                 : 
- SOYADI          : 
 
 

                                                                    ..........İL VEYA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

EK - 4 

DENİZLERDE VE İÇSULARDA AVLANMASI 
YASAK OLAN TÜRLER 
 
Yasak olan Türler 
Deniz Alası  Salmo trutta labrax
Yunus  Delphinus delphis 
Deniz Kaplumbağası Caretta caretta 
Yeşil Kaplumbağa  Chelonia mydas 
Fok  Monachus monachus 
Mersin balığı  Acipencer sturio 
İşkine  Sciaena umbra 
Mercan  Corallium rubrum 
Siyah Mercan  Gerardia savaglia 
Pina  Pinna nobilis 
Minare 
            Bern Sözleşmesi kapsamındaki türler (22.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan) 

EK - 5 

TÜRLERLER İTİBARİYLE DENİZLERDE VE İÇSULARDA 
(ORMANİÇİ SULAR DAHİL) GEÇERLİ ZAMAN YASAKLARI 

                                        İÇSULAR 

Alabalık (Bütün türler)  1 Eylül 1999 - 1 Nisan 2000 
Bolu İli, Kıbrıscık - Karagöl ve Beypazarı 1 Nisan - 2 Mayıs 1999 
- Eğriova göletinde,  8 Eylül 1999 - 2 Mayıs 2000 
Yedigöller (Büyükgöl ve Deringöl)  1 Nisan - 2 Mayıs 1999 
  3 Kasım 1999 - 2 Mayıs 2000 
Bursa İli, Uluabat gölünde  1 Ağustos - 31 Aralık 1999 
Turna avcılığı  1 Ağustos - 31 Ağustos 2000 
Turna  15 Ocak - 1 Nisan 2000 
Sudak  1 Nisan - 1 Mayıs 1999 
  1 Mart - 1 Mayıs 2000 
Tatlısu Kefali, Sazan, Kadife, Ulubat  1 Nisan - 1 Temmuz 1999 
  1 Nisan - 1 Temmuz 2000 
Yayın  1 Nisan - 30 Nisan 1999 
  1 Ocak - 30 Nisan 2000 
Diğer Türler  1 Nisan - 31 Mayıs 1999 
  1 Nisan - 31 Mayıs 2000 
  

                                        DENİZLER  

Ton  1 Haziran - 1 Eylül 1999 
  1 Haziran - 31 Ağustos 2000 
Orfoz, Lagos  15 Haziran - 1 Eylül 1999 
  15 Haziran - 31 Ağustos 2000
Kılıç  1 Ekim 1999 - 31 Ocak 2000 
Akdenizde;  
Kolyoz, Lüfer, Çinekop, İstavrit  

Palamut, Torik 

 
1 Mayıs - 1 Temmuz 1999  
1 Mayıs - 1 Temmuz 2000  
1 Mayıs - 1 Haziran 1999  
1 Mayıs - 1 Haziran 2000 
                                       - Diğer türler için zaman yasağı yoktur. 

EK - 6 

DENİZLERDE VE İÇSULARDA GEÇERLİ 
TÜRLER İTİBARİYLE BOY YASAKLARI 
İÇSU BALIKLARI 
 
TÜR
ASGARİ BOY (cm)*
Alabalık (Bütün Türler)
25
Karabalık, Sudak
35
Turna
40
Sazan
30
Yayın,
70
Yılan Balığı
70
Ulubat Balığı
15
 
DENİZ ÜRÜNLERİ 
 
Ton (Orkinoz)
90
Kılıç
120
Kalkan
40
Kırlangıç
35
Kefal (Has)
30
Kefal (Sarıkulak)
30
Kefal (Diğer)
20
Orfoz
30
Lagos
30
Sinagrit
30
Yazılı Orkinoz
30
Sarıağız (Halili, Granyüs),
25
Palamut (Çingene),
25
Levrek
25
Minekop (Kötek) (Karakulak),
25
Kolyoz,
20
Lüfer
20
Çipura
20
Uskumru
20
Pisi
20
Mercan
20
Karagöz
20
Akya
20
Barbunya, Tekir,
13
Deniz Turnası (Zurna)
60
İstavrit
13

                                                        * %5 Nisbetinde küçük boylara müsaade edilir. 

EK - 7 

DENİZLERDE VE İÇSULARDA GEÇERLİ 
MİKTAR YASAKLARI 
 
İçsu Ürünleri 
Adet/Gün
Alabalık 
3
Gökkuşağı Alabalığı 
9
Karabalık 
3
Sazan 
5
Yayın 
1
Turna 
4
Tatlısu Levreği (Sudak) 
5
Kefal 
7
Bir türden avlanılan tek balık 3 kg'ın üzerinde ise
1
Diğer bütün türlerde, tutulan tür tek veya karışık olsun toplam 3 kg'ı geçemez 
 
Deniz Ürünleri  Adet/Gün
Akya  1
Grenyüz (Sarıağız)  1
Kalkan  1
Kılıç  1
Lagos  1
Orfoz  1
Orkinoz  1
Trança  1
Torik  1
Turna  1
Bir türden avlanılan tek balık 5 kg'ın üzerinde ise 1
Diğer bütün türlerde, tutulan tür, tek veya karışık olsun toplam 5 kg'ı geçemez 
EK - 8 
AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR 
 
İLİ  KAYNAK ADI
ADANA  Tuzla, Akyatan gölleri,
AFYON  Eber ve Karakuyu gölleri.
AKSARAY  Ihlara çayı.
AMASYA  Bayırlı, Paşa ve Gediksaray göletleri.
ANKARA  Çubuk I, Bayındır baraj gölleri, Çamkoru, Sorgun, İkizce göletleri.
ANTALYA  Düden.
ARTVİN  Karagöl, Kirazlı, Pınarlı (Balıklı), Arsiyan, Karagöl (Borçka) Curusbil,
  Bilbilan, Arcivan gölleri.
  Tekkale Deresi.
ARDAHAN  Posof - Alabalık gölü.
BALIKESİR Kaz Dağı Milli Parkı.
  Hacı Hüseyin, Ali Demirci göletleri.
BARTIN  Derbent dere (Yemişen çayı).
BİLECİK  Çavuşköy, Bozcaarmut, Ertuğrulgazi, Zemzemiye göletleri, Karasu çayı.
BİNGÖL  Çilligöl, Sarı çiçek, Korlu (Roste) gölleri.
BİTLİS  Nemrut Gölü.
BOLU  Gölcük, Abant, Seringöl, Sazlıgöl, İncegöl, Efteni Gölü,
  Tortul göleti
  Kızılpınar, Hızar (Aydınpınar), Tezdere, Çamlıkdere, Beşpınar, Karadibek,
  Mahya, Gübi, Küçükdere, Değirmendere (Cumayanı), Kuğu, Masat,
  Hizardere (Deredibi), Kabalak, Derinoba, Soğuksu, Tatlı dereleri.
BURSA  Uludağ Milli Parkı içinde bulunan göl ve akarsular.
  Karanlık, Balıklı, Sütlü, Bıçkı dereleri.
ÇANKIRI  Kırkpınar göleti.
DENİZLİ  Aydoğdu ve Esen göletleri.
EDİRNE  Tortum gölü.
  Mercan ve Yeni Karpuzlu göletleri.
ERZİNCAN  Refahiye, Akarsu göletleri.
  Dereköy ve Hakbilir çayları.
ELAZIĞ  Cip göleti.
ESKİŞEHİR Kanlıpınar göleti
GİRESUN  Büyükdere,
GÜMÜŞHANE Köse, Şiran-Telme, Köse-Akbaba, Köse-Salyazı göletleri.
  Kürtün, Sürme, Gelivera, Harşit, Kelkit, Kelkit-Babakonağı, Kürtün
  Kavraz, Büyük-Çit, Demirkapı, Kalis, Karamustafa, Çatalkaya, Yeşilyurt,
  Yukarıkürtün, İkisu dereleri.
ISPARTA  Kovada ve Gölcük gölleri.
  Kovada kanalı, Atabey, Bağarası, Hisarardı, İleydağı ve Ören göletleri.
İÇEL  Kurtsuyu.
İSTANBUL  Ayvat, Kömürcü, Topuzlu, Kirazlı, Büyük, Valide Sultan, II. Mahmut
  bentleri, Odaiçi deresi.
İZMİR  Gebekirse ve Akgöl.
KOCAELİ  Sapanca gölü.
MUŞ  Korkut, Merkez, Aydınpınar ve Köprücük göletleri.
  Dodap ve Çobandağ gölleri.
ORDU  Keyifalan, Ulugöl, Zile Yaylası göletleri.
  İkizdere havzası; Çamlık, Gölyayla, Kozeren, Porsuk, Gölköy, Kızlar,
  Çifteköprü, Anzer dereleri.
RİZE  Büyükköy, İncesu, Çataldere, Uzundere, Durak, Kolaskuri, Fındıklı, Pazar
  Hala, Arılı, Çağlayan, Hemşin dereleri ve kolları.
SAKARYA  Sapanca gölü, Poyrazlar gölü.
SİNOP  Zindan çayı.
TOKAT  Zinav gölü.
  Ortaören, Bebekderesi, Koçaş, Çelikli, Dutluca, Erkilet göletleri.
TRABZON  Uzungöl, Meryem Ana deresi ve kolları, Demirciler, Galyan, Hamsiköy,
  Yeniköy, Yerlice ve Ogene dereleri.
ZONGULDAK Gümene, Kocamandere, Karadere ve kolları, Manzut, Gebedek,
  Değirmendere, İncedere, Aksu, Acısu, Şimşir, Karakaya ve Erçek dereleri.
EK-9 
AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI AKARSULAR 
İlgili Tablo 21/02/1999 tarihli ve 23618 Sayılı Resmi Gazetenin 328 nci sayfasındadır.