TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 02.03.1994 Sayı :21865 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 202
 TBMM KARARLARI 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 02/03/1994 
Karar No      : 292
  
            Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişkiteki rapor, Genel Kurulun 2.3.1994 tarihli 78 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Başkanlığınızca, 21.5.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, Van Milletvekili Remzi Kartal, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, Mardin Milletvekili Mehmet Sincar, Mardin Milletvekili Ali Yiğit, Şırnak Milletvekili Selim Sadak, Muş Milletvekili Muzaffer Demir, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç ve Siirt Milletvekili Naif Güneş'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve içtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

            Komisyonumuzun 20.1.1994 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir.Bu toplantıda Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak Komisyonumuzca dinlenmiştir. 

            Hazırlık Komisyonu Raporunda da belirtildiği gibi, Başbakanlık Tezkeresinde adı geçen Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar'ın milletvekilliği sıfatının, Anayasa Mahkemesinin 14.7.1993 tarihli ve Esas 1992/1; Karar, 1993/1 sayılı Kararı ile sona erdiğini, Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın da 4.9.1993 tarihinde vefat ettiğini gözönüne alan Komisyonumuz adı geçen milletvekilleri hakkında karar verilmesine gerek olmadığından, incelenmelerini diğer milletvekilleri üzerinde yapmıştır. 

            Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 1991/5 sayı ile hazırlanan fezlekede yukarıda isimleri sayılan milletvelillerinin 6.11.1991 ve daha önceki günlerden başlayarak milletvekili seçilmeden evvel seçim toplantılarında gerçekleştirdikleri eylemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan yemin töreninde ve törenden sonra gerçekleştirdikleri eylemleri birlikte ele alınarak, anılan milletvelillerine, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya veya devletin istiklalini tenkise veya Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet hakimiyetinden ayırmaya yönelik harekette bulunmak suçu isnad edilmektedir. 

            Komisyonumuz, bu dosyayı, isnad edilen fiilin niteliğine göre ve içinde bulunduğumuz dünya ve yurt şartları ve en önemlisi de bölücülük hareketinin ulaştığı bugünkü durumu ve neticelerini gözönüne alarak değerlendirmiş, ancak dosyada adı geçen milletvekillerinin durumlarını, konuşma ve eylemlerini dikkate alarak ayrı ayrı incelenmesini ve bu inceleme neticesinde de ayrı ayrı karar bağlanmasını kabul etmiştir. 

            Bilindiği üzere Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Kurul tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

            Karma Komisyon, incelemelerinde, Anayasının 83 üncü maddesinde ifade edilen "dokunulmazlık ilkesinin" milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını demokrasinin devleti yıkmak ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağını, ayrıca Anayanın 14 üncü maddesinde ifade edildiği gibi Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birinin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılmayacağını, bu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne almıştır. 

            Karma Komisyon, Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın gündemde bulunan aynı suç isnadları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendirdiğinde, yaptığı her konuşma ve çalışmalarında Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içerisinde bulunduğu tespit etmiştir. 

            Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad karşısında, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin korunması kamu düzeni ve kamu yararı içerisinde gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 27.11.1991 gün ve 1993/5 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

            Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olun