TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 03.03.1994 Sayı :21866 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 03/03/1994 
Karar No      : 305
  
             Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişkiteki rapor, Genel Kurulun 3.3.1994 tarihli 79 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Başkanlığınızca, 5.10.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Diyarbakır Leyla Zana'nın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve içtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

            Komisyonumuzun 23.12.1993 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

            Haklarında, Türkiye Cumhuriyeti hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devletin hakimiyetinden ayırmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işledikleri iddia olunan Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana içtüzüğün lll inci maddesi gereğince savunmada bulunmak üzere 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmişler davete uyan Mardin Milletvekili Ahmet Türk komisyonca dinlenmiş Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ise gelmediğinden onun hakkındaki inceleme sadece üzerinden yapılmıştır. 

            Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık 1993/354 Fezleke 1993 /4 sayılı dosyasında Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın Amerika Birleşik Devletlerine siyasi amaçlı bir gezi düzenledikleri ve bu gezi sırasında katıldıkları iki ayrı toplantıda yaptıkları konuşmalarda Kürt kimliğinin tanınmasını, Kürt kökenli siyasi partilere tam anayasal ve yasal hakların verilmesini silahlı mücadeleyi tercih edenlerle amaçlarının aynı olduğunu beyan ettikleri ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ayrılmış müstakil bir Kürt Devleti kurulmasını da hedefledikleri iddia olunmaktadır. 

            Bilindiği gibi Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Kurul tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlanmaktan ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

            Karma Komisyon incelemelerinde Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen dokunulmazlık ilkesinin milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını demokrasinin devleti yıkmak ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağını ayrıca Anayasanın 14 üncü maddesinde ifade edildiği gibi Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılmayacağını bu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne almıştır. . 

            Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın gündemde bulunan aynı suç isnadları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendirdiğinden yaptığı her konuşma ve çalışmalarında Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir. 

            Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad karşısında, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin korunması kamu düzeni ve kamu yararı içerisinde gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Hazırlık 1993/354, Fezleke 1993/4 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

            Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olur.