TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 16.06.1994 Sayı :21962 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Ülkemizde Konuşlandırılan Çokuluslu Gücün Görevi Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 14/06/1994 
Karar No      : 325
 
            Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'da meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yönelen ve sınırlarımızın fiziki güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik ve sosyal düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak Kuzey Irak'da bölge halkının insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşularınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amamcıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 688 sayılı kararı da gözönünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı kararına dayanılarak başlatılan provide comfort ıı huzur harekatı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.12.1993 tarihli ve 279 sayılı kararı ile görev süresi uzatılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1994 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına çok uluslu gücün yapısı güce bağlı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya ve gerektiğinde harekatı sona erdirmeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesi Genel Kurulun 14.6.1994 tarihli 116 ncı Birleşiminde kararlaştırılmıştır.