TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 02.12.1999 Perşembe Sayı :23894 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Geçen Yasama Döneminde Sonuçlandırılamayan Meclis Soruşturması Önergelerinde Belirtilen İlgililer Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesine Göre 15 Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar 

Karar Tarihi : 23/11/1999
Karar No      : 656

  
           Geçen Yasama Döneminde sonuçlandırılamayan ve ilişik listede esas numaraları ve konuları belirtilen Meclis soruşturması önergeleri ile ilgili olarak kurulan Meclis soruşturması komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanamamış olan Meclis soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40 ve 9/41) esas numaralı Meclis soruşturması önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri için de bir olmak üzere görüşme yapılmaksızın onbeş Meclis soruşturması komisyonu kurulması ve komisyonların ilk iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlaması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23.11.1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

LİSTE

20 NCİ YASAMA DÖNEMİNDEKİ ESAS NO
KONUSU
9/18
İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında.
9/19
Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında.
9/24
6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında.
9/27
Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye eski Bakanı İsmet ATTİLA hakkında.
9/28
İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım EREZ hakkında.
9/29
Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Burhan KARA hakkında.
9/31
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati ÇELİK hakkında.
9/32
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet eski Bakanı Işın ÇELEBİ hakkında.
 
20 NCİ YASAMA DÖNEMİNDEKİ ESAS NO
KONUSU
9/33
İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde Devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında.
9/34
S.S.K. Genel Müdürlüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa KUL hakkında.
9/38
Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Mehmet AĞAR hakkında.
9/39
İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak Devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında.
9/40, 41
Yasadışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında.
9/42
Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davranmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet MENZİR hakkında.
9/43
Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Güneş TANER ve eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında.