Milletlerarası Sözleşmeler  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLEKUZEY ATLANTİK ANLAŞMASINA TARAF DEVLETLER ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kuzey Atlantik Konseyine Taraf devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler arasında Kuvvetlerin Statüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye’de Yapılacak İnşa Ve Tesis İşlerine Dair 2.7.1953 Tarihli Ve 6095 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 

Kuzey-Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler Arasında Atom ile İlgili Malûmat Sahasında İşbirliği dair Anlaşma ve ekinin tasdikına ait Kanun

“Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme”nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararının ve “Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Milli Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statülerine dair Sözleşme” nin Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, İşbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve “Kuzey Atlantik Andlaşması” mucibince kurulmuş Milletlerarası Askeri Kararğahların Statüsüne dair Protokol’ün, kabulüne dair Kanun

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye’de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanun

Kuzey Atlântik Antlaşmasına taraf Devletlerce Avrupa Savunma Birliği Üyesi Devletlere verilen garantilere dair Kuzey Atlântik Antlaşmasına ek Protokolün kabulü hakkında Kanun

Kuzey Atlantik Andlaşmasına taraf Devletler arasında Kuvvetleri Statüsüne dair Amerika Birleşik Devletleri ile Hükümetimiz arasında imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar