TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 06.07.1988 Çarşamba Sayı :20210 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29
 TBMM KARARLARI

Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin

Karar Tarihi : 22/06/1989
Karar No      : 62

            Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planı, 30.I0.1984 tarihli 3067 sayılı Kanun gereğince , Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.6.I989 tarihli 107 nci Birleşiminde onaylanmıştır.
 


ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

(1990- 1994)

BİRİNCİ BÖLÜM
MAKRO EKONOMİK HEDEF VE DENGELER

            I. VI. BEŞ YILLIK PLANIN TEMEL AMAÇLARI VE POLİTİKALARI

            1. Türk milletinin refah seviyesini açık toplumun ve rekabete açık ekonomi ilke ve esasları doğrultusunda, hür ve güvenli bir ortamda yükseltmek VI. Beş Yıllık Planın temel amacıdır. Hızlı, dengeli ve istikrarlı bir kalkınma süreci içinde gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği, bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklarını azaltmak Planın başlıca amaçları arasındadır.

            2. Büyüme ve refah artışının sağlanmasında ekonomik ve sosyal istikrarın korunmasına önem verilecektir.

            3. Enflasyonla mücadelede talebin kontrolünün yanısıra arzın artırılması önem arzetmektedir.

            Sanayinin optimum kapasitede çalışması ve kısa dönemde üretimi artıracak yatırımların hız kazanması ile verimlilik ve üretim artışı sağlanacaktır.

            4. Büyümenin serbest rekabet ortamında dinamizminden azami ölçüde yararlanılarak iktisadi faaliyetlerde kamunun yönlendirici ve teşvik edici olması, uluslararası entegrasyona imkan verecek yapının oluşturulması esastır.

            5. Üretim seviyesini artırmak amacıyla ülke kaynaklarının en yüksek düzeyde ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Üretimin verimlilik ve rasyonellik ilkeleri dikkate alınarak, istihdamın artışını sağlayacak şekilde yönlendirilecektir.

            6. Yatırım politikası, öngörülen üretim yapısını gerçekleştirecek şekilde belirlenecektir. Kamu kesimi yatırımlarının, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlar dışında, ekonomik ve sosyal altyapıya dönük olması esastır. Kamu yatırımlarının sektörel dağılımında eğitim ve sağlık sektörler dağılımına ağırlık verilecektir. Özel kesim yatırımlarının imalat sanayiinde ve özellikle îhracata yönelik sektörlerde yoğunlaşması özendirilecektir. Toplam yatırımlar içinde özel kesim yatırımlarının payı tedrîcen artacaktır.

            7. Özel kesim yatırımlarının gerçekleştirilmesi açısından kritik faktör olan finansman imkanları; faiz politikasıyla mali sistemin etkinleştirilmesi, kamunun kullandığı kaynakların nisbi olarak daraltılması, özel kesimin yurtdışından sağlanan kaynaklardan daha fazla yararlanmasıyla artırılacaktır.

            8. Ekonomide, kaynakların tahsisinde etkinliğin artırılması ve tüketicinin korunması için dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesi ve basitleştirilmesine devam edilecektir. Dış ticaret hacminin GSMH içindeki payının artırılmasına, ürün ve pazar çeşitlendirilmesine ağırlık verilecektir. Dış ticarete ilişkin düzenlemelerde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar dikkate alınacaktır.

            9. Döviz kurunun piyasa şartları içinde politikası sürdürülecek ve Türk parasının konvertabl hale gelmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır.

            10. Dış borç yapısının orta ve uzun vadeli borçlar lehine değiştirilmesi yönündeki dış borç politikası sürdürülecektir.

            11. Avrupa Topluluğuna tam üyelik ve entegrasyon hedefi doğrultusunda hazırlık ve uyum çalışmaları hızlandırılarak sürdürülecek, Topluluğun İç Pazar şartlarına uyum için belirli öncelikler çerçevesinde gerekli önlemler alınacaktır.

            12. Mali sistemde rekabet ortamını geliştirecek ve sermaye piyasasını uzun vadeli fon teminine elverişli bir yapıya kavuşturacak tedbirler alınacaktır.

            13. Kamu harcama, gelir ve borçlanma politikaları, kamu kesimi borçlanma gereğinin ve bunun finansmanının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini, asgari seviyeye indirecek şekilde tespit edilecektir.

            14. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin, modern yönetim anlayışı çerçevesinde rekabet gücünün artırılması suretiyle daha verimli çalışmaları sağlanacak ve özelleştirilmelerine ilişkin çalışmalar hızlandırılacaktır.

            15. Tarımda, üretim metodlarını modernleştirerek, üretimin hava şartlarına bağımlılığını azaltmak, artan nüfusun gıda maddeleri ihtiyacını karşılamak ve tarımsal ürünlerin ihracatını geliştirmek temel amaçtır.

            16. Madencilik sektöründe, doğal kaynakların etkin bir biçimde ekonomiye kazandırılması , enerji ve sanayi talebinin ucuz ve güvenli bir şekilde temini ve işlenmiş mal ihracatının artırılması başlıca hedeflerdir.

            17. İmalat sanayiinde dışa dönük ve rekabet gücü olan bir yapının geliştirilmesi, ihracatın sürekliliğinin ve çeşitliliğinin sağlanması esas alınacak; mevcut tesislerde gerekli yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesi, verimliliğin artırılması ve optimum ölçeklerde yeni yatırımların yapılması özendirilecektir.

            18. Enerji sektöründe temel amaç, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenebilmesi için, .bütün kullanıcı kesimlere, yerinde ve zamanında güvenilir, ucuz ve kaliteli enerjinin sağlanmasıdır.

            19. Ulaştırma sektöründe ekonomik gelişmeyi yakından izleyen, darboğaz oluşturmayan, ülke kalkınmasını hızlandıran, uluslararası ticareti kolaylaştıran ve ödemeler dengesine en fazla katkıyı sağlayan bir ulaşım sisteminin gerçekleştirilmesi istikametinde çaba gösterilecektir.

            20. Turizm alt ve üst yapısının nitelik ve niceliğinin yükseltilmesine ağırlık verilecektir. Mevcut tesislerde doluluk oranlarını artırıcı, faaliyet mevsimini uzatıcı ve nitelik yükseltici önlemler alınacaktır.

            2I. Ekonomik-ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde, beşeri ve doğal kaynakların israfının önlenmesi ve çevrenin korunması esas alınacaktır.                         ,

            22. Plan döneminde sağlanacak büyüme ile istihdam imkanları artırılacak ve işsizlik azaltılacaktır.

            23. Büyümenin kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi amacıyla cevap verecek bir insan gücü planlaması sürdürülecektir.

            24. Gelir dağılımını iyileştirici politikalar ağırlıkla uygulanmaya devam edilecektir.

            25. Eğitimin kalitesinin her kademede yükseltilmesi, eğitim programlarında kalkınmanın ve teknolojik ilerlemenin gerektirdiği biçimde düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve insangücü planlaması esas olacaktır.

            26. Kültür, sanat ve milli değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine verilen önem sürdürülecektir.

            27. Sağlık hizmetleri etkili, sürekli ve kolay erişilebilir bir niteliğe kavuşturularak ülke sathında yaygınlaştırılacaktır, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilecektir.

            28. Sosyal güvenliğin kapsamı genişletilecektir.

            29. Türk toplumunun temel taşı olan ailenin ekonomik , sosyal ve kültürel alanlarda desteklemesine ve güçlendirilmesine, kadının ve çocuğun korunmasına ve eğitilmesine önem verilmiştir.

            30. Esnaf ve sanatkar kesiminin üretim gücünün artırılması suretiyle küçük teşebbüsün geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli sanayinin yeniliklere uyum gösteren bir yapıya kavuşturularak büyük sanayie entegre olması teşvik edilecektir.

            31. Kırsal kesimde yaşayanların ürettiği malların değerlendirilmesi ve gelirinin yükseltilmesi amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.

            32. Kalkınmada öncelikli yörelerin diğer bölgelerle olan farklılıklarının azaltılması konusundaki çabalar sürdürülecektir.

            II. GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA VE ÜRETİM HEDEFLERİ

            33. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde GSMH'nın sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 7.0 oranında artması hedef alınmıştır. Böylece 1989 yılında 103.692,0 milyar TL. düzeyinde olan GSMH 1994 yılında 145.547.2 milyar TL.'ye ulaşacaktır. Plan dönemi içerisinde GSMH'da 1988 fiyatlarıyla 41.855.2 milyar TL'lik bir artış sağlanmış olacaktır. GSYİH ise sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 6,8 oranında artarak 1989'da 104.545.6 kmilyar TL.'den, 1994'de 145.317.0 milyar TL:'ye çıkacaktır. Net dış alem faktör gelirlerinin Plan döneminin son yıllarında pozitife geçerek, 1994 yılında sabit fiyatlarla 230.2 milyar TL.'ye ulaşması beklenmektedir.

            34. Plan dönemide 1988 fiyatlarıyla kişi başına GSMH yıllık ortalama yüzde 4,6 oranında artarak 1989 yılındaki 1.877 bin TL. seviyesinden 1994 yılında 2.354 bin TL. seviyesine yükselecektir.

            TABLO: 1 - Ana Sektörler İtibariyla Katma Değer Gelişmesi (1)

(1988 Yılı Fiyatlarıyla, Milyar TL)

SEKTÖRLER
1989
1994
YILLIK ORTALAMA 
PLAN DÖNEMİNDE KATMA DEĞER ARTIŞI 
  Katma Değen (2) GSYİH İcindeki payı (%) Katma Değer GSYİH İcindeki Payı (%) Yıllık Ortalama Yüzde Değişme (1989-1994) Katma Değer  GSYİH İçindeki Payı(%)
I. TARIM
16469.5
15.8
20134.2
13.9
4.1
3664.7
9.0
II. SANAYİ
38378.9
36.7
56612.2
39.0
8.1
18233.3
44.7
III. HİZMETLERR 
49697.2
47.5
68570.0
47.1
6.7
18873.4
46.3
GSYİH (PF)
104545.6
100.0
145317.0
100.0
6.8
40771.4
100.0
Dış Alem Faktör               
Gelirleri 
-853.6
-0.8
230.2
0.2
104.9
1083.8
2.7
GSMH (PF) 
103692.0
99.2
145547.2
100.2
7.0
41855.2
102.7

            (1) DİE' NİN Milli Muhasebe Sistemine uygun olarak hesaplanmıştır.

            (2) Gerçekleşme tahmini.

            1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN YAPISI

            35. Plan döneminde, tarım, sektörü katma değerinin sabit fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 4,1 sanayi sektörünün yüzde 8,1 hizmetler sektörünün ise yüzde 6,7'lik hızla artması öngörülmüştür. Böylece 1989-1994 yılları arasında GSYİH içinde tarım sektörünün payı yüzde 15,8'den yüzde 13,9'a düşecek, sanayi sektörünün payı yüzde 36,7'den yüzde 39,0'a yükselecek, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 47,5'den yüzde 47,1'e düşecektir.

            TABLO : 2 - Ana Sektörler İtibarıyla Üretimin Gelişmesi

(1998 Yılı Fiyatlarıyla, Milyar TL)

   
YÜZDE DAĞILIM
 
YÜZDE DAĞILIM
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER 1989 Üretim Değeri (1)  Sektör İçi  Sektörler Arası 
1994 Üretim Değeri 
Sektör İçi  Sektörler Arası 
Yüzde Değişme 1989-1994
I. TARIM  26277.4 100.0 13.2 32279.1 100.0 11.4 4.2
1. Bitkisel Üretim  14598.3 55.3   17527.0 54.3   3.7
2. Hayvancılık  8622.3 32.8   10950.2 33.9   4.9
3. Ormancılık  1787.4 6.8   1963.0 6.1   1.9
4. Balıkcılık  1269.1 4.8   18.38.9 57   7.7
II. SANAYİ  92697.1   46.7 138576.1   49.2 8.4
1. Madencilik  3653.7   1.9 4951.1   1.8 6.3
2. İmalat  84416.1 100.0 42.5 125741.7 100.0 44.6 8.3
A. Tüketim  32456.2 38.4   47447.0 37.7   7.9
B. Ara  38122.1 45.2   54793.0 43.6   7.5
C. Yatırım  13847.8 164   23501.3 18.7   11.2
3. Enerji, Gaz, Su  46273   2.3 7883.3   2.8 11.2
III. HİZMETLER  79505.7 100.0 40.1 440990.8 100.0 39.4 6.9
1. İnşaat  12725.0 16.0   12735.5 16.9   8.0
2. Ticaret  25740.2 32.4   36440.3 32.8   7.2
3. Ulaştırma, Haberleşme  23960.0 30.1   33325.0 30.0   6.8
4. Mali Müesseseler 3301.8 4.2   4426.6 4.0   6.0
5 Konut Sahipliği  4479.0 5.6   5939.9 5.4   5.8
6. Kişisel ve Mesleki Hizmetler  03964.8 5.0   5469.2 4.9   6.6
7. Kamu Hizmetleri  5334.9 6.7   6654.3 6.0 100.0 4.5
TOPLAM GAYRİSAFİ ÜRETİM  198480.2   100.0 281846.0   100.0 7.3

            (1) Birleşme Tahmini

            2. ÜRETİMİN YAPISI

            36. Plan döneminde sabit fiyatlarla yıllık ortalama üretim artış hızı hedefi tarım sektöründe yüzde 4,2; Sanayi sektöründe yüzde 8,4; hizmetler sektöründe ise yüzde 6,9 olarak alınmıştır. Bu hedeflere bağlı olarak, Plan döneminde tarım sektörünün toplam üetim içindeki payının yüzde 'l3,2'den yüzde 11,4'e düşmesi, sanayi sektörünün payının yüzde 46,7'den yüzde 49,2'ye yükselmesi,hizmetler sektörünün payının ise yüzde 40,1'den yüzde 39,4'e düşmesi beklenmektedir.

            1. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN YAPISI

            35. Plan döneminde, tarım, sektörü katma değerinin sabit fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 4,1 sanayi sektörünün yüzde 8,1 hizmetler sektörünün ise yüzde 6,7'lik hızla artması öngörülmüştür. Böylece 1989-1994 yılları arasında GSYİH içinde tarım sektörünün payı yüzde 15,8'den yüzde 13,9'a düşecek, sanayi sektörünün payı yüzde 36,7'den yüzde 39,0'a yükselecek, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 47,5'den yüzde 47,1'e düşecektir.

            TABLO : 2 - Ana Sektörler İtibariyla Üretimin Gelişmesi

(1998 Yılı Fiyatlarıyla, Milyar TL)

   
YÜZDE DAĞILIM
 
YÜZDE DAĞILIM
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER 1989 Üretim Değeri (1)  Sektör İçi  Sektörlr Arası 
1994 Üretim Değeri 
Sektör İçi  Sektörler Arası 
Yüzde Değişme 1989-1994
I. TARIM  26277.4 100.0 13.2 32279.1 100.0 11.4 4.2
1. Bitkisel Üretim  14598.3 55.3   17527.0 54.3   3.7
2. Hayvancılık  8622.3 32.8   10950.2 33.9   4.9
3. Ormancılık  1787.4 6.8   1963.0 6.1   1.9
4. Balıkcılık  1269.1 4.8   18.38.9 57   7.7
II. SANAYİ  92697.1   46.7 138576.1   49.2 8.4
1. Madencilik  3653.7   1.9 4951.1   1.8 6.3
2. İmalat  84416.1 100.0 42.5 125741.7 100.0 44.6 8.3
A. Tüketim  32456.2 38.4   47447.0 37.7   7.9
B. Ara  38122.1 45.2   54793.0 43.6   7.5
C. Yatırım  13847.8 164   23501.3 18.7   11.2
3. Enerji, Gaz, Su  46273   2.3 7883.3   2.8 11.2
III. HİZMETLER  79505.7 100.0 40.1 440990.8 100.0 39.4 6.9
1. İnşaat  12725.0 16.0   12735.5 16.9   8.0
2. Ticaret  25740.2 32.4   36440.3 32.8   7.2
3. Ulaştırma, Haberleşme  23960.0 30.1   33325.0 30.0   6.8
4. Mali Müesseseler 3301.8 4.2   4426.6 4.0   6.0
5 Konut Sahipliği 4479.0 5.6   5939.9 5.4   5.8
6. Kişisel ve Mesleki Hizmetler  03964.8 5.0   5469.2 4.9   6.6
7. Kamu Hizmetleri  5334.9 6.7   6654.3 6.0 100.0 4.5
TOPLAM GAYRİSAFİ ÜRETİM  198480.2   100.0 281846.0   100.0 7.3

            (1) Birleşme Tahmini

            2. ÜRETİMİN YAPISI

            36. Plan döneminde sabit fiyatlarla yıllık ortalama üretim artış hızı hedefi tarım sektöründe yüzde 4,2; Sanayi sektöründe yüzde 8,4; hizmetler sektöründe ise yüzde 6,9 olarak alınmıştır. Bu hedeflere bağlı olarak, Plan döneminde tarım sektörünün toplam üretim içindeki payının yüzde l3,2'den yüzde 11,4'e düşmesi, sanayi sektörünün payının yüzde 46,7'den yüzde 49,2'ye yükselmesi,hizmetler sektörünün payının ise yüzde 40,1'den yüzde 39,4'e düşmesi beklenmektedir.

            III. EKONOMİNİN GENEL DENGESİ

            1.KAYNAKLAR

            37. Plan döneminde GSMH'nin, sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 7,0 artışı göstermesinin hedef alınmasına karşılık; 1989 yılında 1.911,6 milyar TL., 1994 yılında ise 5.847,5 ınilyar TL. dış fazla verilmesine bağlı alarak ekonomide kullanılan toplam kaynakların yılda ortalama yüzde 6,5 oranında artması beklenmektir.

            38. Dış fazlanın 1998 yılında yüzde 1,8 olan GSMH'ya oranının 1994 yılında yüzde 4,0 olması öngörülmüştür .

            TABLO : 3 - Ekonominin Genel dengesi

(1988 Fiyatlarıyla, Milyar TL.)

 
1989 (1) 
1990
1991
1992
1993
1994
GSMH 
103692.0
109592.0
116825.1
125119.7
134628.8
145547.2
Dış Açık 
-1911.6
-2371.6
-3419.8
-4457.0
-5379.3
-5847.5
Toplam Kaynaklar 
101780.4
107220.5
113405.4
450662.8
129249.5
139699.7
Toplam Yatırımlar 
25091.2
268648
29058.5
31655.3
34826.0
38905.6
Sabit Sermaye Yatırımı 
24591.6
26060.7
27993.6
30452.7
33468.9
37412.5
-Kamu
10617.5
10983.7
11532.8
12138.3
12805.9
13535.8
-Özel 
13974.1
15077.0
16460.8
18314.4
20663.0
23876.7
Stok Değişmesi 
499.6
804.1
1064.9
1202.6
1357.1
1493.1
-Kamu 
343.3
644.1
900.9
1035.3
1148.8
1315.6
-Özel 
156.3
160.0
164.0
167.3
208.3
177.5
Toplam Tüketim 
76689.2
80355.7
84348.8
89007.5
94423.5
100794.1
Kamu Harcanabilir Geliri 
17870.5
19127.0
20572.5
21867.5
23464.4
25200.2
Kamu Tüketimi 
9095.0
9485.9
9903.3
10348.9
10825.0
11333.7
Kamu Tasarrufu 
8775.5
9641.1
10669.3
11518.6
12639.4
13866.5
Kamu Yatırımı 
40960.8
11627.8
12433.7
13173.6
13954.7
14851.4
Kamu Tasarruf-Yatırım Farkı 
-2185.3
-1986.7
-1764.5
-1655.0
-1315.3
-985.0
Özel Harcanabilir Gelir 
85821.5
90465.1
96252.6
103252.2
111164.4
120347.0
Özel Tüketim 
67594.2
70869.8
74443.6
78658.5
83598.6
89460.3
Özel Tasarruf
18227.3
19595.9
21809.0
24593.7
27565.8
30886.7
Özel Yatırım 
14130.5
15237.0
16624.8
18481.7
20871.3
24054.2
Özel Tasarruf-Yatırım Farkı 
4096.9
4358.3
5184.0
6112.0
6694.5
6832.5
Özel Tasarruf Oranı 
21.2
21.7
22.7
23.8
24.8
25.7
Toplam Yurtiçi Tasarruflar
27002.8
29236.4
32478.3
36112.3
40205.2
44753.1
S. Sermaye Yatırımı / GSMH
23.7
23.8
24.0
24.3
24.9
25.7
Yurt içi Tasarruflar / GSMH 
26.0
26.7
27.8
28.9
29.9
30.7

            (1) (Gerçekleşme tahmini.

            TABLO : 4 - Ekonominin Gene1 Dengesi

(1988 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişme)

 
1990
1991
1992
1993
1994
(1989-1994) 
GSMH 
5.7
6.6
7.1
7.6
8.1
7.0
Dış Açık (1) 
0.4
1.0
0.9
0.7
0.3
 
Toplam Kaynaklar 
5.3
5.8
6.4
7.1
8.1
6.5
Toplam Yatırımlar 
7.1
8.2
8.9
10.0
11.7
9.2
Sabit Sermaye Yatırımı 
6.0
7.4
8.8
9.9
11.8
8.8
-Kamu
3.4
5.0
5.2
5.5
5.7
5.0
-Özel 
7.9
9.2
11.3
12.8
15.6
11.3
Stok Değişmesi (1) 
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
 
-Kamu 
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
 
-Özel 
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
 
Toplam Tüketim 
4.8
5.0
5.5
6.1
6.7
5.6
Kamu Harcanabilir Geliri 
7.0
7.6
6.3
7.3
74
7.1
Kamu Tüketimi 
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.5
Kamu Tasarrufu 
9.9
10.7
8.0
9.7
9.7
9.6
Kamu Yatırımı 
6.1
6.9
6.0
5.9
6.4
6.3
Özel Harcanabilir Gelir 
5.4
6.4
7.3
7.7
8.3
7.0
Özel Tüketim 
4.8
5.0
5.7
6.3
7.0
5.8
Özel Tasarruf
7.5
11.3
12.8
12.1
12.0
11.1
Özel Yatırım 
7.8
9.1
11.2
12.9
15.3
11.2
Toplak Yurtiçi Tasarruflar 
8.3
11.1
11.2
11.3
11.3
10.6

            (1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir.

            2. HARCAMALAR

            a) Yatırım Harcamaları

            39. Plan döneminde toplam yatırımların yılda ortalama yüzde 9,2 artırılarak 1989'daki 25.091,2 milyar TL.'lik düzeyinden 1994'de 38.905,6 milyar TL. düzeyine çıkarılması hedef alınmış tır. Bu dönemde yapılacak sabit fiyatlarla 161.310,2 milyar TL. tutarındaki toplam yatırımın 155.385,4 milyar TL.'lik bölümü sabit sermaye yatırımı olup, geri kalan 5.921,8 milyar TL.'lik bölümü stoklardaki artıştan kaynaklanmaktadır.

            b) Tüketim Harcamaları

            40. Plan döneminde toplam tüketim harcamalarının yılda ortalama yüzde 5,6 oranında artması öngörülmüştür. Toplam tüketimin GSMH içindeki payı 1989'da yüzde 74,0 iken, 1994'de yüzde 69,3'e düşecektir. Aynı dönemde özel tüketimin yılda ortalama yüzde 5,8 buna karşılık kamu tüketiminin yüzde 4,5 artması sonucunda GSMH içinde özel tüketimin payının yüzde 65,2'den yüzde 61,5'e; kamu tüketiminin payının ise yüzde 8,8'den yüzde yüzde 7,8'e düşmesi öngörülmektedir.

            41. Büyüme ve refah artışına paralel olarak fert başına özel tüketim, 1989 yılında sabit fiyatlarla 1.223bin TL. iken! 1994 yılında 1.447 bin TL.'ye çıkacaktır.

            TABLO : 5 - Ekonominin Genel Dengesi

(1988 Fiyatlarıyla, GSMH İçindeki Paylar)

 
1989
1990
1991
1992
1993
(1994) 
GSMH 
100.0
100.0
1000.0
100.0
100.0
100.0
Dış Açık 
-138
-22
-2.9
-3.6
-4.0
-4.0
Toplam Kaynaklar 
98.2
97.8
97.1
96.4
96.0
96.0
Toplam Yatırımlar 
24.2
24.5
24.9
25.3
25.9
26.7
Sabit Sermaye Yatırımı 
23.7
23.8
24.0
24.3
24.9
25.7
-Kamu
102
10.0
9.9
9.7
9.5
9.3
-Özel 
13.5
13.8
14.1
14.6
15.3
16.4
Stok Değişmesi 
0.5
0.7
0.9
1.0
1.0
1.0
-Kamu 
0.3
0.6
0.8
0.8
0.6
0.9
-Özel 
0.2
0.1
01
0.1
0.2
0.1
Toplam Tüketim 
74.0
73.3
72.2
71.1
70.1
69.3
Kamu Harcanabilir Geliri 
17.2
17.5
17.6
17.5
17.4
17.3
Kamu Tüketimi 
8.8
8.7
8.5
8.3
8.0
7.8
Kamu Tasarrufu 
8.5
8.8
9.1
9.2
9.4
9.5
Kamu Yatırımı 
10.6
10.6
10.6
10.5
10.4
10.2
Kamu Yatırım Tasarruf Yatırım Farkı 
-2.1
-1.8
-1.5
-1.3
-1.0
-0.7
Özel Harcanabilir Gelir 
82.8
82.5
82.4
82.5
82.6
82.7
Özel Tüketim 
65.2
64.7
63.7
62.9
62.1
61.5
Özel Tasarruf 
17.6
17.9
18.7
19.7
20.5
21.2
Özel Yatırım 
13.6
13.9
14.2
14.8
15.5
16.5
Özel Tasarruf Yatırım Farkı 
4.0
4.0
4.4
4.9
5.0
4.7
Toplam Yurtiçi Tasarruflar 
26.0
26.7
27.8
28.9
29.9
307

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            IV. YATIRIM-TASARRUF DENGESİ

            1. YATIRIMLAR

            42. Planlanan büyümeyi ve yapısal değişmeyi gerçekleştirebilmek için Plan döneminde 155.388,4 milyar TL. tutarında sabit sermaye yatırımı yapılması hedef alınmıştır. 1990-1994 döneminde özel kesimin 94.391,9 milyar TL.; kamu kesiminin ise 60.996,5 milyar TL. tutarında yatırım yapması hedef alınmıştır. Toplam sabit sermaye yatırımlarının yıllık ortalama yüzde 8,8 artarken, özel kesim yatırımlarının artış hızı yüzde 11,3, kamu kesimi yatırımları artış hızı ise yüzde 5,0 olacaktır.

            43. Bu gelişmeler sonucunda, 1989 yılında sermaye yatırımlarının GSMH içinde yüzde 23,7 olan payı, Plan dönemi sonunda yüzde 25,7'ye yükselecektir.

            TABLO : 6- Kaynaklar-Harcamalar Dengesi

(1988 Fiyatlarıyla, Milyar TL)

 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1. GSMH
103692.0
109592.0
116825.1
12511.7
13.4628.8
1345547.2
2. DIŞ KAYNAK
-1911.6
-2371.6
-3419.8
-4457.0
-5379.3
-5847.5
3.TOPLAM YNAKLAR
1011980.4
107220.5
113405.4
120662.8
119249.5
139699.7
4. SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
24591.6
26060.7
27993.6
30452.7
33468.9
37412.5
- Kamu
10617.5
10983.7
11532.8
12138.3
12805.9
13535.8
- Özel 
13976.1
15077.0
16460.8
18314.4
20663.0
23876.7
5. STOK DEĞİŞMESİ
499.6
804.1
1064.9
1202.6
1357.1
1493.1
- Kamu
343.3
644.4
900.0
1035.3
1148.8
1315.6
- Özel
156.3
160.0
164.3
167.6
208.3
177.5
6. TOPLAM YATIRIMLAR
25091.0
26861.8
29058.5
31655.3
34826.0
38905.6
- Kamu
10960.8
11627.8
12433.7
13173.6
13954.7
14851.4
- Özel
14130.5
15327.0
16624.8
18481.7
20871.3
24054.2
. TOPLAM TÜKETİM
76689.2
80355.7
84346.8
89007.5
94423.5
100794.1
- Kamu
9095.0
9485.9
9903.
10348.9
10825.0
11333.7
- Özel
67594.2
70869.8
74473.6
78658.5
83598.6
89460.3

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 7 - Kaynaklar-Harcamalar Dengesi

(1988 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişme)

 
1990
1991
1992
1993
1994
ORTALAMA
(1989-1994)
1. GSMH
57
6.6
7.1
7.6
8.1
7.0
2. DIŞ KAYNAK
0.4
1.0
0.9
0.7
0.3
 
3.TOPLAM KAYNAKLAR
5.3
5.8
6.4
7.1
8.1
6.5
4. SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
6.0
7.4
8.8
9.9
11.8
8.8
- Kamu
3.4
5.0
5.2
5.5
5.7
5.0
- Özel 
7.9
9.2
11.3
12.8
15.6
11.3
5. STOK DEĞİŞMESİ (1)
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
 
- Kamu
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
 
- Özel
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
 
6. TOPLAM YATIRIMLAR
7.1
8.2
89
10.0
11.7
9.2
- Kamu
6.1
6.9
6.0
5.9
6.4
6.3
- Özel
7.8
9.1
11.2
12.9
15.3
11.2
. TOPLAM TÜKETİM
4.8
5.0
5.5
6.1
6.7
5.6
- Kamu
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.5
- Özel
4.8
5.0
5.7
6.3
7.0
5.8

            (1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir.

            Tablo 8 - Yatırım - Tasarruf Dengesi
 

 
1989 (1) 
1990
1991
1992
1993
1994
ı. TOPLAM YATIRIMLAR 
25091.2
26864.8
29058.5
31655.3
34826.0
38905.6
1. SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 
24591.6
26060.7
60452.7
30452.7
33468.9
37412.5
a. Kamu 
10617.5
10983.7
12138.3
12138.3
12805.9
13535.8
b. Özel 
13974.1
15077.0
18314.4
18314.4
20663.0
23876.7
2. STOK DEĞİŞMESİ 
499.6.
804.1
1202.6
1202.6
1357.1
1493.1
II. TOPLAM TASARRUFLAR 
250912
26864.8
31655.3
31655.3
34826.0
38905.6
1. TOPLAM YURTİÇİ TASARRUFLAR 
27002.8
29236.4
36112.3
36112.3
40205.2
44753.1
a. Kamu 
8775.5
9641.1
11518.6
11518.6
12639.4
138665
b. Özel 
18227.3
19595.3
24593.7
24593.7
27565.8
30886.7
2. DIŞ TASARRUFLAR 
-1911.6
-2371.6
-4457.0
-4457.0
-5379.3
-5847.5

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 9 - Yatırım - Tasarruf Dengesi

(1988 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişme)

 
1990
1991
1992
1993
1994
ORTALAMA 
(1989-1994)
ı. TOPLAM YATIRIMLAR 
7.1
8.2
8.9
10.0
11.7
9.2
1. SABİT SERMAYE YATIRIMLARI 
6.0
7.4
8.8
9.9
11.8
8.8
a. Kamu 
3.4
5.0
5.2
5.5
5.7
5.0
b. Özel 
7.9
9.2
11.3
12.8
15.6
11.3
2. STOK DEĞİŞMESİ (1)
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
 
II. TOPLAM TASARRUFLAR 
7.1
8.2
8.9
10.0
11.7
9.2
1. TOPLAM YURTİÇİ TASARRUFLAR 
8.3
11.1
11.2
11.3
11.3
10.6
a. Kamu 
9.9
10.7
8.0
9.7
9.7
9.6
b. Özel 
7.5
11.3
12.8
12.1
12.0
11.1
2. DIŞ TASARRUFLAR 
0.4
1.0
0.9
0.7
0.3
 

            (1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir.

            44. Özel kesim yatırımlarının toplam sabit yatırımları içindeki payı Plan döneminde tedricen 1989'daki yüzde 56,8 oranından 1994'de yüzde 63,8' e artırarak çıkacaktır.

            45. Plan döneminde gerçekleştirilmesi hedef alınan toplam sabit sermaye yatırımları içinde başta gelen sektörler sırasıyla yüzde 21,5'lik payla konut, yüzde 20,0 ' lik payla imalat sanayi ve yüzde 19,2 ' lik payla ulaştırma ve haberleşmedir. Enerji sektörünün payı yüzde 10,9, tarım sektörünün payı ise yüzde 7,9 olacaktır.

            46. VI. Plan döneminde kamu kesimi yatırımlarında V. Plan dönemine göre eğitim, sağlık ve tarım sektörü yatırımlarına daha fazla ağırlık verilmektedir. Özel kesim yatırımlarında ise imalat sanayii yatırımlarının payının artması öngörülmektedir.

            2. TASARRUFLAR

            47. Plan döneminde hedef alınan yatırım büyüklüklerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tasarruf yurtiçi kaynaklardan karşılanacaktır. Bu dönemde yurtiçi toplam tasarrufların yıllık ortalama yüzde 10,6 kamu tasarruflarının yüzde 9,6 ve özel tasarrufların yüzde 11,1 oranında artırılması öngörülmüştür.

            48. 1989 yılında yurtiçi tasarrufları GSMH içindeki payı yüzde 26,0 ' iken, bu oran Plan dönemi sonunda yüzde 30,7 ' ye yükselecektir.

            49. Plan döneminde yurtiçi marjinal tasarruf yüzde 42,4 olması gerekmektedir.

            V. ÖDEMELER DENGESİ

            50. İhracatı ve diğer döviz kazandırıcı işlemleri teşvik eden politikaların uygulanması sonucunda ödemeler dengesi giderek daha sağlıklı bir yapıya kavuşmaktadır. Bu ise ekonominin daha istikrarlı gelişmesine uygun bir ortam hazırlamaktadır.

            51. Plan döneminde ekonominin dışa açılması ettirilecek ve dış ticaret hacminin GSMH içindeki 36,7 ' den yüzde 39,8 ' e yükselecektir.

            52.1988 yılında fazla veren ödemeler dengesi cari işlemler hesabının 1989 yılında da fazla vermesi beklenmekte ve bu eğilimin Plan döneminde devam etmesi öngörülmektedir. Böylece yakın yıllara kadar büyüme önünde en önemli darboğazı teşkil eden ödemeler dengesi, Plan döneminde büyümeyi olumlu yönde etkileyen bir faktör olacaktır.

TABLO: 10 - Sektörel Sabit Sermaye Yatırımları
 
                                                             V. PLAN DÖNEMİ (1)                                                                                     VI. PLAN DÖNEMİ                         ENDEKS (V. PLAN DÖNEMİ: 100) 
SEKTÖRLER                               
  Kamu  Yüzde Dağılım  Özel  Yüzde Dağılım  Toplam  Yüzde Dağılım  Kamu  Yüzde Dağılım  Özel  Yüzde Dağılım  Toplam  Yüzde Dağılım  Kamu  Özel  Toplam 
Tarım 
4886.94
7.85
3629.21
6.56
8516.15
7.24
6886.00
11.29
5437.00
5.76
12323.00
7.93
140.9
149.8
144.7
Madencilik 
3811.63
6.13
755.16
1.36
4566.79
3.88
346..00
5.68
1823.00
1.93
5286.00
3.40
90.9
241.4
115.7
İmalat 
5629.79
9.05
14341.98
26.99
20571.77
17.50
4686.00
7.68
26391.34
27.96
31077.34
20.00
83.2
176.6
151.1
Enerji
15038.23
24.17
683.51
1.23
15721.74
13.37
13760.00
22.56
3100.00
3.29
16862.00
10.85
91.5
453.5
107.3
Ulaştırma, Haberleşme 
18670.32
30.01
7182.87
12.98
25855.19
21.99
16964.90
27.81
12931.70
13.70
29896.60
19.24
90.9
180.0
115.6
Turizm
1013.27
1.63
2302.70
4.16
3315.97
2.82
1019.90
1.67
5872.00
6.22
6891.90
4.44
100.7
255.0
207.8
Konut 
1148.69
1.84
23579.00
41.99
24394.69
20.75
600.00
0.99
32831.57
34.78
33431.57
21.52
52.2
141.2
137.0
Eğitim 
3069.54
4.93
241.74
0.44
3311.23
2.82
4966.70
8.14
599.30
0.63
5566.00
3.58
161.8
247.3
168.1
Sağlık 
923.44
1.49
270.12
0.49
1199.56
1.02
1781.00
2.92
660.00
0.70
244.11
1.57
191.6
244.3
203.5
Diğer-Hizmetler
8027.13
12.30
2101.29
3.80
10128.47
8.61
6867.00
11.26
4746.00
5.03
11613.00
7.47
85.5
225.9
114.7
TOPLAM 
52227.03
100.00
55354.58
100.00
117581.61
100.00
60996.50
100.00
34391.91
100.00
155388.41
100.00
98.0
170.5
132.2

(1) Gerçekleşme Tahmini.

            1. CARİ İŞLEMLER

            a )İTHALAT

            53. Plan döneminde, cari fiyatlarla toplam ithalat (CIF) için öngörülen yıllık ortalama artış oranı yüzde 12,4' tür. Böylece toplam ithalat büyüklüğü 15.650,0 milyon dolardan dönem sonunda 28,072,0 milyon dolara yükselecektir .

            54. Sabit fiyatlarla toplam ithalat (CIF) Plan döneminde, yılda ortalama yüzde 9,1 oranında artarak 1989'daki 15.235,0 milyon dolar düzeyinden 1994 ' de 23. 570,0 milyon dolara çıkarması öngörülmüştür. Sektörler itibariyle ithalatın yıllık ortalama artış hızları, tarım sektörü için yüzde 4,6 sanayi sektörü için ise yüzde 9,4 ' dür.

            b) İHRACAT

            55. Plan döneminde ihracatın artış eğilimini sürdürmesi öngörülmüştür. Cari fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 13,2 oranında artması hedef alınan ihracat, 1989 yılındaki '12.0,90 milyon dolar seviyesinden 1994 yılında 22.477,0 milyon dolara ulaşacaktır.

            56. Plan döneminde ihracatın sabit fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 11,0 oranında artması ve 1989'daki yılındaki 12.142,6 milyon dolarlık düzeyinden 1994 ' de 20.452,0 milyon dolara ulaşması hedef alınmıştır. Bu dönemde sektörel ihracatın yıllık ortalama artış hızları; tarımda yüzde 4, 4 madencilikte yüzde 7, 2'dir.

            57. İmalat sanayii ürünleri ihracatının sabit fiyatlarla yıllık ortalama yüzde 1 1 , 7 oranında artması öngörülmüştür. 1989 yılında yüzde 15,7 olarak tahmin edilen tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının 1994 yılında yüzde 14,9 olarak gerçekleşmesi hedef alınmıştır. Tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatının yıllık ortalama yüzde 9,8 oranında artması öngörülmektedir. 1989 yılında yüzde 71,9 olacağı tahmin edilen diğer sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payının 1994 yılında yüzde 75,6 ' ya yükseleceği tahmin edilmektedir. Diğer sanayi ürünleri ihracatı Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 12,1 oranında artacaktır.

            c) DIŞ TİCARET AÇIĞI

            58. Dış ticaret oçığı 1989 yılında 2.578,0 iken, 1994 yılında 3.823,0 milyon dolora çıkacaktır dış ticaret açığının, dış ticaret hacmi içindeki 9,2 ' den yüzde 7,5 ' e düşecektir.

            d ) GÖRÜNMEYEN İŞLEMLER

            59. Dış borç faiz ödemeleri 1989 yılında 3.100,0 milyon dolor iken, Plan döneminde dış borç stokunun tedricen azaltılmasına bağlı olarak 1994 Yılında 2.698,0 milyon dolara düşecektir.

            TABLO: 11 - Sektörler İtibariyle İthalat

(1198 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)


 
   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
I. TARIM 
586.81
3.87
736.18
3.13
4.6
Bitkisel Üretim 
216.71
1.43
149.37
0.64
-7.2
Hayvancılık 
148.68
0.98
154.23
0.66
0.7
Ormancılık 
219.24
1.45
429.99
183
14.4
Su Ürünleri 
2.19
0.01
2.59
0.01
3.4
II. SANAYİ 
14557.20
96.13
22783.93
96.87
9.4
A. MADENCİLİK 
3116.43
20.58
4154.36
17.66
5.9
Kömür Madenciliği 
266.14
1.76
511.12
2.17
13.9
Ham Petrol ve Tabii Gaz 
2703.35
17.85
3433.73
14.60
4.9
Demir Cevheri 
38.44
0.25
100.11
0.43
21.1
Demir Dışı Metal Cevheri 
13.96
0.09
4.02
0.02
-22.0
Metal Dışı Madenler 
80.53
0.54
88.85
0.38
1.5
Taş Ocakcılığı 
12.01
0.08
16.53
0.07
6.6
B. İMALAT SANAYİİ 
11440.77
75.55
18629.57
79.21
10.2
1) Tarı ma Dayalı Sanayiler 
809.39
5.34
1131.93
4.81
6.9
Mezhaba Ürünleri San. 
126.10
0.83
181.56
0.77
7.6
Sebze Meyve İşleme San. 
1.76
0.01
2.12
0.01
3.7
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar 
250.59
1.65
443.83
1.89
12.1
Un ve Unlu Mamuller San. 
35.50
0.23
44.51
0.19
4.6
Şeker ve Şekerli Mam. San. 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
Diğer Besin Maddeleri 
48.50
0.32
129.27
0.55
21.7
Alkollü İçkiler 
14.71
0.10
16.25
0.07
2.0
Alkolsüz İçkiler 
1.29
0.01
1.42
0.01
2.0
Tütün 
198.43
0.31
146.37
0.62
-5.9
Çırçırlama 
132.50
0.87
166.61
0.71
4.7

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 11 - Sektörler İtibariyle İthalat (Devam)

(1998 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
2) Diğer Sanayiler 
10631.38
70.20
17497.65
74.39
10.5
Dokuma Sanayii 
110.58
073
169.36
0.72
8.9
Hazır Giyim Sanayii 
1.44
0.01
1.74
0.01
3.9
Deri ve Kürk İşleme San. 
63.57
0.42
192.50
0.82
24.8
Ayakkabı Sanayii
4.98
0.03
10.00
0.04
15.0
Ağaç ve Mantar Ürünleri 
29.53
0.19
124.75
0.53
33.4
Ağaç ve Mobilya Sanayii
1.93
0.01
3.94
0.02
15.0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
246.08
1.62
373.44
1.59
8.7
Basım, Yayın ve Ciltcilik 
22.38
0.15
33.19
0.14
8.2
Gübre Sanayii 
373.98
2.47
389.18
1.65
0.8
İlaç Sanayii 
133.23
0.88
166.83
0.71
4.6
Kimya Sanayii 
1304.83
8.62
2111.34
8.98
10.1
Petrokimya Sanayii 
923.59
6.10
1434.19
6.10
9.2
Petrol Arıtımı 
237.50
1.57
509.12
2.16
16.5
Kauçuk ve Lastik Ürünleri 
74.83
0.49
108.94
0.46
7.8
Plastik Ürünleri 
33.30
0.22
55.87
0.24
10.9
Cam ve Camdan Mamul Eşya 
41.19
0.27
65.32
0.28
9.5
Çimento Sanayii
40.72
0.27
24.58
0.10
-9.6
Diğer Taş ve Tprağa Dayalı San. 
133.1
0.88
181.31
0.77
6.4
Demir Çelik Ana Sanayii 
1491.08
9.78
2716.74
11.55
12.9
Diğer Metal Ana Sanayii 
364.04
2.40
620.54
2.64
11.3
Metal Eşya Sanayii 
480.54
3.17
766.91
3.26
3.8
Elektriksiz Makinalar San. 
2089.00
13.79
3535.97
15.03
11.1
Tarım Makina ve Teçhizatı 
39.29
0.26
70.32
0.30
12.3
Elektrikli Makinalar San. 
1149.55
7.59
1699.63
7.23
8.1
Deniz Ulaşım Araçları 
95.74
0.63
135.97
0.58
7.3
Demiryolu Ulaşım Araçları 
43.30
0.29
55.00
0.23
4.9
Karayolu Ulaşım Araçları 
508.56
3.36
957.90
4.07
13.5
Uçak Sanayii 
240.43
1.59
239.50
1.02
-0.1
Diğer İmalat Sanayii 
368.80
2.40
743.55
3.16
15.4
TOPLAM 
15144.01
100.00
23520.11
100.00
9.2
Altın
90.50
 
50.00
   
GENEL TOPLAM 
15234.51
 
23570.11
 
9.1

            Gerçekleşme tahmini.

            TABLO : 12 - İmalat Sanayii İthalatı

(1998 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
 
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
A- TÜKETİM MALLARI 
795.84
6.96
1150.36
6.17
7.6
Mezhaba Ürünleri San. 
126.10
1.10
181.56
0.97
7.6
Sebze Meyve İşleme San. 
1.76
0.02
2.12
0.01
3.7
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
250.59
2.19
443.83
2.38
12.1
Un ve Unlu Mamuller San. 
35.50
0.31
44.51
024
4.6
Şeker ve Şekerli Mam. San. 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
Diğer Besin Maddelmiri 
48.50
0.42
129.27
0.69
21.7
Alkollü İzkiler 
14.71
0.13
1625
0.09
2.0
Alkolsüz İçkiler
1.29
0.01
1.42
0.01
2.0
Tütün Sanayii 
198.43
1.73
146.37
0.79
-5.9
Dokuma Sanayii 
110.58
0.97
169.36
0.91
8.9
Hazır Giyim Sanayii 
1.44
0.01
1.74
0.01
3.9
Ayakkabı Sanayii 
4.98
0.04
10.00
0.05
15.0
Ağaç ve Mobilya Sanayii 
1.96
0.02
3.94
0.02
15.0
B. Ara Malları 
5635.70
49.26
9274.46
49.78
10.5
Çırçırlama 
132.50
1.16
166.51
0.89
4.7
Deri ve Kürk İşleme San. 
63.57
0.56
192.50
1.03
24.8
Ağaç ve Mantar Ürünleri 
29.53
0.26
124.75
0.67
33.4
Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
246.08
2.15
373.44
2.00
8.7
Basım, Yayın ve Ciltcilik 
22.38
0.20
33.19
0.18
8.2
Gübre Sanayii 
373.98
3.27
389.18
2.09
0.8
İlaç Sanayii 
133.23
116
166.83
0.90
4.6
Kimya Sanayii 
1304.83
11.41
2111.34
11.33
10.1
Petrokimya Sanayii 
923.59
8.07
1434.19
7.70
9.2
Petrol Arıtımı 
237.50
2.08
509.15
2.73
16.5
Kauçuk ve Lastik Ürünleri 
74.83
0.65
10894
0.58
7.8
Plastik Ürünleri 
3330
0.29
55.87
0.30
10.9
Cam ve Camdan Mamul Eşya 
41.49
0.36
65.32
0.35
9.5
Çimento Sanayii 
40.72
0.36
24.58
0.13
-9.6
Diğer Taş ve Toprağa dayalı San. 
133.06
1.16
181.31
0.97
6.4
Demir Çelik Ana Sanayii 
1481.08
12.95
2716.74
14.58
12.9
Demir Metal Ana Sanayii 
364.04
3.18
620.54
3.33
11.6

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 12 - İmalat Sanayii İthalatı (Devam)

(1998 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
 
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
C - Yatırım Malları 
5009.22
43.78
8204.75
44.04
10.4
Metal Eşya Sanayii
480.54
4.20
766.91
4.12
9.8
Elektriksiz Makinalar San. 
2089.00
18.26
3535.97
18.98
11.1
Tarım Makina ve Teçhizatı 
39.29
0.34
70.32
0.38
12.3
Elektrikli Makinalar San. 
1149.55
10.05
1699.63
912
8.1
Deniz Ulaşım Araçları 
95.74
0.84
135.97
0.73
7.3
Demiryolu Ulaşım Araçları 
43.30
0.38
55.00
0.30
4.9
Karayolu Ulaşım Araçları 
508.56
4.45
957.90
5.14
13.5
Uçak Sanayii 
240.43
2.10
239.50
1.29
-0.1
Diğer İmalat Sanayii
362.80
3.17
74355
3.99
15.4
TOPLAM 
11440.77
100.00
18629.57
100.00
10.2

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 13 - Sektörler İtibiriyle İhracat

(1998 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

 
1989
1994
Yıllık Ortalama 
 
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
I. TARIM 
1149.50
9.47
1424.00
6.96
4.38
Bitkisel Üretim 
766.15
6.31
880.00
4.30
2.81
Hayvancılık 
295.00
2.43
400.35
1.96
6.30
Ormancılık
33.46
0.28
46.70
0.23
6.90
Su Ürünleri 
54.90
0.45
96.95
0.47
12.05
II. SANAYİ
10993.10
90.53
19028.00
93.04
11.60
A. MADENCİLİK 
362.90
2.99
514.00
2.51
7.21
Kömür Madenciliği 
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
Ham Petrol ve Tabii Gaz 
0.00
0.00
0.00
0.00
 
Demir Cevheri 
0.95
0.01
1.33
0.01
6.96
Demir Dışı Metal Cevheri 
73.50
0.61
83.64
0.41
2.62
Metal Dışı Madenler 
229.55
1.89
269.49
1.32
3.26
Taş ocakcılığı 
58.80
0.48
159.45
0.78
22.08
B. İMALAT SANAYİİ
10630.20
87.54
18514.00
90.52
11.74
1) Tarıma Dayalı Sanayiler
1905.66
15.69
3843.56
14.88
9.82
Mezhaba Ürünleri San. 
76.97
0.63
324.87
1.59
33.37
Sebze Meyve İşleme San. 
506.87
4.17
623.83
3.05
4.24
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar 
120.04
0.99
251.15
1.23
15.91
Un Unlu Mamuller San. 
35.02
0.29
81.33
0.40
18.36
Şeker ve Şekerli Mam. San. 
0.00
0.00
15.00
0.07
 
Diğer Besin Maddeleri 
676.28
5.57
1164.82
5.70
11.49
Alkollü İçkiler 
21.9
0.18
28.9
0.14
5.71
Alkolsüz İçkiler 
2.5
0.02
3.5
0.02
7.39
Tütün İşleme Sanayii 
308.17
2.54
359.54
1.76
3.13
Çırçırlama 
157.96
1.30
190.61
0.93
3.83
2) Diğer Sanayiler
8724.53
71.85
15470.44
7564
12.14
Dokuma Sanayii 
2458.41
20.25
4187.55
28.47
11.24
Hazır Giyim Sanayii
1462.81
12.84
2716.38
13.28
13.18
Deri ve Kürk İşleme San. 
29.65
6.24
88.50
0.43
24.45
Ayakkabı Sanayii 
40.00
0.33
725.00
1.59
52.04
Ağaç ve Mantar Ürünleri 
37.10
0.31
71.88
0.35
14.14
Ağaç ve Mobilya Sanayii 
15.67
0.13
75.24
0.37
37.22
Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
98..00
9.81
167.46
8.82
11.31
Basım, Yayın ve Ciltcilik 
10.66
0.09
13.69
0.07
5.13
Gübre Sanayii 
170.75
1.41
93.43
0.46
-11.36
İlaç Sanayii 
39.53
033
98.84
0.48
20.11
Kimya Sanayii 
387.02
3.19
827.72
405
16.42
Petrokimya Sanayii 
537.58
4.43
690.93
3.38
5.15
Petrol Arıtımı 
352.00
2.90
140.70
0.69
-16.76
Kauçuk ve Lastik Ürünleri 
103.38
0.85
281.58
1.38
22.19
Plastik Ürünleri 
35.30
0.29
100.00
0.49
23.15
Cam ve Camdan Mamul Eşya 
185.00
1.52
400.28
1.96
16.69
Çimento Sanayii 
8.02
0.07
32.08
0.16
31.95
Diğer Taş ve Toprağa Dayalı San. 
74.60
0.61
148.94
0.73
1483
Demir Çelik Ana Sanayii 
1440.80
11.86
2200.00
10.76
8.85
Diğer Metal Ana Sanayii 
232.97
1.92
454.55
2.22
14.30
Metal Eşya Sanayii 
178.00
1.47
450.00
2.20
20.38
Elektriksiz Makinalar San. 
284.47
2.34
623.96
3.05
17.01
Tarım Makina ve Teçhizatı 
40.00
0.33
96.18
0.47
19.18
Elektrikli Makinalar San. 
340.53
2.80
776.04
3.79
17.91
Deniz Ulaşım Araçları 
4.31
0.04
70.00
0.03
10.19
Demiryolu Ulaşım Araçları 
0.25
0.80
0.50
0.00
15.14
Karayolu Ulaşım Araçları 
132.72
1.09
339.04
1.66
20.63
Uçak Sanayii 
0.01
0.00
0.02
0.00
6.78
Diğer İmalat Sanayii 
26.57
0.22
61.96
0.30
18.45
TOPLAM 
12142.60
100.00
20452.00
100.00
10.99

            Gerçekleşme tahmini.

            TABLO 14- İmalat Sanayi İhracatı

(1988 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
A. Tüketim Malları
5723.80
53.84
10158.12
54.87
12.16
Mezbaha Ürünleri San.
76.97
0.72
324.87
1.75
33.37
Sebze Meyve İşleme San.
506.87
4.77
623.83
3.37
4.24
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
120.04
1.13
251.15
1.36
15.91
Un ve Unlu Mamüller San.
35.02
0.33
81.33
0.44
18.36
Şeker ve Şekerli Mam. San.
0.00
0.00
15.00
0.08
 
Diğer Besin Maddeleri
676.28
6.36
1164.82
6.29
11.49
Alkollü İçkiler
21.88
0.21
28.88
0.16
5.71
Alkolsüz İçkiler
2.47
0.02
3.53
0.02
7.39
Tütün İşleme Sanayii
308.17
2.90
359.54
1.94
3.13
Dokuma Sanayii
2458.41
23.13
4187.55
22.62
11.24
Hazır Giyim Sanayii
1462.01
13.75
2716.38
14.67
13.19
Ayakkabı Sanayii
40.00
0.38
325.00
1.76
52.04
Ağaç ve Mobilya Sanayii
15.67
0.15
76.24
0.41
37.22
B. Ara Malları
3899.54
36.68
6001.18
32.41
9.00
Çırçırlama
157.96
1.49
190.61
1.03
3.83
Deri ve Kürk İşleme San.
29.65
0.28
88.50
0.48
24.45
Ağaç ve Mantar Ürünleri
37.10
0.35
71.88
0.39
14.14
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
98.00
0.92
167.46
0.90
11.31
Basım, Yayın ve Ciltcilik
10.66
0.10
13.69
0.07
5.13
Gübre Sanayii
170.75
1.61
93.43
0.50
-11.36
İlaç Sanayii
39.53
0.37
98.84
0.53
20.11
Kimya Sanayii
387.02
3.64
827.72
4.47
16.42
Petrokimya Sanayii
537.58
5.06
690.93
33.73
5.15
Petrol Arıtımı
352.00
3.31
140.70
0.76
-16.76
Kauçuk ve Lastik Ürünleri
103.28
0.97
281.58
1.52
22.19
Plastik Ürünleri
35.30
0.33
100.00
0.54
23.15
Cam ve Camdan Mamul Eşya
185.00
1.74
400.28
2.16
16.69
Çimento Sanayii
8.02
008
32.08
0.17
31.95
Diğer Taş ve Toprağa Dayalı San.
74.60
0.70
148.94
0.80
14.83
Demir Çelik Ana Sanayii
1440.00
13.55
2200.00
11.88
8.85
Diğer Metal Ana Sanayii
232.97
2.19
454.55
2.46
14.30

            (1) Gerçekleşme Tahmini

            TABLO 14- İmalat Sanayi İhracatı (Devam)

(1988 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
C. Yatırım Malları
1006.86
9.47
2354.71
12.72
18.52
Metal Eşya Sanayii
178.00
1.67
450.00
2.43
20.38
Elektriksiz Makinalar San.
284.47
2.68
623.96
3.37
17.01
Tarım Makine ve Teçhizatı
40.00
0.38
96.18
0.52
19.18
Elektrikli Makinalar San.
340.53
3.20
776.04
4.19
17.91
Deniz Ulaşım Araçları
4.31
0.04
7.00
0.04
10.19
Demiryolu Ulaşım Araçları
0.25
0.00
0.50
0.00
15.14
Karayolu Ulaşım Araçları
132.72
1.25
339.04
1.83
20.63
Uçak Sanayi
0.01
0.00
0.02
0.00
6.78
Diğer İmalat Sanayii
26.57
0.25
61.96
0.33
18.45
TOPLAM
10630.20
100.0
18514.00
100.00
11.74

            (1) Gerçekleşme Tahmini

            60. İşçi gelirlerinin Plan döneminde yılda ortalama yüzde 5.0 oranında artması beklenmektedir.

            61. Turizm gelirlerinin, sektörün gelişen yapısına bağlı olarak yılda ortalama yüzde 13.6 oranında artması ve Plan dönemi sonunda 5.514,0 milyon dolar seviyesine çıkması öngörülmüştür.

            e) CARİ İŞLEMLER DENGESİ

            62. Cari işlemler alt kalemlerindeki bu gelişmeler sonucu cari işlemler hesabı VI. Plan döneminde de 1988 ve 1989 yıllarında olduğu gibi fazla verme eğilimini sürdürecektir. 1989 yılında 820.0 milyon dolar olarak tahmin edilen cari işlemler hesabı fazlası Plan dönemi sonunda 2.172,0 milyon dolara yükselecektir.

            TABLO 15- Cari İşlemler Dengesi

(1988 Yılı Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)

   
1989
1994
Yıllık Ortalama 
SEKTÖRLER
Değer (1) 
Yüzde Dağılım 
Değer 
Yüzde Dağılım 
Yüzde Değişme 
1. İhracat (2)
12334
13232
16582
20775
10.99
2. İthalat (FOB) (2)
-14465
-15604
-18491
-22380
9.12
Dış Ticaret Dengesi
-2131
-2372
-1909
-1605
-5.51
Net Dış Alem Faktör Gelirleri
-603
-384
-134
163
104.89
Diğer Görünmeyenler (Net)
4084
4431
5189
5570
6.41
Cari İşlemler Dengesi
1350
1675
3146
4128
25.06

            Gerçekleşme Tahmini
 
            Transit ticaret dahildir.

            TABLO: 16 -Cari İşlemler Dengesi Kalemlerinin GSMH'ya Oranı

(1998 Yılı Fiyatlarıyla)

 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1. İhracaat 
16.85
17.10
17.87
18.77
19.56
20.22
2. İthalat (FOB) 
19.76
20.17
20.53
20.93
21.32
21.78
Dış Ticaret Dengesi 
2.91
3.07
2.65
2.16
1.76
1.56
Net Dış Alem Faktör Gelirleri 
0.82
0.50
0.34
0.15
0.04
0.16
Diğer Görünmeyenler (Net) 
5.58
5.73
5.92
5.87
5.72
5.42
,Cari İşlemler Dengesi 
1.84
2.16
2.93
3.56
4.00
4.02

            TABLO: 17 - Ödemeler Dengesi

            (Cari Fiyatlarıyla, Milyon Dolar)
 

 
1989 (1)
1990
1991
1992
1993
1994
Yıllık Ort. Yüzde Değişme 
A. CARİ İŞLEMLER               
İhracat
12281
13444
15272
17527
20039
22832
13.20
İhracat (FOB) 
12090
13265
150385
17254
19727
22477
13.20
Transit Ticaret
191
230
237
273
312
355
13.20
İthalat (FOB)
-14859
-16509
-18454
-20765
-23426
-26655
12.40
İthalat (CIF)
-15650
-17387
-19435
-21869
-24671
-28072
12.40
Transit Ticaret 
-104
-116
-130
-147
-166
-188
12.61
Navlun ve Sigorta 
895
999
1111
1251
1411
1605
12.40
Dış Ticaret Dengesi 
-2578
-3065
-3182
-3239
-3387
-3823
8.20
Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 
6735
7703
8548
9413
10271
11098
10.50
Turizm ve Dış Seyahat 
2910
3445
4004
4535
5055
5514
13.64
Diğer Gelirler 
3825
4259
4544
4878
5217
5584
7.86
Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 
-5442
-5854
-6139
-6542
-7141
-7709
7.21
Turizm ve Dış Seyahat 
-440
-5521
-617
-732
-866
-1026
18.45
Faiz Ödemeleri 
-3100
-3123
-3035
--2911
-2881
-2698
-2.74
Diğer Giderler 
-1902
-2210
-2486
-2900
-3393
-3986
15.95
Toplam Mal ve Hizmetler 
-1285
-1215
-773
-368
-256
-434
-19.50
Karşılıksız Transfer Gelirleri (Özel) 
1845
1912
1973
2037
2278
2356
5.01
İşçi Gelirleri 
1775
1840
1899
1960
2192
2266
5.01
Diğer Gelirler
70
72
74
77
86
90
5.15
Karşılıksız TransferTransfer Giderleri (Özel)
-25
-230
-30
-30
-30
-30
3.71
Karşılıksız Transferler (Resmi) (Net) 
285
280
280
280
280
280
-0.35
İşçi Gelirleri 
85
80
80
80
80
80
-0.21
Diğer Gelirler 
200
200
200
200
200
200
0.00
Cari İşlemler Dengesi 
820
947
1450
1919
2272
2172
21.51
B. SERMAYE HAREKETLERİ (Rezerv Hariç) 
-220
-522
-1050
-1509
-1847
-1747
51.34
Özel Yabancı Sermaye 
550
700
900
1100
1350
1500
22.22
Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri 
-450
-525
-525
-1000
1117
-1275
2316
Kredi Kullanımı 
3000
2900
2800
2700
2600
2500
-3.58
Borç Anapara Ödemeleri 
-3900
-3850
-3750
-4100
-4092
-4150
1.25
Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı 
450
425
425
400
375
375
-3.58
Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri 
-320
-697
-1425
-1609
-2080
-1972
43.86
Genel Denge 
600
425
-400
410
425
425
-6.66
C. REZERV HAREKETLERİ 
-600
-425
400
-410
-425
-425
-6.66
IMF 
-250
-50
0
0
0
0
 
Resmi Rezervler 
-350
-375
-400
-410
-425
-425
3.96

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            2. SERMAYE HAREKETLERİ

            63. Plan döneminde, 19.992,0 milyon dolar orta ve uzun vadeli dış borç ana para ödemesi gerçekleştirilecektir. Dönem içinde yeni orta ve uzun vadeli kredi kullanımı, yıllar itibariyle azalan bir eğilim göstererek 15.500,0 milyon dolar düzeyinde olacaktır. Böylece uzun vadeli dış borç stokunda 4.492,0 milyon doarlık bir azalma sağlanacaktır. Kısn vadeli borçlarin da oynı d~nemde azoltılması hedef alınmıştır.

            64. I989 yılı için yüzde 34,6 olarak tahhmin edilen dış borç servis oranının, 1994 de yüzde 21,2 ' ye düşmesi öngörülmektedir.

            65. Dış borç stoku içinde kısa vadeli borçların payı, Plan dönemi başında yüzde 20,0 dolayında iken, bu oran tedricen azaltılarak dönem sonunda yüzde 16,0 dolayına indirilecektir. Aynı şekilde dış borçların GSMH ' ya oranı, 1989 yılı için tahmin edilen yüzde 50,0 ' lerdeki düzeyinden, 1994 ' te yüzde 25,0 dolayına düşürülecektir.

            66. Plan döneminde olumlu gelişme beklenen bir diğer alan da yabancı sermaye girişileridir. Yabancı sermaye girişinin yıllar itibariyle artması Plan döneminde toplam 5.55,0 milyon dolor olmosı öngörülmüştür.

            VI. KAMU FİNANSMANI

             1. KAMU GELİRLERİ

            67. Plan döneminde toplam karnu gelirlerinin sabit fiyatlarla ortolama yüzde 7,4 artırılması hedef alınmiştır. 1989 yılında 29.113,1 milyar lira olarak tahmin edilen toplam gelirler , Plan dönemi sonundo 41.558,2 milyar liraya ulaşacaktır.

            68. Plan döneminde sabit,fiyatlarla vasıtasız vergilerin yılda ortolama yüzde 7,2, vasıtalı vergilerin yüzde 7,7 ve servet vergilerinin yüzde 7,4 olarak artırılması öngörülmüştür. Toplam vergi gelirlerinde Plan dönemi süresince hedeflenen yılda ortalarna yüzde 7,5 artışla ulaşılması, vergi idaresinin daha etkin bir biçimde çalışarak vergi kayıplarının asgari düzeye indirilmesiyle sağlanacaktır.

            69. Faktör Gelirleri ve Vergi Dışı Normal Gelirlerin Plan döneminde ortalama yüzde 7,1 oranında artırılması hedeflenmiştir.

            70. Sabit fiyatlarla 1989 yılında toplam kamu gelirlerinin yüzde 69,6 ' sını vergiler, yüzde 9,7 ' sini vergi dışı normal gelirler ve yüzde 20,7 ' sini de faktör gelirleri ve sosyal fonlar oluştururken, 1994 ' te aynı kalemlerin toplam kamu gelirleri için deki paylarının sırasıyla yüzde 70,0, yüzde 9,6 ve yüzde 20,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

            71. Toplam kamu gelirlerinin GSMH içindeki payı sabit fiyatlarla 1989 yılında yüzde 28.1 iken, 1994 yılında yüzde 28.6'ya yükselecektir.

            72. 1989 yılında sabit fiyatlarla kamu harcanabilir gelirinin 17.870,5 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Plan dönemi sonunda ise kamu harcanabilir gelirinin yılda ortalama yüzde 7.1 artarak 25.200,2 milyar liraya ulaşması hedeflenmektedir.

            TABLO: 18 -Toplam Kamu Gelirleri

(1988 Fiyatlarıyla Milyar TL)

 
1989 (1)
1990
1991
1992
1993
1994
1. Vergiler
20268.4
21646.2
23159.6
24937.6
26894.4
29100.5
a- Vasıtasız
6982.3
7427.2
7902.3
8477.0
9126.6
9880.5
b- Vasıtalı
13086.2
14004.3
15028.3
16214.4
17504.0
18934.8
c- Servet Vergileri
199.9
214.7
228.9
245.2
263.8
285.2
2. Vergi Dışı Normal Gelirler
2813.7
2991.0
3188.4
3414.8
3674.3
3972.3
3. Faktör Gelirleri ve Sos. Fonlar
6031.0
6389.2
6810.9
7294.5
7848.9
8485.4
TOPLAM
29113.1
31026.4
33158.9
35646.8
38417.6
41558.2

            Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 19- Toplam Kamu Gelirleri

(1988 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişim)


 
1990
1991
1992
1993
1994
Ortalama (1989-1994)
1. Vergiler
6.8
7.0
7.7
7.8
8.2
7.5
a- Vasıtasız
6.4
6.4
7.3
7.7
8.3
7.2
b- Vasıtalı
7.0
7.3
7.9
7.9
8.2
7.7
c- Servet Vergileri
7.4
6.6
7.1
7.6
8.1
7.4
2. Vergi Dışı Normal Gelirler
6.3
6.6
7.1
7.6
8.1
7.1
3. Faktör Gelirleri ve Sos. Fonlar
5.9
6.6
7.1
7.6
8.1
7.1
TOPLAM
6.6
6.9
7.5
7.8
8.2
7.4

            TABLO 20: Toplam Kamu Gelirleri

(1988 Fiyatlarıyla, GSMH İçindeki Paylar)


 
 
1989 (1)
1990
1991
1992
1993
1994
1. Vergiler
19.5
19.8
19.8
19.9
20.0
20.0
a- Vasıtasız
6.7
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
b- Vasıtalı
12.6
12.8
12.9
13.0
13.0
13.0
c- Servet Vergileri
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.2
2. Vergi Dışı Normal Gelirler
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3. Faktör Gelirleri ve Sos. Fonlar
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
TOPLAM
28.1
28.3
28.4
28.5
28.5
28.6

            (1) Gerçekleşme tahmini

            TABLO: 21 Toplam Kamu Gelirleri

(1988 Fiyatlarıyla, Yüzde Dağılım)


 
 
1989 (1)
1990
1991
1992
1993
1994
1. Vergiler
69.6
69.8
69.8
70.0
70.0
70.0
a- Vasıtasız
24.0
23.9
23.8
23.8
23.8
23.8
b- Vasıtalı
44.9
45.1
45.3
45.5
45.6
45.6
c- Servet Vergileri
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
2. Vergi Dışı Normal Gelirler
9.7
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
3. Faktör Gelirleri ve Sos. Fonlar
20.7
20.6
20.5
20.5
20.4
20.4
TOPLAM
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

            (1) Gerçekleştirme tahmini

            2. KAMU HARCAMALARI

            73. Toplam kamu harcamaları Plan döneminde sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 6.3 oranında artacaktır. 1989 yılında 31.153,6 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilen toplam kamu harcamaları Plan dönemi sonunda 42.336,6 milyar liraya ulaşacaktır. Dönem boyunca yıllık ortalama artışın cari giderlerde yüzde 4.5. yatırım harcamalarında yüzde 6.3 ve transfer harcamalarında yüzde 7.8 olması öngörülmektedir.

            74. Sabit fiyatlarla 1989 yılında toplam kamu harcamalarının yüzde 29.2'si cari giderlerden, yüzde 35.2'si yatırım harcamalarından ve yüzde 35.6'sı da transfer harcamalarından oluşurken, bu oranların 1994 yılında sırasıyla yüzde 26.8, yüzde 35.1 ve yüzde 38.2 olacağı öngörülmüştür. Dönem sonu itibariyle cari giderler ile yatırım harcamalarının toplam kamu harcamaları içindeki payı azalırken, transfer harcamalarının payı artacaktır. Aynı dönemler itibarıyle kamu sabit sermaye yatırımlarının ve kamu tüketiminin GSMH içindeki payı sırasıyla yüzde 10,2 ve yüzde 8,8'den, yüzde 9.3 ve yüzde 7.8'e düşmektedir.

            75. 1989 yılında toplam kamu harcamalarının GSMH içindeki payı yüzde 30,0 iken, 1994 yılında yüzde 29,1'e düşecektir.

            76. 1989 yılında cari fiyatlarla yüzde 4.6 olacağı tahmin edilen kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH'a oranının öngörülen kamu gelir ve harcama hedefleri ile tutarlı olarak, 1994 yılında yüzde 2,0 seviyesine düşürülmesi planlanmıştır.

            TABLO 22: Toplam Kamu Harcamaları

(1988 Fiyatlarıyla, Milyar TL)

 
1989 (1)
1990
1991
1992
1993
1994
1. Cari Giderler
9095.0
9485.9
9903.3
10348.9
10825.0
11333.7
2. Yatırım Harcamaları
10960.8
11627.8
12433.7
13173.6
13954.7
14851.4
a. Sabit Sermaye
10617.5
10983.7
11523.8
12138.3
12805.9
13535.8
b. Stok Değişimi
343.3
644.1
900.9
1035.3
1148.8
1315.6
3. Transfer Harcamaları
11097.8
11743.9
12420.6
13601.8
14762.1
16151.4
TOPLAM
31153.6
32857.6
34757.5
37124.3
39541.8
42336.6

            (1) Gerçekleşme tahmini

            TABLO: 23- Toplam Kamu Harcamaları

(1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişme)

 
1990
1991
1992
1993
1994
Ortalama (1989 -1994) 
1. Cari Giderler 
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.5
2. Yatırım Harcamaları 
6.1
6.9
6.0
5.9
64
6.3
a- Sabit Sermaye 
3.4
5.0
5.2
55
5.7
50
b- Stok Değişimi (1)
0.3
02
0.1
01
0.1
 
3. Transfer Harcamaları 
5.8
5.8
9.5
8.5
9.4
7.8
TOPLAM 
5.5
5.8
6.8
6.5
7.1
6.3

            (1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir.

            TABLO: 24 - Toplam Kamu Harcamaları

    (1997 Fiyatlarıyla, GSMH içindeki Paylar)

 
1989 (1) 
1990
1991
1992
1993
1994
1. Cari Giderler 
8.8
8.7
8.5
8.3
8.0
7.8
2. Yatırım Harcamaları 
10.6
10.6
10.6
10.5
10.4
10.2
a- Sabit Sermaye 
10.2
10.0
99
9.7
95
9.3
b- Stok Değişimi 
0.3
06
0.8
08
0.9
0.9
3. Transfer Harcamaları 
10.7
10.7
10.6
10.9
11.0
11.1
TOPLAM 
30.0
30.0
29.8
29.7
29.4
29.1

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 25 - Toplam Kamu Harcamaları

(1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Dağılım)

 
1989 (1) 
1990
1991
1992
1993
1994
1. Cari Giderler 
29.2
28.9
28.5
27.9
27.4
26.8
2. Yatırım Harcamaları
35.2
35.4
35.8
35.5
351
35.3
a- Sabit Sermaye 
34.1
33.4
33.2
32.2
32.4
32.0
b- Stok Değişimi
1.1
2.0
2.6
2.8
2.9
.3.1
3. Transfer Harcamaları 
35.6
35.7
357
36.6
37..3
38.2
TOPLAM 
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

            (1 ) Gerçekleşme tahmini

            TABLO: 26 Kamu Kesimi Genel Dengesi

(1998 Fiyatlarıyla Milyar TL)

 
1989 (1)
1990
1991
1992
1993
1994
1. Vergiler
20068.5
21431.5
22930.6
24692.4
26630.6
28815.3
a- Vasıtasız 
6982..3
7427.2
7902..3
8477.0
9126.6
9880.5
b- Vasıtalı 
13086.2 
14004..3
15028.3
16215..4
17504.0
18934.8
2. Vergi Dışı Normal Gelirler
2813.7
2991..0
3188.4
3414.8
3674.3
3972..3
3. Faktör Gelirleri 
6565.6
6959.1
7418.4
7945.1
8548.9
9242.2
4. Sosyal Fonlar 
-534.6
-569..9
-607..5
-650.6
-700.1
-756.8
5. (Cari Transferler) 
-11042.7
-11684.7
-12357.4
13534.2
-14689.3
-16072.8
I. KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 
17870..5
19127.0
20572.5
21867.5
23464.4
25200.2
II. CARİ GİDERLER 
-9095.0
-9485.9
9903.3
10348..9
10825.0
-11333.7
III. KAMU TASARRUFU 
8775.5
9641.1
10669.3
11518.6
12639.4
138665
IV. YATIRIMLAR 
10960.8
-11627.8
-12433.7
13173.6
-13954.7
-14851.4
a. Sabit Sermaye 
-10617.5
10983.7
-11532.8
12138.3
-128059
-13535.8
b. Stok Değişmesi 
-343.3
-644.1
-900.9
-1035.3
-1148.8
-1315.6
V. TASARRUF - YATIRIM FARKI
-2185..3
-1986.7
-1764.5
-1655.0
-1315.3
-985.0
VI. SERMAYE TRANSFERLERİ 
-255.1
-274.0
-292.1
-312.8
-336.6
-363.9
VII. FİNANSMAN GEREĞİ 
24404
22607
2056...5
1967.8
1651.8
1648.8

            (1) Gerçekleşme tahmini.

            TABLO: 27 - Kamu Kesimi Genel Dengesi

(1998 Fiyatlarıyla, Yüzde Değişme)

 
1990
1991
1992
1993
1994
Ortalama (1989-1994) 
1. Vergiler
6.8
7.0
7.7
7.8
8.2
7.5
a- Vasıtasız 
6.4
6.4
7.3
7.7
8.3
7.2
b- Vasıtalı 
7.0
7.3
7.9
7.9
8.2
7.7
2. Vergi Dışı Normal Gelirler
6.3
6.6
7.1
7.6
8.1
7.1
3. Faktör Gelirleri 
6.0
6.6
7.1
7.6
8.1
7.1
4. Sosyal Fonlar 
66
6.6
7.1
7.6
8.1
7.2
5. (Cari Transferler) 
5.8
5.8
9.5
8.5
9.4
7.8
I. KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 
7.0
7.6
6.3
7.3
7.4
7.1
II. CARİ GİDERLER 
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.5
III. KAMU TASARRUFU 
9.9
10.7
8.0
9.7
9.7
9.6
IV. YATIRIMLAR 
6.1
6.6
6.0
5.9
6.4
6.3
a. Sabit Sermaye 
3.4
5.0
5.2
5.5
5.7
5.0
b. Stok Değişmesi 
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
 
V. TASARRUF - YATIRIM FARKI            
VI. SERMAYE TRANSFERLERİ 
7.4
6.6
7.1
8.1
8.1
7.4
VII. FİNANSMAN GEREĞİ 
-7.4
-9.0
-4.3
-18.3
-18.3
-11.2

            (1) Yüzde değişimleri, GSMH büyümesine katkılarını göstermektedir.

SONRAKİ SAYFA