TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 10.12.1993 Sayı :21784 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 192
 TBMM KARARLARI 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı İmren Aykut'un Yüce Divana Sevkine Mahal Olmadığına Dair
 
Karar Tarihi : 07/12/1993 
Karar No      : 275
  
            Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.3.1993 tarihli ve 227 numaralı Kararı ile kurulan (9/15) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 24.11.1993 tarihli ve esas 9/15 Karar 4 sayılı raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 7.12.1993 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut hakkında, Bakan sıfatıyla dava açılmasını gerektirecek cezai bir sorumluluğunun bulunmadığına ve Yüce Divana sevkine mahal olmadığına karar verilmiştir.