TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 02.03.1994 Sayı :21865 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 03/03/1994 
Karar No      : 303
  
             Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişkiteki rapor, Genel Kurulun 3.3.1994 tarihli 79 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Başkanlığınızca, 5.10.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Diyarbakır Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve içtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

            Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiş ve Muş Milletvekili Sırrı Sakık dinlenilmiştir. 

            Hakkında Devletin Hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya ve bu topraklar üzerinde müstakil bir devlet kurmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, içtüzüğün lll inci maddesi gereğince savunmada bulunmak üzerek 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmiş, anılan şahsın bu toplantıya gelmemesi üzerine de hakkındaki inceleme dosya üzerinden yapılmıştır. 

            Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlık 1993/405 Fezleke 1993/7 sayılı dosyasında Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Türkiye'de ve dünyada izlenen 4.3.1993 tarihli Bavyera Televizyonunda bir gazeteci ile yaptığı röportajda ve yine 13.7.1993 tarihinde Alman SAT-I televizyonunda yanılanan programda yasa dışı bölücü terör örgetü PKK nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölmek amacı doğrultusunda ırk farklılığı gözetilerek halkı açıkça kin ve düşmalığa tahrik eden beyanlarda bulunmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini bozmaya Devletin hakimiyeti altında bulunan bir kısım toprakları Devlet hakimiyeti altından çıkarmaya ve bu topraklar üzerinde müstakil bir Kürt devleti kurmaya yönelik çabalar içinde bulunduğu iddia edilmektedir. 

            Karma Komisyon incelemelerinde Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen dokunulmazlık ilkesinin milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını demokrasinin devleti yıkmak ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağını ayrıca Anayasanın 14 üncü maddesinde ifade edildiği gibi Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılmayacağını bu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne almıştır. . 

            Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın gündemde bulunan aynı suç isnadları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendirdiğinden yaptığı her konuşma ve çalışmalarında Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir. 

            Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad karşısında, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin korunması kamu düzeni ve kamu yararı içerisinde gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Hazırlık 1993/405, Fezleke 1993/7 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

?Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olur.