Lozan Antlaşması  

 

LOZAN SULH MUHADENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUNLAR - SÖZLEŞME METNİ 

340 Sayılı LOZAN SULH MUHADENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN
SÖZLEŞME METİNLERİ
Sulh Muahedenamesi
LOZAN SULH MUAHEDESİNE MERBUT OLARAK TEATİ EDİLEN MEKTUPLAR
MEİS ADASI HAKKINDA MEKTUP
Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair Mukavelename
HAVAİ SEFER HAKKINDAKİ MUKAVELEYE AİT MEKTUPLAR
Trakya Hududuna Dair Mukavelename
Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename ve Protokol
Sivil Mevkufinin İadesiyle Harb Esirlerinin Mübadalesine Dair Türk-Yunan İtilafnamesi
Affı Umumiye Mütaallik Beyanname ve Protokol
Yunanistan'da Bulunan Emlaki İslamiyeye Mütaallik Beyanname
Mesaili Sıhhiyeye Mütaallik Beyanname
İdarei Adliyeye Dair Beyanname
Lozan'da İmza Edilen Senedatı Düveliyenin Bazı Ahkamına Belçika ve Portekiz'in İltihakına Dair Protokol ve İşbu İki Devletin Beyannameleri
Britanya, Fransa ve İtalya Kıtaatı Tarafından İşgal Edilen Türkiye Arazisinin Tahliyesine Dair Protokolve Beyanname
Karaağaç Arazisiyle Bozcaada ve İmroz Adalarına Dair Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Türkiye Tarafından 24 Temmuz 1923 Tarihinde İmzalanan Protokol
Yunanistan'da Ekalliyetlerin Himayesine Dair 10 Ağustos 1920 Tarihinde Başlıca Düveli Müttefika ile Yunanistan Arasında Sevr'de Münakit Muahedenameye ve Trakya'ya Ait Olmak Üzere Aynı Devletler Arasında Aynı Tarihte Akdedilen Muahedenameye Mütaallik Protokol
Sırp-Hırvat-Sloven Devletinin İmzasına Mütedair Protokol
Lozan Konferansının Senedi Nihaisi
341 Sayılı LOZAN SULH MUHADENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN
SÖZLEŞME METİNLERİ
İkamet ve Salahiyeti Adliye Hakkında Mukavelename
İKAMET MUKAVELENAMESİNE MÜTAALLİK MEKTUPLAR
342 Sayılı LOZAN SULH MUHADENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN
SÖZLEŞME METİNLERİ
Ticaret Mukavelesi
TİCARET MUKAVELENAMESİNİN BAZI AHKAMINA AİT MEKTUPLAR
343 Sayılı LOZAN SULH MUHADENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN
SÖZLEŞME METİNLERİ
Osmanlı İmparatorluğu Memalikinde İta Edilmiş Bazı İmtiyazata Dair Protokol ve Beyanname
BAZI İMTİYAZATA MÜTAALLİK METKTUPLAR