TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 03.03.1994 Sayı :21866 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 03/03/1994 
Karar No      : 310
  
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
            Başkanlığınızca 13.10.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi Komisyonumuzun ll.ll.l993 tarihli toplantı gündemine alınmış ve içtüzüğün 109 uncu maddesine göre kurulan Hazırlık Komisyonuna incelenmek üzere verilmiştir. 

            Hazırlık Komisyonu 2.12.1993 tarihli raporu ile İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına bu nedenle hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. 

            Komisyonumuzun 17.2.l994 tarihli toplantısında Hazırlık Komisyonu Raporu, Başbakanlık Tezkeresi ekinde sunulan dosya ve İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın yazılı savunması incelenmiştir. 

            Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının 13.7.1992 gün ve Hazırlık 1992/1354 sayı ile hazırlanan dosyasında İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Altıncı Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivalinde insan hakları ile ilgili panelde düzen ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları insan hakları konularını açıkladığı konuşmasında ve gazete demecinde Atatürk'ün manevi şahsiyetini tahkir nitelikli sözler sarfetmek suretiyle 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia edilmektedir. 

            Bilindiği gibi, Anayasanın 83 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden, Genel Kurul tarafından ayrıca bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamaktan ve açığa vurmaktan sorumlu tutamayacakları esastır. 

            Karma Komisyon, incelemelerinde Anayasının 83 üncü maddesinde ifade edilen dokunulmazlık ilkesinin milletvekillerinin yasama görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini, bu şekilde farklı bir statüye tabi tutmanın amacının onları imtiyazlı ve hukukun üstünde bir grup haline getirmek olmadığını ancak, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün Devleti yıkmak, ülkeyi bölmek, için bir araç olarak kullanılamayacağı gibi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu eşsiz kahraman, ulu önder Atatürk'ün aziz hatırasına karşı saygısızca davranmayı da mazur gösteremeyeceğini gözönüne almıştır. 

            Karma Komisyon İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın diğer dosyalarını da bu dosya ile birlikte değerlendiğinde, yaptığı her konuşmada, ulu önder Atatürk'e devamlı hakaret etme ısrarı içerisinde bulunduğu tespit etmiştir. 

            Karma Komisyon, hiçbir düşüncenin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesi ile bölünmezliği esasının Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği ilke ve inkılapları karşısında korunma göremeyeceği düşüncesinden hareketle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetinin korunması, kamu yararı ve kamu düzeni açısındanda gecikilmeksizin kararı yargı organlarının vermesinin doğru olacağı görüşünde birleşmiş ve İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın hakkında Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının 13.7.1992 gün ve Hazırlık 1992/1354 sayı ile açılan soruşturmanın bitirilebilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermiştir. 

            Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.