TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 03.03.1994 Sayı :21866 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 03/03/1994 
Karar No      : 307
  
             Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyonca hazırlanan ilişkiteki rapor, Genel Kurulun 3.3.1994 tarihli 79 inci Birleşiminde kabul edilmiştir. 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Başkanlığınızca, 1.9.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, Komisyonumuzun 11.11.1993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve içtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

            Komisyonumuzun 13.1.1994 tarihli toplantısında, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan dosya ile Hazırlık Komisyonunun Raporu incelenmiştir. 

            Hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunmak suçunu işlediği iddia olunan Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın içtüzüğün 111 maddesi gereğince savunmada bulunmak üzere 23.12.1993 tarihli toplantıya davet edilmiş ve Komisyonumuzca dinlenmiştir. 

            Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hazırlık 1993/367 Fezleke 1993/5 sayılı dosyasında Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın 27.6.1993 tarihinde Demokrasi Partisi 1 inci Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada PKK ile amaç ve eylem birliği için de olduğu kitlesel eylemleri teşvik ettiği ve kasıtının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini bozmak olduğu iddia edilmektedir.. 

            Bilindiği gibi Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden Genel Kurul tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlanmaktan ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacakları esastır. 

            Karma Komisyon incelemelerinde Anayasanın 83 üncü maddesinde ifade edilen dokunulmazlık ilkesinin milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını demokrasinin devleti yıkmak ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağını ayrıca Anayasanın 14 üncü maddesinde ifade edildiği gibi Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla kullanılmayacağını bu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak müeyyidelerin kanunla düzenleneceğini göz önüne almıştır. . 

            Karma Komisyon, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın bu dosya ile birlikte gündemde bulunan aynı suç isnadları ile hazırlanan diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendirdiğinden yaptığı her konuşma ve çalışmalarında Türkiye Cumhuriyetinin birliğini bozmaya yönelik bir ısrarın içerisinde bulunduğu tespit edilmiştir. 

            Bu nedenlerle, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik bu isnad karşısında, demokrasinin devleti yıkmak, ülkeyi bölmek için bir araç olarak kullanılmayacağı düşüncesinden hareketle Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin korunması kamu düzeni ve kamu yararı içerisinde gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşen Karma Komisyon Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Hazırlık 1993/354, Fezleke 1993/4 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

            Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olur.