ASKERÎ HÂKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

              

MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE ARASINDA

10 AĞUSTOS 1920'DE SEVRES' DE

İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI


 BÖLÜM   VII

YAPTIRIMLAR140.

 

MADDE 226.

Osmanlı Hükümeti, Müttefik Devletlere, savaş yasalarına ve yapılageliş [teamül] kurallarına aykırı eylemlerde bulunmakla suçlanan kişileri, kendi askerî mahkemeleri­ne vermek hakkını tanır. Suçluluğu kanıtlanan kişilere, yasaların öngördüğü cezalar uygulanacaktır141. Bu hüküm, Türkiye'nin ya da Müttefiklerinin mahkemeleri önün­deki her çeşit kovuşturmalar ya da dâvalardan ayrı olarak, uygulanacaktır142.

Osmanlı Hükümeti, savaş yasalarına ve yapılageliş kurallarına aykırı bir eylem işlemiş bulunmakla suçlanmış olup, adıyla, ya da Osmanlı makamlarınca kendilerine verilmiş rütbe, görev ya da iş tanımlanarak belirtilmiş olan bütün kişileri, Müttefik Devletlere ya da Müttefik Devletlerden bu kimseleri istemiş olduğunu bildirmiş olana teslim edecektir.

MADDE 227.

Müttefik Devletlerden birinin uyruklarına karşı [suç sayılacak bir] eylemde bu­lunanlar, bu Devletin askerî mahkemelerinde yargılanacaklardır.

Müttefik Devletlerden birkaçının uyruklarına karşı [suç sayılacak bir] eylem iş­lemiş olanlar, ilgili Devletlerin askerî mahkemeleri üyelerinden kurulu askerî mahke­melerde yargılanacaklardır.

Bütün bu durumlarda, sanık, kendi avukatını seçmek hakkına sahip olacaktır.

 

MADDE 228.

Osmanlı Hükümeti, suçlama konusu olan olayların tam bilinmesi, suçluların aran­ması ve sorumlulukların kesinlikle saptanması için ortaya konulması gerekli görülebi­lecek, ne çeşit olursa olsun, bütün bilgileri ve belgeleri sağlamayı yükümlenir.

 

MADDE 229.

226. Maddeden 228. Maddeye kadar olan Maddelerin143 hükümleri, savaş yasa­larına ve yapılageliş [teamül] kurallarına aykırı eylemler işlemiş olmakla suçlanan ve kendi topraklarında ya da buyrukları altında bulunan kişiler bakımından, eski Os­manlı İmparatorluğu'nun toprakları kendilerine verilen ya da verilecek olan Devlet­lerin Hükümetlerine de uygulanacaktır.

 

2.  Kimliği saptanmadan gömülmüş bütün ölülerin mezarlarının sayısı ve yerleri konusunda bütün bilgileri.

 

 

138  Fransızca metinde "la Turquie ou les autorites ottomanes", İngilizce metinde "Turkey or the Turkish authorities", İtalyanca metinde "Turchia o dalle autorita ottomane". Matbaa-iÂmire, Konya ve Erim metinlerinde "hükümet veya memurin-i Osmaniye"; Vakit ve Peyam-ı Sabah metinlerinde "Türkiye ve Osmanlı memurları". (Çevirenler)

139  Matbaa-i Âmire, Konya ve Erim metinlerinde, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca mejnlerle Vakit ve Peyam-ı Sabah metinlerinde bulunmayan şu tümce yer almaktadır: "Vefat edenler haklarında tayin-i hüviyetlerine ha­dim malûmatı havi mükemmel bir liste ve hüviyetleri tayin edilmeksizin defn olunan eşhasın miktarı ve kabirleri­nin mevkii ve haklarında malûmat itasını mütekabilen taahhüt ederler". Burada bir çeviri yanlışlığının söz konusu olduğu düşünülebilir. (Çevirenler)

140  Fransızca metinde "Sanctions", İngilizce metinde "Penalties", İtalyanca metinde "Sanzioni". Matbaa-i Âmire, Konya ve Erim metinlerinde "mücazat"; Vakit ve Peyam-ı Sabah metinlerinde "Ahkâm-ı cezaiye". (Çe­virenler)

141   Prof. Erim, bu tümcenin, Konya metninde bulunmadığını belirtmektedir; Matbaa-i Âmire metninde de yoktur. Oysa, Vakit ve Peyam-ı Sabah metinlerinde vardır. (Çevirenler)

142  Matbat-iÂmire, Konya ve Erim metinlerinde, bu tümce ters anlamda şöyle çevrilmiş bulunmaktadır: "iş­bu madde ahkâmı mehakim-i osmaniyede veya müttefikin mehakiminde derdest-i icra bulunan bilcümle muha-kemat veya takibata dahi teşmil edilecektir". Oysa, Vakit ve Peyam-ı Sabah metinlerindeki çeviri şöyledir: "Bu ka­rar, Türkiye yahut Müttefikler nezdinde icra edilecek muhakeme veya takibattan, ayrıca tatbik olunacaktır". (Çevirenler)

143  Matbaa-i Âmire, Konya ve Erim metinlerinde "226 ve 228 nci madde"; Vakit ve Peyam-t Sabah metinlerin­de 226 ncı maddeden 228 nci maddeye kadar olan ahkâm". (Çevirenler)

 

Sözü edilen kişiler, bu Devletlerden birinin uyrukluğunu almışsa, ilgili Devletin istemesi üzerine ve onunla anlaşarak, ya da bütün Müttefik Devletlerin topluca iste­meleri üzerine, bu kişilerin kovuşturulmasını ve cezalandırılmasını sağlamak için ge­rekli bütün önlemleri almayı, bu Devletin Hükümeti yükümlenir.

 

MADDE 230.

Osmanlı Hükümeti, l Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun par­çası bulunan herhangi bir toprak üzerinde, savaş durumu sırasında işlenen topluca öldürmelerden sorumlu olan Müttefik Devletlerce istenen kişileri kendilerine teslim etmeyi yükümlenir.

Müttefik Devletler, bu nedenle suçlanan kişileri yargılamakla görevlendirilecek mahkemeyi göstermek hakkim saklı tutarlar ve Osmanlı Hükümeti bu Mahkemeyi tanımayı yükümlenir.

Uygun bir süre içinde, Milletler CEMİYETİ, sözü edilen topluca öldürmeleri yargı­lamaya yetkili bir mahkeme kurarsa, Müttefik Devletler, sözü geçen sanıkları bu mah­kemeye vermek haklarını saklı tutarlar ve Osmanlı Hükümeti bu mahkemeyi tanı­mayı da yükümlenir.

228. Madde hükümleri, bu Maddede öngörülen durumlara da uygulanır.